Biæder, Vesterled Blåvandshuk - 27 .maj 2010
Notesbog Blåvandshuk Fotos Vejr og vind Sidste nyt Martin om siden

Nordlig Blåhals 2k han, Blåvandshuk 14. maj 2004
Ringmærkning


"Der ligger altid en god oplevelse og venter..."


Artsliste
Arts-
gennemgang

Fugle
dag for dag

Forårs-
ankomster

Største forekomster
Ringmærkning
Antal
ringmærkede fugle

Observatører og ringmærkere
Initialer
og navne

Beretninger
og
røverhistorier

Sidst revideret 19. oktober 2016

Udvalgte observationer ved Blåvandshuk   1950(1963)-2016


Indholdsfortegnelse med links...

- Seneste tilføjelser og ændringer
- Baggrund og valg af arter
- Geografisk afgrænsning
- Metode
- Opbygning og forklaringer
- Vurdering af kildematerialet
- Artsliste med artsspecifikke links
Lommer og lappedykkere
Stormfugle
Skarver, hejrer, storke, skestorke og flamingoer
Svaner, gæs og ænder
Rovfugle
Hønsefugle, vandhøns og traner
Vadefugle
Kjover, måger og terner
Alkefugle
Sandhøns, duer, gøge og ugler
Natravne, skrigefugle og spætter
Lærker - drosler
Sangere
Fluesnappere - piroler
Tornskader - stære
Finker - værlinger
Initialer og navne
Kildemateriale


!!! Blåvand Fuglestation - 50 års jubilæum !!!

- Link til side med specielmateriale


Status på udarbejdelsen pr. 10/11-2015:


Aktuelt arbejdes med:
 • Opdatering med ældre fund nævnt i rapporten 'Revideret status for sjældne fugle i Danmark før 1965'. I denne rapport er der således fremkommmet en del observationer som ikke tidligere er nævnt i 30-årsbogen eller DOFbasen. Derudover arbejdes med opdatering af arter - oftest i rækkefølge efter hvad der er relevant for årstiden. Der er en del arter, som først forventes at blive opdateret i løbet af den kommende vinter.
 • Rødstrubet og Sortstrubet Lom - højeste antal m.m.
Kommende tiltag - opgaver der vil blive arbejdet med:
 • For visse arter skal det afklares hvorvidt antal fund er korrekt optalt, idet flere fugle kun tæller som 1 fund hvis det er en flok eller par. Det skal således for de pågældende arter - hvor det er muligt - afklares om antal fugle den pågældende dag, har været flokke eller er sammensat af flere fund.
 • Indsætning af billeder - eksempelvis Ravn, Silkehejre og Havørn.
 • OBS!!! Den gamle Blåvandshjemmeside som der mange steder linkes til i artsgennemgangen, er ikke længere tilgængelig! Jeg har gemt data som wordfiler, som jeg vil lægge online på et tidspunkt.
 • Der er visse links til andre sider, eksempelvis ovenstående som ikke længere fungerer. Disse skal slettes.
 • Der arbejdes PÅ SIGT med at tilføje enkelte forekomsttal fra Helgoland ved arter der forekommer meget sjældent på hukket, men som ses noget hyppigere på Helgoland. Umiddelbart tænkes på: Citronvipstjert, Rosenstær forår, Høgesanger forår, Triel, Hvidskægget Sanger efterår, Pirol, Flodsanger, Savisanger m.fl. Sådanne informationer er nu blevet let tilgængelige da Helgoland har udarbejdet en super flot rapport over fugle set på Helgoland.
 • Oprettelse af fænologidiagrammer med dato- samt årsforekomst. Udarbejdes i excel og konverteres som PDF-fil som der så kan linkes til. Se eksempel på de 2 slags diagrammer - her med Lundsanger: datoforekomst 1. halvår samt årsforekomst for fundene i 1. halvår. Er foreløbig udarbejdet for forårforekomst for: Hvidskægget Sanger, Lille Fluesnapper, Lundsanger, Islom, Biæder og Mellemkjove. I nær fremtid vil der også blive udarbejdet for forårs- og/eller efterårsforekomst for: Rødhovedet Tornskade, Hvidnæbbet Lom forår og efterår, Høgesanger.
Følgende kildemateriale mangler at blive gennemgået:
 1. Sjældne fugle i Ribe amt. Den vil primært kunne bidrage med datoer for diverse fund, samt oplysning om findere idet den indeholder finderberetninger og SU-beskrivelser.
 2. De håndskrevne dagbøger på Blåvand Fuglestation (skal tjekkes for datoer hvor der er tvivl, divergens etc.)
Observationer fra Blåvand Fuglestation 2001 og 2002 er forsvundet!!!:
Der er observationer fra Blåvand Fuglestation der mangler at blive indtastet i DOFbasen. Bla. tal fra efteråret 2001 og foråret 2002 hvor databasen var nede (RDN pers. medd.). Men kan disse data overhovedet fremskaffes???
Såfremt disse data fremskaffes skal de også gennemgås. Dog er efteråret 2001 gennemgået i form af udskrift af observationer fra den daværende hjemmeside.

Ringmærkningsfund 2010 ej angivet i DOFbasen:
TLP har 14/11-2010 meddelt at der nærmest ingen ringmærkninger er indtastet i DOFbasen for efteråret 2010 idet den automatiske funktion fra ringmærkningsbasen ikke fungerede!

Datoer for ringmærkningsfund:
Der er flere ringmærkningsfund hvor det er uvist hvilken dato fuglen (-e) er ringmærket. Nogle fund er med sikkerhed ikke angivet i DOFbasen, og for andre fund er det uvist om det er observationer nævnt i DOFbasen med angivelsen R for rastende, hvor det måske i virkeligheden er RI for ringmærket!.

Gennemlæsning af observatører, ringmærkere m.fl.:
Jeg vil arbejde på at få nogle af de ornitologer der har været observatører og/eller ringmærkere samt ornitologer der er kommet meget på hukket til at se oversigten igennem. Først og fremmest Bent Jakobsen, Henrik Knudsen og Michael Johansen. De og flere andre vil helt sikkert kunne bidrage med oplysninger om findere på mange observationer, sjove historier og noter om nogle af fundene og sidst men ikke mindst bidrage med observationer der utvivlsomt mangler, især fra 2001 og frem hvor der ikke er skrevet nogle årsrapporter.
Per Kjær har 27/10-2009 også givet tilsagn om at ville kigge oversigten igennem.
Henrik Knudsen vil løbende gennemgå siden for tilføjelser og rettelser.

Angivelse af findere:
Der forestår også et arbejde i så vidt det overhovedet er muligt at finde frem til finderen (-erne) og markerer denne (disse) med en *asteriks. Disse oplysninger vil I høj grad fremkomme ved personlige meddelelser.

Fotos:
Der mangler at blive lavet links til en hel del fotos på Netfugl, samt eventuelt andre websider der har fotos af fugle på hukket.
Derudover skal der sættes billeder ind for nogle arter, for at gøre siden mere interessant og afvekslende. Det er både fotos jeg selv har taget samt fotos andre har taget såfremt de respektive fotografer giver tilladelse til det. HKn: Thorshane RI, Rødtoppet Fuglekonge, Lille Fluesnapper og Kærsanger.

Mail endelig til Martin:
Såfremt du har tilføjelser, rettelser etc. hører jeg meget gerne fra dig, da målet er, at oversigten bliver så korrekt og fyldestgørende som muligt. mail til Martin
Indledning:Baggrund og valg af arter:


Denne artsgennemgang tager udgangspunkt i udvalgte arter der forekommer fåtalligt - sjældent, enten på årsbasis eller i enten 1. eller 2. halvår ved Blåvandshuk. I DOFbasen skrives Blåvands Huk som 2 ord og ikke et samlet, men i denne oversigt skrives det ud i et: Blåvandshuk.

På grund af Blåvandshuks geografiske placering og afgrænsning er der visse arter, der er sjældne på hukket, men som er almindeligt forekommende andre steder i landet eller blot lige uden for Blåvandshuk! Nogle arter er sjældne hele året rundt mens andre arter forekommer sjældent om foråret, men er mere regelmæssige om efteråret eller vice versa.

Der findes ikke noget medie der dækker den samlede periode fra Blåvand Fuglestations start i 1963 (og tidligere) og op til dags dato. Jeg har gang på gang været nysgerrig efter at vide hvor mange fund der nu var på hukket af forskellige arter, men det har vist sig i nogle tilfælde at være ret så svært at finde frem til et præcist tal. Jeg har således måttet sammenstille oplysninger fra flere rapporter, DOFbasen m.fl. og sammenholde med personlige oplysninger fra enten Henrik Knudsen eller Bent Jakobsen for at nå frem til den ønskede oplysning.

Da jeg selv, Henrik Knudsen og flere andre er interesserede i sådanne fakta for fugle set ved Blåvandshuk gik jeg i gang med at lave nedenstående artsgennemgang. Den blev meget hurtigt ret omfattende, og det er enormt spændende at arbejde med at få den så fyldestgørende og valid som mulig.

Jeg håber, at du som læser får gavn af artsgennemgangen, og at du vil bidrage med yderligere fund, oplysninger om fund, finderberetninger, findernavne (markeret med *asteriks), ideer etc. Jeg vil sætte meget stor pris på enhver hjælp og oplysning, da det vil bidrage til kvaliteten af denne artsgennemgang.Geografisk afgrænsning:


Geografisk er det valgt at afgrænse Blåvandshuk til at være området til og med Vestskoven og til og med den nordlige del af mosen.Metode:


Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i DOFbasen samt de 3 rapporter for perioderne 1963-1992 (Jakobsen, 2008), 1993-1993 (Kjær, 2001) og 2000 (Hansen, 2001). Førstnævnte rapport dækker perioden fra Blåvand Fuglestations begyndelse og 30 år frem, hvorfor den i denne oversigt benævnes: "30-års bogen". Bogen/rapporten indeholder udover artsgennengangen en oversigt over fugle ringmærket ved Blåvand Fuglestation i perioden 1954-1992. Det har vist sig, at der er visse ringmærkningsfund der enten ikke er nævnt under artsgennemgangen og/eller i DOFbasen. Hvor dette er tilfældet er det anført under bemærkninger.

Dertil er følgende kilder gennemgået: DOFs sjældenhedsudvalgs årsrapporter (SU-rapporter), DOFs årsrapporter, webdagbøger fra Blåvand Fuglestations hjemmesider, rubrikken Siden Sidst i tidsskriftet Fugle i Felten (DOF) samt den gamle www.dofsydvest.dk hjemmeside som desværre blev erstattet af en ny 2016, som ikke indeholder de gamle observationer ('gamle obs fra DOFsydvest 2001-2007) og billeder, som er så spændende at kigge tilbage i. Den samlede liste referencer findes i afsnittet Kildemateriale

For de observationer hvor der er fundet divergens mellem rapporter, DOFbasen etc. er dette angivet.
Vurdering af kildematerialet:


 • 2015: Fast personale hele året med høj kvalitet og stringens i indtastninger og dokumentation af usædvanlige observationer.
 • 2014: Skal vurderes
 • 2013: Skal vurderes
 • 2012: Der var ingen fast ringmærker frem til 30/4, og der var ingen fast observatør hele foråret, så dækningen var ikke optimal.
 • 2011: Der er ingen rapport for perioden men daglige indtastninger i DOFbasen, samt daglige indlæg på Blåvand Fuglestations blog såvel forår som efterår. Dækningen og kildemateriale har således været god.
 • 2010: Der er ingen rapport for perioden men daglige indtastninger i DOFbasen, samt daglige indlæg på Blåvand Fuglestations blog såvel forår som efterår. Dækningen og kildemateriale har således været god.
 • 2003-2009: Er forholdsvis grundigt dækket af indtastninger i DOFbasen samt af fra fuglestationens gamle hjemmeside med daglige observationer. Denne er dog ikke længere tilgængelig, men jeg har kopier, og vil høre Bent Jakobsen om de må lægges online på denne side. Efteråret 2009 er meget grundigt dækket, med daglig indtastninger i DOFbasen og daglig førsel af webdagbog.
 • 2004: Er grundigt dækket, dog er der ikke indtastet observationer for uge 17 - måske der ingen dækning var?
 • 2002: Der er ingen rapport for perioden, og ej heller webdagbøger men UEM har skrevet en dagbog for de 4 måneder han var observatør i efteråret 2002. Observationer fra fuglestationen er ikke indtastet i DOFbasen, men der er en del fund fra disse år, der er set og tastet ind af andre ornitologer.
 • 2001: Der er ingen rapport for perioden. Observationer fra den daværende hjemmeside er ikke længere tilgængelig, men en udskrift af observationer 1/7-22/10 haves og er gennemgået. Observationer fra fuglestationen såvel forår som efterår er ikke indtastet i DOFbasen, men der er en del fund fra disse år, der er set og tastet ind af andre ornitologer.
 • 2000: Er grundigt dækket af rapporten: Fugleobservationer i 2000 (Hansen, 2001). Årets observationer er dog ikke indtastet i DOFbasen.
 • 1993-1999: Er grundigt dækket ind af rapporten: Fugleobservationer 1993-1999 (Kjær, 2001) samt af indtastninger i DOFbasen. Det er dog tydeligt at mange af observationerne er eftertastet i DOFbasen, idet der ved kun enkelte observationer er tilføjet kommentarer. Ringmærkede fugle i perioden er kun sporadisk indtastet, og af de indtastede ringmærkninger, er stort set alle angivet med R for rastende fremfor RI for ringmærket.
 • 1963-1992: Er grundigt dækket af rapporten: Fuglene ved Blåvandshuk 1963-1992 (Jakobsen, 2008) samt af indtastninger i DOFbasen. Det er dog tydeligt at mange af observationerne er eftertastet i DOFbasen, idet der ved kun enkelte observationer er tilføjet kommentarer. Ringmærkede fugle i perioden er kun sporadisk indtastet, og af de indtastede ringmærkninger, er stort set alle angivet med R for rastende fremfor RI for ringmærket.Initaler - oversigt / Observatørliste:


Initialer og tilhørende navn er samlet på en selvstændig side: Initialer og navne, så det er muligt at finde navn på de angivne observatører.Mail til Martin hvis du har tilføjelser...:


Såfremt du har tilføjelser, rettelser etc. hører jeg meget gerne fra dig, da målet er, at oversigten bliver så korrekt og fyldestgørende som muligt. mail til Martin


Opbygning af artsgennemgangen:


For hver art angives artens hyppighed og/eller regelmæssighed i 1. samt 2 halvår. Hvor det er relevant angives forekomsten tillige i enkelte måneder. For hver observation er observatøren (-erne) angivet i parantes. Hvis der ingen observatørnavn er, er observationen angivet med (BLF) = Blåvand Fuglestation. Såfremt det vides hvem finderen er, er denne markeret med *asteriks.

Gennemgangen af den enkelte art er typisk opdelt i afsnittene:
 • Status:
 • 1. halvår:
 • 2. halvår:
 • Bemærkninger:
Status:
Status angiver den enkelte arts hyppighed og regelmæssighed ved Blåvandshuk i 1. halvår og 2. halvår.
1. halvår: 1/1 - 30/6
2. halvår: 1/7 - 31/12

For vadefugle er adskillelsen mellem 1. og 2. halvår sat til 10. juni, herved bruges samme adskillesesdato som der er anvendt i rapporter fra Blåvand Fuglestation, blandt andet i i 30-års bogen (Jakobsen, 2008) og i 'En oversigt over fugleobservationer 1993-1999' (Kjær, 2001)

Periode:
Angiver i hvilken periode fundene ligger, i form af tidligste og seneste fund, eksempelvis 3/4-26/5.

Regelmæssigheden:
Angiver hvorvidt fuglen typisk forekommer årligt, hvert 2. år etc. og hvor store udsving der er i forekomsten fra år til år.

Hyppigheden:
Angiver antallet af fugle der observeres årligt. Hyppigheden er inddelt i følgende kategorier:

Antal fund og antal individer:
Definitonen af et fund følger sjældenhedsudvalgets definition: 'Flokke og par regnes som enkeltfund, mens for eksempel fem enkeltindivider på én dag regnes som 5 fund. Antallet af fund vil derfor ikke altid være identisk med antal individer. (Kristensen et al, 2009).

Meget Sjælden 1-3
Sjælden 5-10
Meget fåtallig 11-30
Ret fåtallig 1-10 individer/fugledage pr. sæson

SU-arter:
Efter artsnavnet er angivet, hvorvidt en art eller race kræver godkendelse af DOFs sjældenhedsudvalg (SU), for at der kan refereres til fundet. For arter og racer der er udgået af SU-listen er anført til og med det årstal hvor fund skulle forelægges SU.
I oversigten er medtaget godkendte fund. I visse tilfælde er der under bemærkninger angivet fund der endnu ikke er godkendt og som derfor ikke tælles med i antal fund og individer. Det kan være fund der endnu ikke er forelagt SU eller fund der er under behandling.

Artsgennemgang:


Lommer og lappedykkereRødstrubet Lom   

Gavia stellata
t.o.m. 8/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-30.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-28.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Hele året
1. halvår:

2. halvår:

Januarfund: - januarfund i DOFbasen
Bemærkninger:

Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:

 1. :
 2. :
 3. :
 4. :
Links:
- O
- N

Litteratur:

Udarbejdet 5. august 2015, revideret 5. august 2015
Til toppen af siden


Sortstrubet Lom   

Gavia Arctica
t.o.m. 5/8-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 10.01-30.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-18.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
9 januarfund fordelt på 5 årstal: - januarfund i DOFbasen

Kun 3 februarfund siden 1997: - februarfund i DOFbasen
26.02.2015 1 S (BEJ*)
18.02.2009 1 R (BEJ*)
08.02.2008 1 S (HBØ*)

12 junifund: - junifund i DOFbasen


20 største forekomster i 1. halvår: - 20 største forekomster i 1. halvår i DOFbasen


2. halvår:
70+ julifund: - julifund i DOFbasen

5 decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
02.12.2009 1 R (BLF)
07.12.1999 1 N (BLF)
08.12.1991 5 R (Keld Bakken)
18.12.1985 1 R (BLF)
11.12.1975 1 R (BLF)


Største forekomster 2. halvår:
Der er meget store tal i DOFbasen som ifølge 30-års bogen nu til dags vurderes som usikre. Der arbejdes på at udarbejde en oversigt over største valide forekomster.

20 største forekomster i 2. halvår: - 20 største forekomster i 20. halvår i DOFbasen
Bemærkninger:

Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:

 1. :
 2. :
 3. :
 4. :
Links:
- O
- N

Litteratur:

Udarbejdet 5. august 2015, revideret 5. august 2015
Til toppen af siden


Hvidnæbbet Lom   

Gavia adamsii     (SU-art t.o.m. 1990)
t.o.m. 14/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 22.02-29.05 6 6 1. halvår
2. halvår 22.09-24.11 13 13 2. halvår
IALT   20 20 Hele året
1. halvår:
29.05.2010 1 2k N kl. 6.24-27 (MSN*, TBR, EGA, TLP, IHS)
17.03.2008 1 ad odr. NØ 10.09 (TWJ, BEJ)
19.05.2007 1 2k N sydhukket 8.11-8.14 (MSN*, HKn) - samme dag også Islom 2k N!
22.02.1998 1 S (PKj*)
Ifølge (Kjær, 2001). Ej angivet i DOFbasen. I dagbogen fra dagen står følgende: "Banannæbslommen kom rundt om hukket 150m ude og fløj stille og værdigt sydpå. Hold da kæft mand - hvor har de bare et hvidt næb, de sataner! Per
16.05.1996 2 ad N (1+1) (MiJ, PKj) - tælles som 2 fund. MIJs finderberetning.

2. halvår:
27.09.2012 1 ad S kl. 7.58 (PBH*, DMa)
24.11.2009 1 S kl. 10.45 (JRL) - finderberetning og beskrivelse.
Suverænt seneste observation, 2. seneste er 05.11. Fundet er ikke nævnt i webdagbogen, da finderen ikke orienterede hverken ALM eller BEJ som begge var på fuglestationen!
20.10.2007 1 1k S 10.51 (Skat, BKR, BRA)
22.10.2005 1 3k+ sdr S 15.30 (RDN*, MO + 7)
22.10.2004 1 ad vdr S 9.40 (RTj) Læs om fundet her...
16.10.2001 1 imm S Sabinebunkeren (MS, FF, FAJ, LPS)
25.09.1999 1 2k+ S (BLF)
25.09.1995 1 1k N (BLF)
04.11.1990 1 vdr T (HKn*, MiC)
Datoen er ved en fejl angivet til 5/11-1990 i såvel SU-rapport fra 1990 samt i 30-års bogen. I Fugleåret 2013 står der bagerst i SU-rapporten følgende rettelse: Hvidnæbbet Lom Blåvandshuk, dato skal være 4/11-1990 og ikke 5/11-1990.
27.10.1988 1 3k+ sdr S (BLF)
12.09.1986 1 (JF, JG)
06.10.1985 1 S (BLF)
22.09.1985 1 3k+ N (BLF)

Bemærkninger:
Michael Johansens finderberetning: 16.05.1996 2 ad N (MIJ, PKj):
Per Kjær og jeg var ved at vaske op torsdag den 16. maj 1996. Jeg går ind i stuen mens jeg tørrer en gryde af. Kigger ud af vinduet og ser en storlom sammen med 3 Rødstrubede Lommmer komme ude i klitrækken.
Vi løber ud i gården og stiller hurtig scopet op. Hurtig kan vi se det er en Hvidnæbbet Lom ad i sommerdragt. Den drejer indenom fyret og fortsætter mod nordvest, hvor de 3 små fortsætter ud lands kysten og drejer nordpå.

...Så var vi jo lykkelige...

Tre kvarter senere skal jeg på netrunde og Per er gået om på sydhukket. Jeg står i stationshaven og hører Per brøle vildt højt fra toppen af en klit på sydhukket. Jeg løber ud på p-pladsen og ser den ad hvidlom i sdr dragt som Per havde set komme nøjagtig samme sted som den første. Altså i klitrækken ikke så højt oppe.

Jeg husker ikke om denne gik inden om fyret eller rundede fyret.

Så 2 fugle med tre kvarter mellemrum.

Storlom sp.:
Bemærk jævnfør nedenstående hvor mange ubestemte storlommer der er set ved Blåvandshuk.

Fund der ikke tælles med i antal fund og individer:
29.09.2002 1 - ifølge Fugle i Felten 1:2003.
Fundet er kun angivet i ovenstående kilde. Ifølge UEM var der ikke enighed om fuglen, hvorfor den ikke medtages i denne oversigt.

29.10.1971 1 ad S (BMS, BLa)
Fundet blev forkastet af SU ved genbehandling i forbindelse med revision af den danske fugleliste pr. 2013. Fundet er omtalt i appendiks tilhørende denne oversigt.
Udarbejdet 2. september 2009, revideret 14. juli 2016
Til toppen af siden


Islom   

Gavia Immer     (SU-art t.o.m. 1990, undtaget 1972-74 (1))
t.o.m. 14/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 16.01-14.06 (2)
Diagram datoforekomst

Diagram årsforekomst
23 (5) 23 1. halvår
2. halvår 06.09-09.12 (3+4)
Diagram datoforekomst

Diagram årsforekomst
62 62 2. halvår
IALT   Diagram forår og efterår 85 85 Hele året
Se billedet i stort format...
ét af de 5 diagrammer for Islom...

1. halvår:
Januarfund: - januarfund i DOFbasen
16.01.2016 1 R sydhukket (ASF*, MSN m.fl.)

Februarfund: - februarfund i DOFbasen
10.02.2016 1 2k+ N (HKn*)

Martsfund: - martsfund i DOFbasen
27.03.2015 1 2k+ T (HKn*)
29.03.2010 1 3k+ ODR (BEJ, JRL)

2. halvår:
Septemberfund: - septemberfund i DOFbasen
16.09.2004 1 ad SDR S (RTj*, OZG)
29.09.2002 1 ad N (OZG*)
26.09.1972 1 S (BLF)
28.09.1971 1 S (BLF)
06.09.1969 1 S (BLF)

Decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
09.12.2015 1 1k+ S (HKn*)
03.12.1966 1 S-R (AMø*)

Bemærkninger:
Bemærk det hvide halshak...
Islom 2k, sydhukket, 15/5-2010 - foto: Kent Olsen
 1. Periode hvor Islommen var SU-art:
  Islom blev fra og med 1972 slettet fra SU-listen jf. SU-rapport 1971. Arten blev dog genoptaget på listen allerede fra 1975. I SU-rapport 1974 står således følgende: Da det har vist sig, at artsbestemmelse af Islom Gavia Immer og Hvidnæbbet Lom Gavia adamsii volder større vanskeligheder end oprindelig antaget, er Islommen påny optaget på listen over de arter, der kræves forelagt udvalget inden offentliggørelse kan finde sted.
 2. Seneste forårsfund:
  14.06.2004 1 2k N (HKn*) er seneste forårsfund og faktisk også eneste junifund på hukket.
 3. Tidligste efterårsfund:
  06.09.1969 1 S (BLF) er tidligste efterårsfund, og 2. tidligste er 16.09.2004 1 ad sdr S (OZG*, RTj). Der er øvrigt kun 5 septemberfund.
 4. Seneste efterårsfund:
  09.12.2015 og 03.12.1966 er seneste efterårsfund. Seneste novemberfund er 28.11.2015.
 5. Fund der ikke tæller med i antal fund og antal individer:
  I 30-års bogen (Jakobsen, 2008) står følgende: "I 1963 og 64, inden oprettelsen af Sjældenhedsudvalget (SU), foreligger 5 iagttagelser af 7 fugle. Heraf er 4 af fuglene set i perioden 4.-17. april. Ialt er der i dagbøgerne noteret 113 Islommer. Heraf er 34 fra foråret 1973, hvor arten i øvrigt ikke skulle forelægges Sjældenhedsudvalget og 32 fra efteråret 1969. Pålideligheden i disse store antal må betvivles".
  Forkastede fund før 1965 kan ses i appendiks 1 Oversigt over godkendte og forkastede fund af sjældne fugle i Danmark før 1965.
Udarbejdet 2. marts 2010, revideret 14. juli 2016
Til toppen af siden


Islom / Hvidnæbbet Lom (storlom sp.)  

Gavia immer / adamsii
t.o.m. 27/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   - - 1. halvår
2. halvår   - - 2. halvår
IALT   - - Hele året
Bemærkninger:
Observationerne anført i DOFbasen bør gennemgås, idet der eksempelvis er indtastet observationer af såvel 3 og 5 individer på samme dato. Så høje tal og så i marts måned synes svært muligt, hvorfor data bør gennemgås.

Udarbejdet 1. januar 2010, revideret 1. januar 2010
Til toppen af siden


Lille Lappedykker   

Tachybaptus ruficollis
t.o.m. 21/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 05.01-30.06 9
(YP er regnet som 1 fund)
14-15
(YP = 2 fugle)
1. halvår
2. halvår 01.07-03.12 15
(YP er regnet som 1 fund)
21 2. halvår
IALT   24
(YP er regnet som 1 fund)
33-34
(YP-fuglene kun medtalt 1 gang)
Hele året
1. halvår:
05.01.2009 1 R (BEJ)
19.04-05.05.2000 1-2 individer (BLF)
- ifølge rapporten: fugleobservationer 2000 (Hansen, 2001). Er ej indtastet i DOFbasen.
19.04-07.09 1995 2 (1 YP i mosen) (BLF)
24.04.1994 1 R (BLF)
27.03-31.01.1991 2 R (BLF)
02.04.1988 1 R (BLF)
01.05.1986 1 R (BLF)
31.03.1985 1 R (BLF)
23.04.1978 2 R (BLF)
16.-22.05.1977 2 R (BLF)

Ifølge 30-års bogen er der kun 3 fund fra selve hukket i perioden 1963-1992:
02.04.1988 1 R (BLF)
01.05.1986 1 (BLF)
31.03.1985 1 R (BLF)
16.-22.05.1977 2 R (BLF)

2. halvår:
24.10.1995 1 R (BLF)
19.04-07.09.1995 5 (1 YP med 3 unger) (BLF)
14.09.1993 1 R (OZG)
22.10.1989 1 R (BLF)
05.09.1984 1 (BLF)
15.10.1983 2 S (BLF)
20.09.1981 1 (BLF)
18.11.1977 1 DØD (BLF)
01.11.1977 1 S (BLF)
09.10.1977 1 S (BLF)
29.10.1971 1 S (BLF)
16.11.1970 2 S (BLF)
14.08.1970 2 S (BLF)
03.12.1969 1 S (BLF)
30.10.1966 1 R (BLF)

Bemærkninger:
Arten er i perioden 1996 til 2008 kun set i år 2000!

Det er usikkert hvor mange og hvilke af fundene der er fra selve hukket og hvor mange og hvilke fund der er ynglefund fra vådområdet ca. 2,5 km nord for fuglestationen. Derudover 1 YP (fik 3 unger) i mosen i 1995. Fuglene sås i perioden 19.04-07.09

Udarbejdet 31. august 2009, revideret 1. januar 2010
Til toppen af siden


Nordisk Lappedykker   

Podiceps auritus
t.o.m. 12/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 08.01-20.05 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 06.09-23.11 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Januarfund: - januarfund i DOFbasen
25.01.1987 1 R (BLF)
10.01.1984 1 S-R (BLF)
08.01.1974 1 S (BLF)

Februarfund: - februarfund i DOFbasen
09.02.2008 1 R (HKn, BEJ)
18.02.1984 2 R (BLF)
28.02.1974 2 S (BLF)

Martsfund: - martsfund i DOFbasen
7 fund af 7 fugle. Siden 1999 er der kun 1 fund:
27.03.2005 1 R (OZG, HKn, BEJ)

Aprilfund: - aprilfund i DOFbasen
Størstedelen af fundene i 1. halvår er gjort i april, og der er en klar kulmination 7.-17. april.
Enkelte år har der været rigtig mange Nordiske Lappedykkere på strækningen hukket-Spunsen, Skallingen. Største forekomst er helt klart følgende:
13.04.2005 38!! R (PSJ*, BEJ)
På selve hukket er maximum:
05.04.2009 7 R ud for ishuset (RS*)
Øvrige max. tal er indenfor ovennævnte periode. Bemærk at der i DOFbasen er angivet 2 forekomster af 20 og 16 individer. Disse tal er ikke for selve hukket, men på ovennænvte strækning.

Majfund: - majfund i DOFbasen
18.05.1996 1 R (BLF)
20.05.1993 1 N (BLF)

Junifund: -
Der er ingen junifund.

2. halvår:
Oftest ses 1-2 fugle på en dag, men der er nogle dage hvor der er set flere fugle. I DOFbasen er det svært at fremsøge disse, da de ældre observationer er skrevet ind som en ny tur for hver ½-times interval. Ved søgning på største forekomst fremkommer således ikke dagsmaksimum.
Ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er følgende dagsmaksimum:
17.10.1983 12 (BLF)
Ved sammentælling i DOFbasen kan tallet også være 10, da de 2 af fuglene blev set raste i et af halvtimesintervallerne, hvorefter der i næste interval blev set 2 sydtrækkende fugle som meget vel kan være de samme.
28.10.1986 10 (BLF)
Ved sammentælling i DOFbasen kan tallet også være 4, da der er indtastet 4 fugle trækkende syd til rast samt 4 fugle rastende.

Bemærkninger:
 1. Sorthalsede Lappedykkere var måske Nordiske?!:
  Læs bemærkningen under Sorthalset Lappedykker omhandlende de observationer af lappedykkere, som højst sandsynligt var Nordiske, men som blev bestemt til Sorthalsede.
Links:
- Foto + ID af flyvende fugl
- Foto af flyvende fugl

Litteratur:
I 'Fugle i Felten' 1:2007 er der en artikel om lappedykkere i vinterdragt skrevet af MKH og RDN.

Udarbejdet 6. juni 2013, revideret 6. juni 2013
Til toppen af siden


Sorthalset Lappedykker   

Podiceps nigricollis
t.o.m. 7/8-2018 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 31.03-22.04 7 8 1. halvår
2. halvår 01.07-03.12 (1)
ret fåtallig - uregelmæssig
9 siden 1989 11 siden 1989 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
31.03.1997 1 R (BLF)
21.-22.04.1995 2 R (BLF)
19.04.1995 1 R (BLF)
17.04.1995 1 N (BLF)
21.04.1993 1 S (BLF)
01.04.1985 1 S (BLF)
22.04.1978 1 N (BLF)

2. halvår:
Efterårsfund siden 1989: - efterårsfund i DOFbasen siden 1989
05.08.2016 1 1k+ S (HBØ*)
22.07.2011 1 N (HBØ*)
18.10.2010 1 S vinterdragt (HBØ, ALM) - obsinfo
10.10.2006 2 S (MKH, BEJ, PBH, KHa, MMH)
"Fuglene blev i første omgang taget for små dykænder indtil fødderne kunne ses" (Fugle i Felten, 1:2007).
06.09.2002 1 S (BLF)
13.07.2001 1 S/R (BLF)
12.10.2000 1 S (BLF)
08.10.2000 2 R (BLF)
24.08.2000 1 N (BLF)

Bemærkninger:
 1. Tvivlsomme fund i 2. halvår :
  Ifølge 30-årsbogen (Jakobsen, 2008) er der i årene 1963-1988 set 46 individer på 11 år i perioden 1/7-3/12.
  Arten er ikke observeret i 2. halvår i perioden 1989-1999. Dette sammenholdt med fund så sent som december indikerer kraftigt, at der har været tale om fejlbestemte Nordiske Lappedykkere. Der er flere faktorer der menes at have spillet ind på dette. Nordisk Lappedykker var dengang en meget sjælden fugl, og blev således ikke regnet som almindeligt forekommende på efterårstrækket. Rent bestemmelsesmæssigt var optikken slet ikke så god som i dag, og bestemmelseslitteraturen var mangefuld. Når disse parametre sammenholdes er det således meget sandsynligt at der Nordiske Lappedykkere blev fejlbestemt til Sorthalsede.
Links:
- Foto + ID af flyvende fugl Der er meget få billeder af flyvende Sorthalsede Lappedykkere fra Danmark, ikke desto mindre er de fleste fugle observeret på hukket set flyvende, hvorfor det er vigtigt at fokusere på flugtkendetegnene.

Litteratur:
I 'Fugle i Felten' 1:2007 er der en artikel om lappedykkere i vinterdragt skrevet af MKH og RDN.

Udarbejdet 2. september 2009, revideret 7. august 2016
Til toppen af siden


Nordisk/Sorthalset Lappedykker   

Podiceps auritus/nigricollis
t.o.m. 21/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 13.02-19.05 10 10 1. halvår
2. halvår 08.08-28.11 >80 >80 2. halvår
IALT   >90 >90 Hele året
1. halvår:
Observationer siden 1991 nævnes:
05.04.2010 1 N (Skat*)
20.04.1993 1 N (BLF)

2. halvår:
Observationer siden 2000 nævnes:
11.09.2012 1 S (BEJ*)
27.09.2005 1 S (BLF)
01.10.2003 1 S (PRA, BEJ)
10.08.2003 1 S (JHH*)
09.10.2000 1 S (BLF)
ifølge Fugleobservationer i 2000 (Hansen, 2002), er ej indtastet i DOFbasen.
06.10.2000 1 S (BLF)
ifølge Fugleobservationer i 2000 (Hansen, 2002), er ej indtastet i DOFbasen.

Litteratur:
I 'Fugle i Felten' 1:2007 er der en artikel om lappedykkere i vinterdragt skrevet af MKH og RDN.

Udarbejdet 30. maj 2013, revideret 30. maj 2013
Til toppen af siden

StormfugleSortbrynet Albatros   

Thalassarche melanophris     (SU-art)
t.o.m. 1/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 28.05 + 07.06 2 1 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   2 1 Hele året
1. halvår:
07.06.2015 1 R på stranden !!! (turist)
Læs historien og se fotos her og her.
28.05.2015 1 OF fuglestationen (BEJ*, HKn m.fl.)
Læs om den vanvittige observation i dagbogen, hvor der også er et billede af fuglen

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. Albert dukkede op i Danmark 25.05.2014:
  25.05.2014 blev fuglen set i Danmark første gang, da Jimmy Skat Hansen spottede den om aftenen fra Højen i Skagen. Siden da er den blev set en del gange i Skagen, Hirtshals, på Agger Tange hvor den rastede i en periode samt flere steder i vadehavet. Den har dog mest haft til huse på Helgoland og i år 2016 på Sylt, hvor den er set utallige gange..
Links:
Netfugls fundoversigt for Sortbrynet Albatros.

Udarbejdet 1. juli 2016, revideret 1. juli 2016
Til toppen af siden


Albatros sp.   

Diomedea sp.     (SU-art)
t.o.m. 7/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår   ingen observationer ingen observationer 2. halvår
IALT   ingen observationer ingen observationer Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. Fund der ikke tælles med i antal fund og individer:
  I Revision af den danske fugleliste pr. 2013 står følgende om nedenstående 3 fund: "De tre fund fra Blåvands Huk (RB) er genbehandlet på baggrund af udførlige beskrivelser i Sjældne fugle i Ribe Amt (Rønnest 2004). Fundene er forkastet, da ingen af beskrivelserne passer på nogen art albatros, jf. Onley & Scofield (2007). Det kan tilføjes, at to godkendte fund af ubestemt Sodfarvet / Lysrygget Sodfarvet Albatros Phoebetria sp. ved Blåvands Huk (RB), hhv. 14. september 1970 og 24. oktober 1970 (Jacobsen et al. 1971, Bruun et al. 1972) blev forkastet ved en tidligere genbehandling (Olsen 1989). (Sydhavet og Stillehavet)."
  31.07.1972 1 S (Stefan Pihl)
  Fundet var godkendt til og med 2010, hvor det blev genbehandlet og forkastet af SU. Fundet er nævnt i SU-rapport 1972
  24.06.1971 1 N (BMS, EO) 24.06.1970 1 N (SVR)
  Fundet var godkendt til og med 2010, hvor det blev genbehandlet og forkastet af SU. Fundet er nævnt i SU-rapport 1970, hvor der står: "Beskrivelsen tillader ikke skelnen mellem Diomedea melanophrys og D. chrysostoma. Sortbrynet Albatros (D. melanophrys) er den sandsynligste, idet den er den hyppigst trufne albatros i Nordatlanten (Warham et al. 1996)".
Udarbejdet 27. november 2009, revideret 7. juli 2016
Til toppen af siden


Mallemuk   

Fulmarus glacialis
t.o.m. 27/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-30.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-26.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Januarfund: - januarfund i DOFbasen
Der er set 30 individer fordelt på 11 dage.

Februarfund: - februarfund i DOFbasen
25.02.2008 1 død (BEJ)
29.02.2004 2 (PPO)
12.02.2002 1 S (BLF)
28.02.1998 5 S (BLF)
26.02.1997 1 N (BLF)
20.02.1997 1 S (BLF)
20.02.1988 1 N (BLF)
25.02.1959 2 døde (Gamle SU-observationer)

Martsfund: - martsfund i DOFbasen
01.03.1998 2 S (BLF)
25.03.1989 1 N (BLF)
29.03.1970 1 N (BLF)
08.03.1959 6 døde (Gamle SU-observationer)

Aprilfund: - aprilfund i DOFbasen
13.04.2014 1 N (DMa, HBØ)
20.04.2003 1 S (HKn*)
29.04.2002 1 N (BLF)
27.04.2002 1 S (BLF)
07.04.1997 1 N (BLF)
25.04.1996 1 N (BLF)
07.04.1994 1 S (BLF)
08.04.1991 1 S (BLF)
14.04.1973 1 død (BLF)

Største forekomster 1. halvår: - Største forekomster 1. halvår i DOFbasen
29.05.2000 271 N (JHH, KBF)
Observationen blev gjort i forbindelse med hård kuling fra VNV. Hovedparten af fuglene sås i tidsrummet 12.50-16.50. Samme dag sås også 1 Almindelig Skråpe.
17.06.1987 204 NV (BLF)
Observationen blev gjort i forbindelse med hård kuling fra VNV.
24.06.1997 50 N (BLF)
21.06.1976 11 S + 1 N (BLF)

2. halvår:
Kun 1 decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
26.12.1975 1 S (BLF)

Største forekomster 2. halvår: - Største forekomster 2. halvår i DOFbasen
19.09.1988 6454 N (BLF) - (3)
07.09.1985 3461 N (BLF) - (3)
21.06.1986 1524 N (BLF) - (3)
16.09.1998 1019 N (BLF) - (3)
30.09.1991 791 N (BLF) - (3)

Bemærkninger:
 1. Mørke Mallemukker:
  Der findes flere dragtformer af Mallemuk som er beskrevet i nedennævnte artikel. Foto og tilhørende kommentar af fugl fra Norge. Forklaring af betegnelser og racer.
 2. Hvor mange mørke er observeret?:
  Det er umuligt at finde frem til, men i nyere tid er det meget få, hvilket helt sikkert også hænger sammen med at Mallemuk i det hele taget er fåtallig ved Blåvandshuk. I DOFbasen er der siden 1997 kun angivet følgende fund af mørk fase:
  25.10.2015 1 singledark S (MSN*, RWR, BWi, PHJ)
  04.10.2009 1 mørk (OZG, BLF)
  26.09.2004 1 angivet som grå fase (RBC*)
 3. Rekordforekomster trak alle nord:
  På de fem dage med de største forekomster, har alle Mallemukkerne trukket nord. MEN det er noget pudsigt at størsteparten af de øvrige stormfugle (skråper, stormsvaler, kjover m.fl.) på alle dagene trak syd!
Litteratur:
'Mallemuk kontra Kuhls Skråpe' er en artikel i Fugle i Felten 3:2003 af Henrik Haaning Nielsen. Heri er de forskellige former af Mallemuk beskrevet.

Udarbejdet 27. oktober 2015, revideret 27. oktober 2015
Til toppen af siden


Kuhls Skråpe   

Calonectris diomedea     (SU-art)
t.o.m. 21/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   ingen observationer ingen observationer 1. halvår
2. halvår 18.09-03.10 3 3 2. halvår
IALT   3 3 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
18.09.2005 1 SSV sydhukket kl. 12.25 (RS, MMJ, ESE) - RS's finderberetning og beskrivelse
03.10.1997 1 N (KT* m.fl.)
01.10.1991 1 N (FF*, HKn, MiC). 19. fund for Danmark.

Bemærkninger:
Artikel på Club300.dk om opsplitning af Kuhls Skråpe i 2 arter: Atlantisk Skråpe og Kuhls Skråpe.

Links:
Forekomsten af Kuhls Skråpe Calonectris diomedea i Skandinavien 1971-2004

Netfugls fundoversigt for Kuhls Skråpe.

Udarbejdet 31. august 2009, revideret 7. august 2016
Til toppen af siden


Storskråpe   

Puffinus gravis     (SU-art)
t.o.m. 7/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   ingen observationer ingen observationer 1. halvår
2. halvår 16.-24.09 2 2 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
16.09.2004 1 S 8.27-8.30 til R. S igen 9.00-9.04. Sabinebunkeren (OZG*, RTj)
24.09.1995 1 N kl. 9.32 ved ishuset (LSt*, FF, HKn + 35!) - 12. fund i Danmark
Vejret var denne dag kl. 5.50: SV 12 m/s

Bemærkninger:
 1. Fund der ikke tælles med i antal fund og individer:
  14.09.1980 1 N (LAH, Carsten Stidsen) - 5. fund i Danmark.
  I Revision af den danske fugleliste pr. 2013 står følgende: "De ældre feltobservationer er dokumenteret med beskrivelser, som i visse tilfælde er suppleret med feltnoter. Ved genbehandlingen af disse har SU lagt vægt på gode observationsbetingelser samt en præcis beskrivelse af dragt og flugt. De forkastede feltobservationer anerkendes ikke længere, eftersom observationsbetingelserne ikke tillod en tilstrækkelig sikker dokumentation af alle væsentlige dragtkarakterer." Fundet er således på linje med flere andre fund, forkastet ved genbehandling af arten.
Links:
Netfugls fundoversigt for Storskråpe.

Udarbejdet 31. august 2009, revideret 7. juli 2016
Til toppen af siden


Kuhls Skråpe / Storskråpe   

Calonectris diomedea / Puffinus Gravis   (SU-art)
t.o.m. 7/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   Ingen observationer Ingen observationer Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. Fund der ikke tælles med i antal fund og individer:
  Flere hvis ikke alle nedenstående fund er aldrig tilsendt SU, hvorfor det synes mere korrekt at benævne dem Skråpe sp.
  13.09.2004 1 NV Sabinebunkeren (RDN*, OZG, RSN, MMJ, KAA, RKJ) 15.09.1997 1 T (MBH)
  Står angivet som Storskråpe i appendix i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001)
  05.09.1993 1 S (OZG)
  02.10.1966 1 (ORJ)
Udarbejdet 27. november 2009, revideret 10. februar 2011
Til toppen af siden


Sodfarvet Skråpe   

Puffinus griseus
t.o.m. 28/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 11.01 + 20.06 2 2 1. halvår
2. halvår 05.07-13.12 (1)
Ret fåtallig-ret almindelig
ej optalt ej optalt 2. halvår
IALT   ej optalt ej optalt Hele året
1. halvår:
11.01.1983 1 R -13.00-16.00- på ned til 3m afstand!!! Læs mere her... (EO)
20.06.1976 1 N (BLF)

2. halvår:
Arten ses årligt med vekslende antal.

15 julifund: - julifund i DOFbasen
20.07.2009 1 S (TBR*, JHC, TA, JAE)
09.07.2006 1 S (TBR*)
25.07.2001 1 S (HBØ*)
27.07.1993 1 S (BLF)
06.07.1993 1 N (BLF)
05.07.1993 1 N (BLF)
14.07.1992 2 S (BLF)
17.09.1992 2 R (BLF)
10.07.1990 1 T (BLF)
19.07.1985 1 N (Michael Brinch Pedersen)
18.07.1977 1 S (BLF)
26.07.1973 1 S (BLF)
24.07.1971 1 N (BLF)
28.07.1970 1 N (BLF)
13.07.1970 1 S (BLF)

Novemberfund siden 2000: - novemberfund i DOFbasen
Der er 14 obsdage inden 2000, hvoraf 1985 tegner sig for de 5 med flere fund per dag af flere fugle. Siden 2000 er der gjort følgende observationer:
14.11.2015 1 S (HKn, RWR)
10.11.2015 1 S (HKn*)
13.11.2010 1 N (BEJ, HHø)
03.11.2010 1 N (HBØ, TLP)
03.11.2010 3 S (1+1+1) (HBØ, TLP)
07.11.2006 1 N (HBØ, SSC, KHA)

2 decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
04.12.2015 1 S kl. 11.48 (HKn*)
Fuglen blev set i den vel nok bedste december-havfuglemåned for hukket med fund af både Kuhls Skråpe, Sodfarvet Skråpe, Lille Stormsvale og Lunde!!!.
13.12.2000 1 S (JHH*)
I forbindelse med stormende kuling fra SW, blev der 13.12 set en s.trk. fugl ca. 300 meter fra land. Fundet er første vinterobservation ved Blåvandshuk og så vidt vides blot andet(2) i Danmark (Hansen, 2001).

Bemærkninger:
 1. 3. og 4. seneste fund:
  27.11.1989 1 N (BLF)
  25.11.1998 1 R (KUC)
 2. Decemberfund i Danmark: - decemberfund i Danmark i DOFbasen
  Første decemberfund var 20.12.1993 1 V Kikhavn (Michael Trasborg). Siden fundet i 2000 er arten set en del gange i december, oftest ved Nordsjællandske kyster. Arten er set årligt i december siden 2011, hvilket utivlsomt hænger sammen med øget havobsaktivitet i denne måned, især i forbindelse med kraftige lavtrykspassager med tilhørende kraftig vind fra NV.
Udarbejdet 1. september 2009, revideret 28. august 2016
Til toppen af siden


Almindelig Skråpe   

Puffinus puffinus
t.o.m. 4/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 05.01 + 24.05-29.06 7 11 1. halvår
2. halvår 04.07-20.11
Ret fåtallig-fåtallig
ej optalt ej optalt 2. halvår
IALT   ej optalt ej optalt Hele året
1. halvår:
27.05.2009 2 N 17.10 sydhukket. Vind 15 m/s SV 27/5-09 2 N kl. 17.10 (HKn*)
29.06.2004 1 N 04.55 (RYT, MMJ, EEE, EDA)
29.05.2000 1 (BLF)
Arten blev set i hård kuling fra VNV og samme dag taltes hele 271 Mallemukker, hvilket er ny forårsdagsrekord. Ifølge årsrapporten Fugle i Danmark 1999 og 2000 er datoen fejlagtigt angivet til 26.05.2000.
24.06.1997 2 N (BLF)
Datoen er ved en fejl angivet til 25.06.1997 i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001)
24.05.1997 2 N (BLF)
13.06.1994 1 S (BLF)
17.06.1987 2 N (BLF)
05.01.1976 1 (BLF)

2. halvår:
Arten ses årligt med vekslende antal.

>30 augustfund: - augustfund i DOFbasen
Der har ikke været augustfund siden 2010

6 novemberfund: - novemberfund i DOFbasen
17.11.1990 1 S (BLF)
02.11.1985 3 N (BLF)
20.11.1980 1 S (BLF)
08.11.1977 1 S-N (BLF)
14.11.1971 1 S (BLF)
04.11.1971 1 N (BLF)

Bemærkninger:
 1. Junifund set fra færgen til Færøerne!:
  12.06.2010 1 R kl. 07.15 Nordsøen med Mallemukker, med Blåvand Fyr i syne, set fra færge til Færøerne (SiO)

Udarbejdet 1. september 2009, revideret 27. oktober 2015
Til toppen af siden


Balearskråpe   

Puffinus mauretanicus     (SU-art)
t.o.m. 21/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 20.07-09.10 7 7 2. halvår
IALT   7 7 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
20.-25.07.2009 1 R og FU ofte indenfor brændingen (HBØ* m.fl) - finderberetning
Dagbogsindlæg: 21.07, 22.07, 23.07, 24.07, 25.07
28.07.2007 1 S 16.15-16.20 i 12m/s SV (HKn*, TBR, LSt)
03.09.2002 1 N 06.52 (UEM). Læs UEMs SU-beskrivelse... og se hans feltskitse...
16.08.1998 1 S/R (PHK*, KUC m.fl.)
22.08.1995 1 S (THH, MIB)
21.07.1995 1 S (LSt, MIB)
09.10.1988 1 T (FF, JG, JNS)

Bemærkninger:

Links:
Netfugls fundoversigt for Balearskråpe.

Udarbejdet 1. september 2009, revideret 2. oktober 2009
Til toppen af siden


Lille Stormsvale   

Hydrobates pelagicus     (SU-art t.o.m. 1971) (1)
t.o.m. 14/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 20.07-16.11
Ret fåtallig - fåtallig
17
i perioden
2000-2015
17
i perioden
2000-2015
2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
1. fugl er fra 1901!!! og første levende fugl er fra 1963:
23.11.1901 1 fyrfalden (gamle SU-observationer)
27.09.1963 1 T (Arne Møller) (2)

Alle observationer fra 2000 og frem nævnes:
16.11.2015 1 N kl. 9.31 (HKn*)
14.11.2015 1 S kl. 15.35 (HKn, RWR)
23.10.2015 1 S kl. 8.55 (RWR, BEJ)
28.10.2013 1 N (HKn* m.fl.)
18.10.2011 1 S (APR m.fl.)
06.10.2011 1 S kl. 16.48 (APR m.fl)
06.10.2011 1 S formiddag (HKn* m.fl.)
16.09.2010 1 S 9.05 Nordhukket v. skurvognen (SG*, MMJ, SNy, GGS) - obsinfo
15.09.2010 1 S 11.00 Nordhukket v. skurvognen (BEJ*, HBØ, GBL)- obsinfo
04.10.2009 1 S kl. 13.39 Sabinebunkeren (BEJ*, JFR, BGR) - beskrivelse.
03.10.2009 1 N kl. 10.35-10.40 Nordhukket v. skurvognen (ALM, JHH, PBH, PRA)
05.10.2008 1 S (EEE, EDA m.fl.)
20.07.2008 1 V kl. 16.22-16.30 Nordhukket v. skurvognen (HKn*)
- ej indtastet i DOFbasen.
08.10.2006 1 V kl. 14.10-14.20 Sydhukket (HKn, PBH, SSC, HBR m.fl.) 05.11.2004 1 1k S (RTj) - Finderberetning og beskrivelse.
21.09.2004 1 S fra Sabinebunkeren (BEJ*, TEO m.fl.)
Set på dagen med 238!!! Store Stormsvaler. Fuglen blev ikke set fra Vejers, hvor der ellers var flere observatører.
15.09.2004 1 S (RTj, PPO, BEJ)

Største forekomster: - Højeste antal i DOFbasen
21.09.1990 22 (Jes Gravgaard, HKn, JMP, ABB, Mogens Henriksen)
Mellem kl. 7.00-10.00 blev der set en fugl trække syd og en fugl trække nord. Om eftermiddagen blev der igen havobset fra kl. 15.30 og helt overraskende og uventet blev 19 ud af 20 fugle set på under en time sidst på dagen efter både Jes Gravgaard og Henrik Knudsen var gået hjem!!!
31.10.1965 20 S (BLF)
02.11.1965 14 S (BLF)
28.09.1963 12 (BLF)
14.10.1968 10 S (BLF)
13.10.1963 7 S (Arne Møller) (2)

Bemærkninger:
 1. SU-art udenfor Jyllands Vestkyst:
  Lille Stormsvale er de sidste 10 år blevet mere sjælden og meget svær at få at se. Arten blev derfor også igen ophøjet til SU-art udenfor Jyllands vestkyst fra og med 2005, da bestemmelse fra Stor Stormsvale kan volde problemer under de observationsforhold den oftest ses under.
 2. Observationer fra 1963 og 1964 er til genbehandling i SU:
  I Appendiks 1 Oversigt over godkendte og forkastede fund af sjældne fugle i Danmark før 1965 står følgende: "Ingen feltobservationer er publiceret med beskrivelse - eller oplysning om anvendte bestemmelseskriterier - og er derfor ikke godtaget. Større forekomst september/oktober 1963 ved Blåvands Huk, hvor forholdet mellem Lille Stormsvale (25 iagtt.) og Stor Stormsvale (3 iagtt.) er skævt i forhold til det i dag kendte forekomstmønster, samt et enkelt fund fra 1964, er under genbehandling af SU og derfor foreløbig opført under Lille/Stor Stormsvale."

  Derudover har forfatterne til ovenstående Jørgen Staarup Christensen og Palle Rasmussen udtalt følgende: "Ved gennemgang af indsamlede skind er der intet, som tyder på, at Lille Stormsvale skulle have været hyppigere trækgæst (end Stor Stormsvale) - ej heller før 1965. Der kendes ikke efter 1963 og 1965 obs-dage / år, hvor forekomst / antal af små overstiger forekomst af Store Stormsvaler. Samlet set har vi derfor konkluderet, at det er bedst at behandle ældre fund lidt forsigtigt og har placeret alle feltobservationer uden beskrivelse i Stormsvale sp."

  NB Bemærk at de på SU-siden er opført som godkendt!, hvilket skyldes, at SU tidligere har godkendt disse (i 1960'erne), så indtil genbehandling er afsluttet vil de stå som "godkendt".
 3. Arten er aldrig set rastende på hukket:
  I DOFbasen er der angivet enkelte observationer som rastende, men dette er fejlangivelser, og der er således aldrig set decideret rastende Lille Stormsvale på hukket.
Fund der ikke tælles med i antal fund og individer:
25.07.2001 1 (HBØ)
Ifølge årsrapporten Fugle i Danmark 2001. Set fra båd 50-100 km vest for Blåvand. Dato meget usikker. Kunne meget vel være senere på året. Er forkastet af DKU.

Links:
Debat om Lille Stormsvales forekomst i Danmark

Udarbejdet 3. oktober 2009, revideret 14. juli 2016
Til toppen af siden


Stor Stormsvale   

Oceanodroma leucorrhoa     (SU-art t.o.m. 1971)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 02.01 1 1 1. halvår
2. halvår 27.08-10.12
Ret fåtallig-almindelig
Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   ej optalt ej optalt Hele året
1. halvår:
02.01.1978 1 R (BLF)

2. halvår:
Arten ses årligt med vekslende antal.

Første fund på hukket var i 1921, dernæst 1957 men første levende er fra 1963:
28.09.1963 1 S (Arne Møller og Erik Hansen)
29.10.1957 2 fyrfaldne (Gamle SU-observationer)
xx.10.1921 2 døde fugle fundet (Gamle SU-observationer)

Augustfund: - augustfund i DOFbasen
27.08.2005 1 S mellem kl. 19-20 (BLF)
31.08.2002 2 S (BLF)
29.08.1994 1 S (BLF)

Højeste oktoberantal: - Højeste oktoberantal i DOFbasen
08.10.1988 40 S (EO, BLF)
10.10.1990 32 S (BLF)
26.10.2015 20 S (MSN, RWR, HKn, BWi, PHJ)
09.10.1988 18 N + 2 S (BLF)

Novemberfund: - novemberfund i DOFbasen
Arten er langt fra årlig i november og der ialt ca. 25-30 fund.

Decemberfund (3): - decemberfund i DOFbasen
10.12.2015 1 NV (HKn*)
04.12.2015 1 S kl. 11.04 (HKn*)
04.12.2015 1 S kl. 10.04 (HKn*)
03.12.1966 1 S på klods hold (AMø*)

Største forekomster: - Højeste antal i DOFbasen
17.09.1997 243 S (JWC, BLF)
21.09.2004 204 S (RTj, BEJ m.fl.)
Der blev talt 238 ved Vejers Strand og de 204 på hukket var garanteret blevet til ny rekord, hvis ikke Sabinebunkeren blev lukket på grund af skydning allerede efter 5 minutters obs. Skydningen blev indstillet om eftermiddagen, hvilket igen muliggjorde at benytte Sabinebunkeren. Trækket var intenst gennem hele dagen, hvilket hele 40 fugle i tidsrummet 15.00-16.00 siger alt om. I perioden 15.00-19.00 taltes 123 fugle. Samme dag sås bare en enkelt Lille Stormsvale.
15.09.1987 146 S (EO, BLF, m.fl.)
19.09.1998 98 S (BLF)
16.09.1985 82 S (EO, BLF)
13.09.1997 61 S (JWC, BLF)
29.09.1988 55 S (BLF)
16.09.1992 52 S (BLF)
15.09.2004 42 S (RTj, PPO, KuC m.fl.)
16.09.1997 42 N (BLF)
08.10.1988 40 S (EO, BLF)
17.09.1978 37 S (BLF)

Bemærkninger:
 1. 2 ringmærkningsfund:
  Ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er der ringmærket 2 fugle gennem tiderne:
  02.11.1965 1 RI (Fyrpasser Christensen*, EKr)
  I dagbogen 2/11-1965 står følgende skrevet af Erik Kramshøj: "Fyrpasser Christensen overbragte os en STOR STORMSVALE, som han havde fundet på heden i en noget træt tilstand. Da den ellers ikke fejlede noget, fik den en ring på og blev sluppet igen. Dette individ bringer altså dagens samlede stormsvaleantal op på 88".
  29.09 eller 30.09.1963 1 (Arne Møller)
  I DOFbasen er angivet et fund af en fugl fra Henne Strand 30.09.1963 som blev ringmærket og som også er indtastet med lokaliteten Blåvandshuk. I 'Appendiks 1 Oversigt over godkendte og forkastede fund af sjældne fugle i Danmark før 1965' (Christensen og Rasmussen, 2015) er datoen angivet til 29.09.1963. Der er d.d. 05.07.2016 sendt mail til Gamle SU-observationer for at få opklaret hvilken dato, der er den korrekte.
 2. 6 ringmærkede fugle i Danmark:
  Ifølge Dansk Trækfugleatlas (Bønløkke et al, 2006) er der kun ringmærket 6 fugle i Danmark.
 3. December 2015 - bedste havfugledecember nogensinde:
  Første halvdel af december 2015 blev med megen blæst en super havfuglemåned. Udover 2.-4. fund af Stor Stormsvale, blev der blandt andet set Lille Stormsvale, Lunde og Kuhls Skråpe!

Udarbejdet 1. september 2009, revideret 5. juli 2016
Til toppen af siden


Stormsvale sp.  

Hydrobates pelagicus / Oceanodroma leucorrhoa     (SU-art t.o.m. 1970)
t.o.m. 9/2-2011 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 28.03 1 1 1. halvår
2. halvår 11.08-05.12 (3) Ej optalt (1) Ej optalt (1) 2. halvår
IALT   ej optalt ej optalt Hele året
1. halvår:
05.02.2011 1 R-S nordhukket ved skurvognen (SG)
Søren Gjaldbæk fortæller, at han opdagede den lige ud for pælerækken hvor den lå på vandet. Da den lettede og forsøgte at trække stik vest i den kraftige blæst blev han klar over, at det var en stormsvale. Den opgav, og efter nogen tid trak den langsomt sydpå. Observationstiden var ca. 10 minutter, og ud fra jizzet og mangelen på overvingekontrast peger det i retning af Lille Stormsvale. Lidt senere så Søren også en Storkjove, hvilket også er en meget sjælden vintergæst - ja rent faktisk første februarfund på hukket!
Samme dag sås faktisk Stor Stormsvale ved Båstad i Sverige. Begge fugle blev set i forbindelse med passage af flere kraftige lavtryk med kraftig vind fra vest (storm) til følge.
28.03.1997 1 S (BLF)

2. halvår:
2 fund af Mørkrygget Stormsvale:
04.10.1997 1 S (BLF)
Fundet er nævnt i begge af KRNs artikler: Next stop Blåvand: Sven' Åges Stormsvale samt Mørkrygget Stormsvale i Norge igen igen
I første artikel står blandt andet: Bent Jacobsen, daglig leder af Blåvand Fuglestation, oplyser til Phylloscopus, at der to gange er set "mørke stormsvaler" uden hvid overgump, flyve forbi Blåvand. Observationerne er gjort 22. oktober 1989 1 trk. syd og 4. oktober 1997 1 trk. syd. 1997 var netop et El Nino år - det bedste år nogen sinde for Stor Stormsvale og Sabinemåge i Danmark. 17. september 1997 trak ikke mindre end 247 !!! Store Stormsvaler forbi Blåvandshuk.
22.10.1989 1 S (BLF)
Fuglen havde helt mørk overgump! (Jakobsen, 2008) Uha en spændende fugl, som der blev og siden er blevet snakket og diskuteret meget. Var det virkelig en....

Bemærkninger:
 1. Mange stormsvaler sp. - enkelte fund udvalgt:
  Der er set masser af ubestemte stormsvaler, men i denne oversigt er udvalgt de fænologisk interessante samt observationerne af mørkgumpede stormsvaler.
 2. Mørkgumpede stormsvaler i Danmark:
  Der er set flere mørkgumpede stormsvaler i Danmark. I efteråret 2010 oplevede flere observatører ved Nordsjælland en stormsvale som gav indtryk af mørk overgump - Læs MKHs beskrivelse samt Munkens beskrivelse.
 3. Kun 1 decemberfund:
  Næstseneste fund er således 14.11.
Fund der ikke tælles med i antal fund og individer:
17.06.1987 2 N (BLF) - obsinfo
Ifølge DOFbasen, hvor der som kommentar står stormfugl sp.! Denne kategori findes ikke i DOFbasen, hvorfor der gættes på, at dette er årsagen til at observationen er indtastet under stormsvale sp.

Udarbejdet 9. februar 2011, revideret 11. februar 2011
Til toppen af siden

Skarver, Storke, Skestork og Flamingoer


Topskarv   

Phalacrocorax aristotelis     (SU-art t.o.m. 1973 + f.o.m. 1984)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 10.03 1 1 1. halvår
2. halvår 26.07-13.11 4 (1) 4 (1) 2. halvår
IALT   7 (1) 7 (1) Hele året
1. halvår:
10.03.2008 1 imm N til R (TWJ*)

2. halvår:
26.07.2011 1 3k+ R-N kl. 6.36 nordhukket (APR*, HBØ, JRL, KMH) - Billede 1 - Billede 1
Rastede ude på vandet nær revlen ca. 1km væk fra obsposten. Efter ca. et minuts tid fløj den mod nord. Vel nok selvsamme fugl blev senere på dagen set ved indsejlingsmolen ved Thorsminde!
12.-13.11.2000 1 1k ssp. aristotelis RI!!! (JHH, JET m.fl.) 2. ringmærkede i Danmark.
1. RI var i 1978, hvor arten ikke var på SU-listen. Billede 1 Billede 2.
Blev fanget med projektør og ketcher ved lavvande lidt uden for pælerækken. Fuglen var i fin kondition og overnattede åbenbart på sandbanken. Fuglen blev ringmærket og sluppet fri den næstfølgende morgen. Samme aftenen fangedes også en Sabinemåge!!!
19.09.1992 1 S til R (HVR*, HKn, MMH, EO m.fl.)
11.10.1988 1 S (FF, Jørgen Hammerscheib)

Bemærkninger:
 1. Invasion vinteren 2008:
  I februar-april 2008 var der invasion af arten langs den jyske vestkyst. Blandt andet med flere langtidsstationære fugle i Esbjerg Havn. TWJ har udtalt, at han ikke forventer at indsende nedenstående 2 øvrige fund fra marts 2008 til SU.
 2. Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
  Ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er der set yderligere fugle, således: 2 i 1969, 4 i 1970, 2 i 1971, 1 i 1974, 2 i 1975, 1 i 1990. Disse fund er ikke angivet i DOFbasen eller i databasen over SU-arter på Netfugl.dk. Derudover tæller følgende fund ikke med:
  13.05.2012 1 3k+ N (HBØ*) er blevet forkastet af SU
  23.03.2008 1 ad NV nordhukket 07.49 (TWJ*) - er ej tilsendt SU.
  15.03.2008 1 ad N nordhukket 09.21 (TWJ*, BEJ) - er ej tilsendt SU.
Links:
Netfugls fundoversigt for Topskarv

Udarbejdet 2. september 2009, revideret 5. juli 2016
Til toppen af siden


Rørdrum   

Botaurus stellaris
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 31.03-06.06 10-11 (1) 11 1. halvår
2. halvår 16.10 + 01.11 2 (1) 2 2. halvår
IALT   11 (1) 12 Hele året
1. halvår:
06.06.2016 1 HØ langt inde fra heden (HKn*)
17.05.2013 1 1 HØ det meste af morgenen (HKn*)
Det vurderes at være samme fugl der er hørt og set 13/4+1/5 og d.d. hvorfor de regnes som 1 fund af 1 fugl.
01.05.2013 1 R mosen (MiJ*)
Fuglen kredsede over mosen og gik ned til rast
13.04.2013 1 HØ langt væk, sandsynligvis fra Navlsvande (HKn*)
12.+27.+28.04.2007 1 SY Navlsvande (HKn, BEJ)
10.05.2006 1 SY Navlsvande (JHH)
17.04.2005 1 SY (PSJ, BEJ, OZG, CHo, APR m.fl.)
13.04-07.05.2004 1 TH (BEJ, HKn*, MIJ)
Fuglen blev hørt på følgende datoer: 13.04 + 25.04 + 26.04 + 02.05 + 07.05. Observationen d. 25.04 er ikke indtastet i DOFbasen, men er angivet i Observationer forår 2004.
31.03-21.05.2001 1 HØ (JHH m.fl.).
Fuglen opholdt sig i Navlsvande, men kunne på den mest stille dag høres fra stationshaven. Er ej indtastet i DOFbasen.
03.06.1995 1 S (MiJ*)
Fuglen kom flyvende i mosen. Samme som 03.-10.05? Umuligt at vide, men da fuglen trak S regnes den som ny fugl, og derved regnes det for 2 fund i denne oversigt.
03.-10.05.1995 1 SY (BEJ, ROC, SEK, PTK, MiC)
06.04.1974 2 TI (BLF)
Ifølge DOFbasen, er ej med i 30-årsbogen (Jakobsen, 2008). Da det er usikkert om de 2 fugle var sammen tæller de som 1-2 fund i sammentællingen af antal fund

2. halvår:
16.10.2010 1 S kl. 19.50 - kun hørt! (RS + 9) - fundinfo
01.11.2008 1 T kl. 21.45 - kun hørt! (THH*, JOG, MIK)

Bemærkninger:
 1. Fugle fra Navelsvand:
  Nogle af Rørdrummerne er stedsangivet Navelsvand. Dette område ligger udenfor denne oversigts geografiske område, men da fuglene er hørt indenfor afgrænsningen medtages de i oversigten.

Udarbejdet 2. september 2009, revideret 5. juli 2016
Til toppen af siden


Silkehejre   

Egretta garzetta     (SU-art t.o.m. 1990)
t.o.m. 29/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.05-27.06 3 3 1. halvår
2. halvår 30.07 1 1 2. halvår
IALT   4 4 Hele året
1. halvår:
27.06.2009 1 S 7.43-45 (TBR*, HKn)
09.05.2005 1 N 05.50 set fra Fyrhaven (PSJ*) 22.05.2002 1 (THH*, RDN m.fl.)
Den præcise dato var i mange år uvis, men skulle være en af de allerførste dage i måneden. Tim ledte efter sin notesbog fra dengang, men kunne ikke finde den! Såvel Rasmus som KRN kan også godt huske observationen, men kunne heller ikke finde frem til den præcise dato.
d.d. 20/10-2010 fandt jeg datoen i Sjældne Fugle i Ribe Amt og d. 22. må siges ikke at være først på måneden! Men vigtigst af alt - datoen er fundet! Bent Jakobsen fandt efterfølgende de gamle notesbøger og fundet blev indtastet i DOFbasen i 2013.

2. halvår:
30.07.2008 1 SØ 09.45 (JOG, HBØ) - blev fotodokumenteret, men er mærkeligt nok ikke nævnt i dagbog 2008!

Udarbejdet 2. september 2009, revideret 29. august 2016
Til toppen af siden


Sølvhejre   

Ardea alba     (SU-art t.o.m. 1990)
t.o.m. 5/7-2016 Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 25.04 1 1 1. halvår
2. halvår 17.10 1 1 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
25.04.2016 1 NØ (HKn*)

2. halvår:
17.10.2007 TU ved ishuset (BEJ, SKAT, CHo m.fl.)

Bemærkninger:
17.10.2007 var en kanon dag i Blåvand. På hukket sås udover Sølvhejren: Islom sdr., Stor Stormsvale 4 og Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl. Og prikken over i'et var Langhalet Tornskade på Skallingen!

Udarbejdet 2. september 2009, revideret 5. juli 2016
Til toppen af siden


Purpurhejre   

Ardea purpurea     (SU-art)
t.o.m. 30/5-2013 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 28.05-03.06 2 2 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
28.05.2013 1 S kl. 7.55 (BEJ*, HKn, PPO, HeB, SAAC) - obsinfo
24. fund i Danmark.
Bent opdagede fuglen på kaldet da han gik i mosen, og Henrik Knudsen fortæller, at Bent nærmest råbte og skreg i walkien. Heldigvis trak fuglen øst om fyret og kom lige henover stationen. Desværre havde ingen deres kameraer klar, så fuglen blev trods optimale fotoforhold ikke fotodokumenteret.
03.06.2004 1 Ø kl. 5.20 sammen med Fiskehejre (HKn*)
20. fund i Danmark.
Sandsynligvis samme fugl sås 02.06 ved Oksbøl hvor Michael Schwalbe så en Purpurhejre flyve over vejen (MS*). Denne observation er dog ikke indtastet i DOFbasen eller sendt til SU.

2. halvår:
Ingen observationer

Links:
Netfugls fundoversigt for Purpurhejre

Udarbejdet 2. september 2009, revideret 30. maj 2013
Til toppen af siden


Sort Stork   

Ciconia nigra     (SU-art t.o.m. 1970)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 05.-11.08 3 3 2. halvår
IALT   3 3 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer

2. halvår:
07.08.2014 1 NØ-R langt væk kl. 17.59 (DMA*, MBB, APR, HKn)
05.08.2007 1 1k+ S umiddelbart øst for Ishuset (GL)
- blev senere genfundet på Skallingen.
11.08.1998 1 1k S (BLF)

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 5. juli 2016
Til toppen af siden


Hvid Stork   

Ciconia ciconia
t.o.m. 29/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 29.03-14.05 3 4 1. halvår
2. halvår 07.08-15.10 7 10 2. halvår
IALT   10 14 Hele året
1. halvår:
18.04.1978 2 N (BLF)
14.05.1975 1 R (BLF)
29.03.1973 1 N (BLF)

2. halvår:
1.-2.10.1998 1 1k med ring: 1A75 (HAG, KUC, Martin Poulsen, BLF)
13.-15.10.1990 1 (BLF)
18.08.1977 1 S (BLF)
26.08.1975 4 S (BLF)
08.09.1971 1 S (BLF)
07.08.1971 1 VSV (BLF)
11.09.1968 1 S (BLF)

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 23. september 2009
Til toppen af siden


Skestork   

Platalea Leucohordia     (SU-art t.o.m. 1971)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 19.04-28.06 6 8 1. halvår
2. halvår 24.08-06.10
4 21 2. halvår
IALT   10 29 Hele året
1. halvår:
30.05.2016 1 Ø (Philip Elbæk)
28.06.2011 1 TI - NØ (HKn, BEJ)
19.04.2011 2 S (JC*, HBO)
10.05.2008 1 SØ (HKn*, TWJ, JOG, BEJ, SSC)
31.05.2007 2 N (HKn).
09.05.1998 1 (Garbi Dürkop) - 1. fund på hukket.

2. halvår:
06.10.14 1 S (Skat*, PBH, DMa m.fl.)
Fuglen kom trækkende sammen med 35 Bramgæs på en rigtig god trækdag med masser af småfugle heriblandt Storpiber.
24.08.2009 10!!! SØ kl. 7.50 (HBØ*, ALM, HBR)
14.09.2008 6 SV (JOG, MIK, MKH, JSH)
25.08.2006 2 S (TBR)

Links:
Ageing Spoonbills

Udarbejdet 25. august 2009, revideret 5. juli 2016
Til toppen af siden


Stor(Europæisk) Flamingo   

Phoenicopterus ruber roseus
(SU-art t.o.m. 1968 og igen fra 2012. Kat. D)
t.o.m. 29/4-2012 Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 05.04-13.05 3 6 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   3 6 Hele året
1. halvår:
05.04.1991 1 S (HHN*)
ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008). Er ej indtastet i DOFbasen.
19.04.1985 4 NV (BEJ*)
- ifølge (Rost et al, 1988). Er ved en fejl i 30-års bogen, angivet under Chileflamingo.
12.-13.05.1976 1 R, trak væk om aftenen 13.05 (BLF)
ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008). Er ej indtastet i DOFbasen.

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
  03.-09.04.1977 1 R (BLF)
  Fuglen opholdt sig ved Hvidbjerg og ikke som anført i DOFbasen ved Blåvandshuk.
  19.07.1984 14 S (BLF)
  - Ifølge DOFbasen men står i 30-års bogen (Jakobsen, 2008) angivet under Chileflamingo!
 2. Navneforvirring:
  Der er forvirring i Flamingonavnene, hvilket kommer af at arterne har et navn i DOFbasen og et andet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008). Endvidere er der i 30-års bogen byttet rundt på nogle af observationerne mellem de forskellige Flamingoarter.
 3. SU art igen fra 2012:
  SU har jævnfør Nyhedsbrev fra sjældenhedsudvalget, februar 2012 besluttet, at Stor Flamingo som kategori D art, fra og med 2012 igen skal forelægges SU.
Litteratur:
Artikel: 'Artsbestemmelse af flamingoer, af Rolf Christensen. I DOFT 3-4: 1991.
Artikel: 'Flamingoernes forekomst i Danmark, af Rolf Christensen. I DOFT 1-2: 1992.

Udarbejdet 2. september 2009, revideret 29. april 2012
Til toppen af siden


[Chileflamingo]   

Phoenicopterus chilensis     (Kat. E)
t.o.m. 29/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 12.-15.05 3 9 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   3 9 Hele året
1. halvår:
15.05.1976 2 S (BLF)
12.-13.05.1976 5 R, trak S om aftenen d. 13.05 (BLF)
12.05.1973 2 R til S (BLF)

2. halvår:
Ingen observationer

Bemærkninger:
Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
19.07.1984 14 S (BLF)
- ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008). Er i DOFbasen angivet under Cariberflamingo Phoenicopterus ruber ruber!

Litteratur:
Artikel: 'Artsbestemmelse af flamingoer, af Rolf Christensen. I DOFT 3-4: 1991.
Artikel: 'Flamingoernes forekomst i Danmark, af Rolf Christensen. I DOFT 1-2: 1992.

Udarbejdet 2. september 2009, revideret 29. april 2012
Til toppen af siden


Svaner, gæs og ænder


Knopsvane   

Cygnus olor
t.o.m. 27/8-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 02.01-27.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-21.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Junifund: - junifund i DOFbasen
01.06.2014 2 ad N (TBR*)
20.06.2012 5 NV (MSN*, HKn*)
27.06.1997 4 N (BLF)
08.06.1966 2 S (BLF)

2. halvår:
Julifund: - julifund i DOFbasen
05.07.2012 4 S (HBØ*)
18.07.2008 2 ad N (HKn*)
03.07.2005 1 ad R (PSJ*)
14.07.1997 2 ad S (BLF)
22.07.1996 3 S (BLF)
06.07.1992 5 ad R-S (BLF)
17.07.1976 3 S (OTH)
01.07.1976 1 N (BLF)
17.07.1968 4 S (BLF)
19.07.1968 12 S (BLF)

Udarbejdet 25. juni 2012, revideret 27. august 2015
Til toppen af siden


Pibesvane   

Cygnus columbianus
t.o.m. 3/9-2009 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 02.01-04.04 6 39 1. halvår
2. halvår 30.09-30.12
ret almindelig
ej optalt ej optalt 2. halvår
IALT   6 39 Hele året
1. halvår:
19.02.1997 13 ad N (BLF)
04.04.1996 2 ad + 1 2k N (BLF)
02.01.1996 5 ad + 1 2k S (BLF)
11.-13.03.1991 1 R i branddammen! (BLF)
14.02.1991 14 2k+ S (BLF)
17.02.1977 2 ad S (BLF)

2. halvår:
Stort set årlig, oftest med 2-5 fugledage pr. år. Dog ingen observationer i 2006-2008.

      Udarbejdet 3. september 2009, revideret 3. september 2009


Sangsvane   

Cygnus cygnus
t.o.m. 27/8-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 05.01-27.06 (1)
20+ (2) 154 1. halvår
2. halvår 28.09-31.12 >100 Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
20.02.2015 4 SØ (Jesper Johannes Madsen)
10.01.2012 1 ad R (BEJ*)
27.06.2011 1 ad S til R (BLF) - (1)
04.02.2000 2 R (BLF)
13.05.1997 2 ad S (BLF) - (1)
08.04.1994 1 ad R (BLF)
30.03.1994 1 R (BLF)
21.03.1994 3 R (BLF)
13.03.1994 2 R (BLF)
06.01.1986 1 N (BLF)
06.01.1986 4 N (BLF)
05.01.1986 1 S (BLF)
13.01.1985 10 S (BLF)
26.01.1984 28 S (BLF)
19.04.1976 2 ad Ø (BLF)
25.03.1976 6 ad N (BLF)
22.03.1976 39 ad TI (BLF)
03.02.1976 2 ad N (BLF)
04.02.1975 26 N (BLF)
26.03.1964 18 ad N (BLF)

2. halvår:
Forekomsten ved Blåvandshuk er meget uregelmæssig fra år til år idet artens forekomst er meget vejrafhængig. Arten ses ikke årligt, men nogle år er der op til flere observationer

Kun 1 septemberfund: - septemberfund i DOFbasen
28.09.1993 1 S (OZG, BLF)

Bemærkninger:
 1. Kun 1 fund i maj og 1 i juni:
  Alle øvrige fund i 1. halvår er fordelt i de øvrige måneder.
 2. Antal fund er minimum:
  I DOFbasen er der ikke angivet, om observationerne af mere end 1 fugl er gjort af fugle i flok, eller er en sammentælling af flere fund. Der kan således være tale om flere fund end angivet.
Udarbejdet 25. juni 2012, revideret 27. august 2015
Til toppen af siden


Sædgås   

Anser fabalis
t.o.m. 25/6-2013 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 19.03-16.04 6 24 1. halvår
2. halvår 28.09-31.10 15 57 2. halvår
IALT   21 81 Hele året
1. halvår:
15.05.2010 1 OF (KO, RDN, SSL) - obsinfo
15.04.1997 1 S (BLF)
10.04.1971 16 N (BLF)
Kun angivet i DOFbasen, ej i 30-årsbogen (Jakobsen, 2008).
30.03.1969 4 S (BLF)
19.03.1966 1 N (BLF)
16.04.1964 1 N (BLF)
Ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008). I DOFbasen angivet til 06.04.1964!

2. halvår:
27.11.2012 1 S (HKn*)
10.10.2010 1 T (KLa*, TLP) - obsinfo
31.10.2009 11 S (HBØ) - samme dag 1. fund af Tundrasædgås på hukket.
30.10.2009 1 S (HBØ, JRL, BEJ)
07.10.2007 4 S (HP)
10.10.2006 1 S (MKH, KHa, MMH, BEJ, PBH)
19.10.2005 1 S (BLF, CJM)
06.10.2001 8 (OLH)
06.10.1995 18 T (JGT)
Ifølge DOFbasen, ej angivet i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001).
27.10.1991 1 S (BLF)
10.10.1990 1 S (BLF)
Ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-årsbogen (Jakobsen, 2008).
14.10.1976 1 N (BLF)
01.10.1972 1 S (BLF)
28.09.1971 4 S (BLF)
15.10.1963 3 S (BLF)

Bemærkninger:
 1. Vil fremtiden bringe flere Tundrasædgæs?:
  Med massiv fremgang af Tundrasædgås ssp. rossicus i det østlige Danmark, er det snart mere sandsynligt at denne race flyver forbi hukket, snarere end Skovsædgås ssp. fabalis.
Litteratur:
Tundrasædgås - fra sjældenhed til tusindtallig vintergæst, med noter om feltbestemmelse - artikel fra Fugle i Felten 1:2010

Udarbejdet 3. september 2009, revideret 25. juni 2013
Til toppen af siden


Tundrasædgås   

Anser fabalis rossicus
t.o.m. 16/10-2010 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 31.10 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
31.10.2009 2 S (HBØ, BEJ)

Bemærkninger:
Denne race er endnu ikke truffet på hukket, men er gennem de 2000-tallet blevet mere og mere almindelig jo længere østpå du kommer. Der er dog også flere fund fra blandt andet Sneum Sluse, så mon ikke den ses på hukket indenfor de kommende år (3/9-2009.

Ja, der kom så kun til at gå små 2 måneder fra ovenstånde blev skrevet, til Tundrasædgås blev set på hukket, helt præcist sås 2 fugle trækkende S af HBØ og BEJ 31.10.2009.

Litteratur:
Tundrasædgås - fra sjældenhed til tusindtallig vintergæst, med noter om feltbestemmelse - artikel fra Fugle i Felten 1:2010

Udarbejdet 3. september 2009, revideret 16. oktober 2010
Til toppen af siden


Blisgås   

Anser albifrons
t.o.m. 16/10-2010 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 19.-27.03 3 57 1. halvår
2. halvår 27.09-18.11
Meget fåtallig
44 452 2. halvår
IALT   36 417 Hele året
1. halvår:
27.03.2005 55 S (BEJ, OZG) Observationen er rekordantal på hukket.
19.03.1986 1 ad N (BLF)
14.01.1984 1 (BLF) - Ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008), ej angivet i DOFbasen.

2. halvår:
Kun optalt.

Efteråret 2009 var i særklasse det bedste nogensinde med hele 7 observationer af hele 222 fugle. Årsagen var helt klart massiv østenvind og kuldefremstød ultimo oktober, der resulterede i store mængder trækkende gæs. Blandt observationerne var der 2 dage med rekordstore tal:
23.10.2009 92 T (HBØ, MIK, ARO)
30.10.2009 90 T (HBØ, JRL)

Bemærkninger:
Forekomsten af Blisgås på hukket er steget markant siden 2005. I 2009 og 2010 - begge år med megen østenvind - har der således været rigtig mange observationer. Det bliver spændende at se de næste par år om tendensen fortsætter.

Udarbejdet 3. september 2009, revideret 16. oktober 2010
Til toppen af siden


[Indisk Gås]   

Anser indicus     (Kat. E)
t.o.m. 29/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 25.04-08.06 6 12 1. halvår
2. halvår 03.07-28.08 2 9 2. halvår
IALT   8 21 Hele året
1. halvår:
25.04.2013 1 N (BEJ*)
30.04.2008 1 S med Bramgæs (BLF)
23.05.2005 3 R (HKn, PSJ, KBJ, APR)
08.06.2003 2 S (MIJ)
03.06.1996 3 S (BLF)
31.05.1996 2 S (BLF)

2. halvår:
28.08.2009 8 S (HBØ)
03.07.2000 1 R (BLF)

Udarbejdet 3. september 2009, revideret 29. august 2016
Til toppen af siden


Snegås   

Anser caerulescens     (SU-art t.o.m. 1971 kat. D)
t.o.m. 29/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 02.-30.01 2 2 1. halvår
2. halvår 13.09-17.10 5 8 2. halvår
IALT   7 10 Hele året
1. halvår:
30.01.1974 1 ad S (BLF)
02.01.1974 1 ad N (BLF)

2. halvår:
06.10.2007 2 (OLH)
06.10.2001 2 S (RDN?) - ifølge Observationer 2001, er ej indtastet i DOFbasen.
11.10.1997 2 S (BLF)
17.10.1990 2 S (OZG*)
13.09.1974 1 ad S (BLF)

Udarbejdet 3. september 2009, revideret 6. december 2009
Til toppen af siden


Dværggås   

Anser erythropus     (SU-art t.o.m. 1996)
t.o.m. 29/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   Ingen observationer Ingen observationer Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:

Fund der ikke tælles med i antal fund og individer:
21.09.1996 1 S (SVR)
- Fundet stod angivet i DOFbasen. Fundet er ej angivet i SU-rapporter eller i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001). Det er således ikke forelagt SU. På opfordring blev fundet sat til DKU-behandling, og observationen er nu personliggjort.

Udarbejdet 27. november 2009, revideret 7. maj 2011
Til toppen af siden


Canadagås   

Branta canadensis     (Kat. C)
t.o.m. 7/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 05.01 + 06.03-30.06 16 131 1. halvår
2. halvår 03.07-24.12 22 215 2. halvår
IALT   38 346 Hele året
1. halvår:
12.06.2016 2 S (HKn, MGJ)
02.06.2016 1 N (RWR, Philip Elbæk)
06.03.2016 2 R (HKn, Skat, LaC)
21.06.2015 22 S (OZG, UEM m.fl.)
19.06.2013 5 S (BEJ*) - foto
18.06.2013 2 S (BEJ*)
11.06.2012 38 V (HKn, HHN, BEJ)
27.05.2012 1 NØ (HKn m.fl.)
26.05.2011 2 S (MRH, HKn)
09.06.2010 25 (20 + 4 + 1) R - S (HKn*, TLP m.fl.) 30.06.2006 3 S til R (BEJ)
16.04.2006 2 R (HST)
18.04.2000 2 S (BLF) 23.03.1996 13 S (BLF)
- Ifølge rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001), i DOFbasen er datoen 26.03!?
05.01.1996 9 S (BLF)
30.03.1970 2 S (BLF)

2. halvår:
17.08.2015 24 S (BEJ)
01.09.2014 14 S + 4 S (Skat)
12.10.2013 2 S + 2 s (Skat, MKS)
08.09.2013 5 S (DMa, TA, HBØ)
09.07.2013 1 NØ (HBØ, DMa)
03.07.2013 4 S (BEJ, Stefan Stürup, Ralph Quinten)
01.12.2012 6 R (HKn*)
28.09.2012 40 S (DMa m.fl.)
26.09.2012 1 S (PBH m.fl.)
14.10.2011 1 S (HKn, APR m.fl.)
01.09.2011 54 S (47+7)(APR, Dorte)
05.09.2010 24 S (HBØ, GBL)
14.07.2009 1 S (HBØ, TBR)
22.09.2006 5 S (HBØ, Skat, MSN, BEJ, AZ)
03.10.1998 1 S (BLF)
04.12.1997 15 R (BLF)
16.09.1991 1 S (BLF)
27.08.1977 1 S (BLF)
24.12.1973 9 R (BLF)

Udarbejdet 3. september 2009, revideret 7. august 2016
Til toppen af siden


Rødhalset Gås   

Branta ruficollis     (SU-art t.o.m. 1998)
t.o.m. 5/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 30.03 1 1 1. halvår
2. halvår 02.-06.10 2 8 2. halvår
IALT   3 9 Hele året
1. halvår:
30.03.2009 1 SØ kl. 9.10 (RSN*, RDN, SSL)
kl. 9.10 med 15 Bramgæs lavt over vandet et par 100m ude på sydhukket.

2. halvår:
06.10.2015 3 SØ kl. 15.35 (Morten Christensen*)
Fuglene blev opdaget kl. 15.35 i den nordlige del af mosen. Trods alarmering til folk på stationen med det samme, lykkedes det desværre ikke HKn, Skat og RWR at finde fuglene, idet de trak meget lavt mod SØ.
02.10.2014 5 S kl. 9.15 (Eigil Larsen*, DMa, Skat, JL m.fl.)
Kom trækkende over havet kun få hundrede meter ude sammen med 3 Mørkbugede Knortegæs.

Bemærkninger:
I Fugleåret 2007 (Christensen et al, 2007) er nævnt en observation af en rastende fugl 16.11.2007. Det må utvivlsomt være en fejl, idet der stort set ikke raster gæs på hukket, idet fundet ikke er indtastet i DOFbasen og idet fundet ikke er kendt af BEJ samt ornitologer der følger med i observationer på hukket.

Udarbejdet 2. september 2009, revideret 18. oktober 2015
Til toppen af siden


Nilgås   

Alopochen aegyptiacus     (Kat. C)
t.o.m. 27/8-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 05.03-01.05 6 9 1. halvår
2. halvår 13.08 + 17.09 3 15 2. halvår
IALT   7 15 Hele året
1. halvår:
01.05.2015 2 SØ (Jan Bolding*)
15.04.2012 1 S (HBØ*) - Billede 1 og finderberetning
19.04.2011 1 N kl. ca. 6.30 (JC*, HBO) - samme dag sås også 2 Traner på TF.
15.04.2010 1 S (BEJ*)
01.04.2007 2 N lige over stationen (HKn*)
05.03.2004 2 SØ kl. 7.52 over stationen (PNY*)

2. halvår:
22.08.2015 7 S (LTP*, MSN)
Flokken blev kort efter set raste på Grønningen af HBØ.
17.09.2011 6 S (PBH, GBL m.fl.)
13.08.2004 2 S (HKn*)

Udarbejdet 7. oktober 2009, revideret 27. august 2015
Til toppen af siden


Rustand   

Tadorna ferruginea     (SU-art t.o.m. 1971)
t.o.m. 3/9-2009 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 04.07-15.09 6 24 2. halvår
IALT   6 24 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
01.09.2009 3 ad S-R(7.40-8.10)-S (HBØ*, ALM, BEJ)
01.09.2008 1 ad S (MIK*, TBR)
25.07.2008 4 ad S kl. 6.30 (HBØ, TBR)
Senere på dagen så 4 TI ved Margrethe Kog. De samme?
14.07.2007 7 S (TBR)
04.07.1994 8 S (BLF)
15.07.1973 1 S (BLF)

Bemærkninger:
Observationer af Rustand er ofte omdiskuterede grundet risikoen for, at det er fangeskabsfugle. Observationer i sommermånederne synes dog at "lugte" mindst dette.

Udarbejdet 3. september 2009, revideret 13. februar 2010
Til toppen af siden


Knarand   

Anas Strepera
t.o.m. 25/5-2013 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 26.01-28.06 ej optalt ej optalt 1. halvår
2. halvår 02.07-20.10 ej optalt ej optalt 2. halvår
IALT   ej optalt ej optalt Hele året
1. halvår:
Hovedparten af fundene er fra april. Fra januar og februar er der kun få fund.

Januarfund: - januarfund i DOFbasen
26.01.2013 1 han N (HKn*)

Februarfund: - februarfund i DOFbasen
25.02.2012 1 han S + 1 hun S (BEJ*)

2. halvår:
Julifund: - julifund i DOFbasen
05.07.2012 10 N (HBØ*)
02.07.2007 1 han S (TBR*, BEJ) 03.07.1994 1 hun S (BLF)

November og december:
Der er ingen fund i disse måneder.

Udarbejdet 25. maj 2013, revideret 25. maj 2013
Til toppen af siden


Amerikansk Krikand   

Anas carolinensis     (SU-art t.o.m. 1999)
t.o.m. 29/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer -
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer -
IALT   Ingen observationer Ingen observationer -
1. halvår:
Ingen observationer.
2. halvår:
Ingen observationer.
Bemærkninger:
 1. Fund ved Horns Rev!::
  06.05.2011 1 han R ved Horns Rev 2 (via HKn).
  Et pudsigt fund. Spændende om der på et tidspunkt bliver set en trækkende fugl forbi hukket?...
Udarbejdet 14. maj 2011, revideret 14. maj 2011
Til toppen af siden


Atlingand   

Anas querquedula
t.o.m. 2/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 24.03-18.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 11.07-16.10 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Arten har ynglet i mosen, bla. i 2000 hvor 1 par ynglede.

martsfund: - martsfund i DOFbasen
27.03.2003 10 S-R (RoC*)
26.03.1973 3 S (1 han + 2 hun)(BLF)
24.03.1973 8 S (BLF)

junifund: - junifund i DOFbasen
06.06.2015 2 S (han+hun) (HKn, MSN)
18.06.1993 3 S (BLF)
01.06.1970 1 S (BLF)

2. halvår:
5 julifund: - julifund i DOFbasen
21.07.2007 1 S (TBR)
11.07.2005 1 S (PSJ, KaN)
26.07.1990 2 S (BLF)
18.07.1987 2 S (BLF)
24.07.1972 1 S (BLF)

17 augustfund: - augustfund i DOFbasen
06.08.2013 1 S (BLF)
13.08.2012 1 S - ny fugl (DMa, HBØ, APR)
13.08.2012 1 S (DMa, HBØ, APR)
07.08.2010 1 S - ny fugl (HBØ, PBH)
07.08.2010 1 S (HBØ*)
11.08.2009 4 R-S (KBJ, HBØ)
12.08.1998 1 S (JFW*)
29.08.1997 2 S (JFW*)
29.08.1996 1 S (BLF)
27.08.1986 1 S (BLF)
10.08.1981 3 S (BLF)
07.08.1972 3 S (BLF)
08.08.1971 1 S (BLF)
08.08.1971 1 S (BLF)
04.08.1971 4 S (BLF)
04.08.1971 2 S (BLF)
07.08.1968 1 S (BLF)

10 septemberfund: - septemberfund i DOFbasen
03.09.2015 1 S (HKn, RWR)
01.09.2008 2 S (BLF)
12.09.2006 2 S (BLF)
01.09.1997 2 S (JFW)
05.09.1995 1 S (BLF)
02.09.1988 1 S (BLF)
14.09.1981 1 S (BLF)
23.09.1970 1 S (BLF)
05.09.1968 1 S (BLF)
25.09.1966 1 S (AMø*)

Oktoberfund: - oktoberfund i DOFbasen
02.10.2013 1 S (Skat*, PBH, BEJ, TMJ)
16.10.1973 1 S (BLF)

Udarbejdet 3. september 2015, revideret 3. september 2015
Til toppen af siden


Rødhovedet And   

Netta rufina     (SU-art t.o.m. 1970)
t.o.m. 29/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 12.10 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
12.10.1989 1 1k han S (TKC, FRO, ABB m.fl.)

Udarbejdet 3. september 2009, revideret 13. februar 2010
Til toppen af siden


Bjergand   

Aythya marila
t.o.m. 21/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 06.01-29.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 03.07-30.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Ialt
1. halvår:
Januarfund siden 2000: - januarfund i DOFbasen
26.01.2013 4 R (Anton Herrig Liebermann, KBJ, APR)
06.01.2011 1 han R (BEJ)

Februarfund siden 1991: - februarfund i DOFbasen
11.-21.02.2004 op til 8 R (HKn m.fl.)

Martsfund siden 1977: - martsfund i DOFbasen
Siden 1977 er arten set i marts i: 1985, 1994, 2003, 2005 og 2006.

Aprilfund siden 1997: - aprilfund i DOFbasen
02.04.2016 1 N (HBØ, DMa, MiJ)
29.04.2015 1 han + 1 hun N (BEJ, JSP)
26.04.2013 4 S (BEJ, HKn)
23.04.2008 1 han + 1 hun S (BEJ)
05.04.2007 1 T (HKn)

Majfund siden 1997: - majfund i DOFbasen
12.05.2016 3 S (MSN)
07.05.2011 2 N + 1 S (BLF)
06.05.2011 10 N (BLF)
06.05.2011 3 N (BLF)

Junifund: - junifund i DOFbasen
18.06.1995 2 han + 1 hun S (BLF)
02.06.1995 2 han + 1 hun N (MiJ)
29.06.1994 2 S (BLF)

2. halvår:
Set i alle måneder men knapt årlig i alle måneder og i juli, er den langt fra årlig.

Decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
Der er ikke set Bjergand i decmeber siden 1997!

Udarbejdet 21. august 2016, revideret 21. august 2016
Til toppen af siden


Kongeederfugl   

Somateria spectabilis     (SU-art t.o.m. 1992)
t.o.m. 29/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 08.06 1 1 1. halvår
2. halvår 03.11 1 1 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
08.06.1997 1 2k han R (LSt*)

2. halvår:
03.11.1993 1 ad han S (KO*)

Bemærkninger:
Mængden af rastende Ederfugle på hukket har været stigende gennem 2000'erne, så håbet om, at der en skønne dag også ligger en Kongeederfugl, lever i bedste velgående... og især efter en flot han blev set trækkende nord på Rømø 21.12.2011 (MS).

Udarbejdet 3. september 2009, revideret 27. april 2012
Til toppen af siden


Havlit   

Glangule hyemalis
t.o.m. 12/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-23.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 03.07-31.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Mange observationer januar-maj, men kun 4 observationer i juni: - junifund i DOFbasen
09.06.2011 1 han SDR R (HKn*)
05.06.2010 1 N/R (TBR, SG, TLP)
17.06.2005 3 R (PSJ)
23.06.1997 1 han R (BLF)

2. halvår:
Hovedparten af alle fund er gjort i oktober og november med noget færre i december. I de øvrige måneder er der kun få fund:

9 julifund: - julifund i DOFbasen
20.07.2010 S (MiJ, JRL)
23.07.2006 1 S (TBR*)
03.07.2006 1 S (TBR*)
11.07.1993 1 han S (BLF)
25.07.1992 1 S (BLF)
25.07.1992 1 R (BLF)
I DOFbasen er der som note angivet tallet 2, hvorfor det regnes for 2 forskellige fugle denne dag.
12.07.1992 1 S/R (BLF)
20.07.1968 1 han S (BLF)
12.07.1968 1 N (Jens Gregersen)

Kun 2 augustfund: - augustfund i DOFbasen
23.08.2011 1 S (APR, PPO, HEB m.fl.)
16.08.1972 3 han S (BLF)

Udarbejdet 12. juli 2015, revideret 12. juli 2015
Til toppen af siden


Amerikansk Sortand   

Melanitta americana     (SU-art)
t.o.m. 27/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 21.02-30.06 4 3 1. halvår
2. halvår 01.07-12.12 4 2 2. halvår
IALT   7 3 Hele året
1. halvår:
10.01.2012 1 han R Sydhukket (HBØ)
09.02-06.03.2011 1 ad han R (BLF, HKn m.fl.)
30.06-01.07.2007 1 han R (TBR*)
26.05.2006 1 han R (HKn*, MSN)
- samme individ som 18.03-16.04, ej regnet som nyt fund.
18.03-16.04(26.05).2006 1 ad han R (SKR*, HHN, PHK)
- sammen med Brilleand ad han! Læs om fundet her... og se fotos
26.-30.03.2003 1 ad han R sydhukket (HKn*, BEJ + mange)
Se billedet i stort format...
Amerikansk Sortand 19/10-2009
2. halvår:
15.09.2011 1 ad han R Nordhukket (BLF)
Regnes som samme fugl som tidligere år. Fuglen blev ifølge DOFbasen også set d. 16.09 + 19.09 + 03.10 + 22.10 men er kun godkendt fra første dag. Det tænkes, at det blot skyldes at den ikke er indsendt for de øvrige datoer.

8.-12.12.2010 1 han R Sydhukket (SHN, JHN, HHN m.fl.) - samme fugl som tidligere
10.11.2010 1 han R Sydhukket (TLP*) - samme som 17.-19.10.2010
17.10-10.11.2010 1 han R Sydhukket (BWi* m.fl.)
- regnes som samme fugl som i 2009. Kun indtastet i DOFbasen fra den 19.10.2010 men meldt ud på DOFcall dagene forinden.
09.-17.10.2009 1 han R Sydhukket (MSN*, ALM, HBØ m.fl.) - samme fugl som 18.09
18.09.2009 1 han R Sydhukket kl. 9.20- (HKn*)
- lignede præcis fuglen fra 2008. Regnes som nyt fund men samme individ.
10.-12.12.2008 1 han R (HKn*, BEJ, JOG)
Lignede meget fuglen fra 2003, men ulig fuglen(e?) fra 2006 og 2007.
30.06-01.07.2007 1 han R (TBR*, BEJ)

Bemærkninger:
 1. 1. fund for Danmark i 2003 og siden da tiltagende "almindelig":
  Efter det 1. fund for Danmark i 2003, er Amerikansk Sortand ophævet til art, og efter at folk fik øjnene op for denne letbestemmelige sjældenhed, er den set flere steder i landet.
 2. Hvor mange fugle er der egentlig set på hukket?:
  Det er umuligt præcist at vide, men HKn har feltskitser af 2 individer der er markant forskellige. Om der har været mere end 2 fugle kan vi kun gætte om, men mon ikke der på et tidspunkt bliver set 2 fugle samtidig?...
Links:
Netfugls fundoversigt for Amerikansk Sortand

Udarbejdet 3. september 2009, revideret 30. april 2011
Til toppen af siden


Brilleand   

Melanitta perspicillata     (SU-art)
t.o.m. 27/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-22.06 6 7 1. halvår
2. halvår 16.09-31.12 4? 6? 2. halvår
IALT   7? 8? Hele året
1. halvår:
02.01.2011 1 han R Sydhukket (ASF, PNN)
En af efterårets 3+ fugle.
18.02-28.03.2006 1 2k+ han (HKn*?)
30.12.2005-03.04.2006 2 2k+ han (HKn* fandt fuglen 30.12.05, BLF) - (2) 21.-23.02.2004 1 ad han R (HKn*, ASF m.fl.)
22.-23.02.2004 1 hun! R med hannen (ASF* m.fl.)
- 1. fund i DK af en hun! ASFs fundberetning...
20.-22.06.1997 1 ad han R (PKj, SHN, MIB). Dato ifølge (kjær, 2000) er 20.-23.06
07.06.1996 1 2k+ han (BLF)

2. halvår:
8.+11.+12.12.2010 1+ han R Sydhukket (SHN, JHN, HHN m.fl.)
I perioden 08.12-12.12 sås mindst 2 forskellige fugle, dog ikke samtidigt.
28.11.2010 3 hanner R sydhukket kl. 10.00 (HKn* + 2 finner*)
Første fund af hele 3 individer på en gang! Det er umuligt at vide om det er 3 nye fugle i forhold til oktoberfundene på nordhukket, men d. 20. eller 21. november blev der også set en Brilleand flyvende forbi platformen på Horns Rev, så der har været mange Brilleænder i området.
24.+27.11.2010 1 han R Sydhukket (HKn*)
Fuglen havde en kæmpeblis og var således markant forskellig fra oktoberfuglen.
22.10.2010 1 2k+ han S kl. 11.12 (HBØ* + 5) - obsinfo
Endelig sås en Brilleand flyvende forbi Sabinebunkeren. Det har undret mange, at der med så mange observationstimer og med så mange Sortænder flyvende forbi, kan gå så mange år inden den første Brilleand ses derfra for første gang. - Men nu skete det endelig, men den store overraskelse udeblev desværre da vel nok samme fugl blev fundet rastende nord for bunkeren d. 17.10. Samme formiddag sås udover Brilleanden blandt andet: Thorshane 4 S, Storkjove 3 S og Søkonge 20 S.
Fundet er godkendt af SU som samme fugl som d. 17. og er godkendt i perioden 17.-22.2010
17.10.2010 1 2k+ han R (PBU* m.fl.)
Fuglen blev meldt ud som liggende 4 km nord for Sabinebunkeren, men i virkeligheden var det kun ca. 1 km nord for, og den kunne ses fra klitterne for enden af Jordhulevej. Fundet er således indenfor denne oversigts geografiske område.
Fundet er godkendt af SU som samme fugl som d. 22. og er godkendt i perioden 17.-22.2010
17.09-15.11.2006 2 R han (2k + 2k+) R (RS*, TEO*? m.fl.) - (2)
OBS! Kun 1 godkendt af SU... er fugl nr. 2 mon sendt til SU? SU regner den ene godkendte fugl som identisk med fuglen fra feb-marts.
30.12.2005-03.04.2006 2 2k+ han (BLF)
16.09-15.10.1997 1 2k+ han R (MOU). SU regner fuglen som identisk med junifuglen.

Bemærkninger:
 1. Hvor mange forskellige Brilleænder har der været på hukket?:
  Meget svært at blive helt klog på antal og hvem der har fundet hvad trods at her er tale om en SU-art! Problemet er især, at kun meget få observationer i DOFbasen indeholder en beskrivelse, hvilket er essentielt for at om muligt at skelne mellem de forskellige individer.
 2. Vinteren 2006:
  Ifølge Observationer forår 2006 - under datoerne 5.marts 2006 og 18. februar var der med sikkerhed 3 forskellige fugle! Fuglene kunne således adskilles på tydeligheden af hvid nakkeplet, hvidt i panden og markeringerne på næbbet.
  De medtagne fund og tilhørende datoer er fra godkendte fund angivet i Netfugls fundoversigt.
 3. Sortand med hvid pande blev til Brilleand:
  I 2005 opdagedes en Sortand med lys/hvid pande, der på afstand lignede en Brilleand og som i første gang også blev bestemt til Brilleand. Bedre observationsforhold afslørede dog senere, at der blot var tale om en meget specielt afvigende Sortand. Se linket for billeder og diskussion.
Links:
Netfugls fundoversigt for Brilleand.

Udarbejdet 7. september 2009, revideret 27. april 2012
Til toppen af siden


Amerikansk Amerikansk Fløjlsand   

Melanitta deglandi deglandi     (SU-art)
t.o.m. 20/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 23.01-03.03 1 1 1. halvår
2. halvår 11.10-26.11 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
23.01-03.03.2013 1 ad han R sydhukket (TEO* m.fl.)
2. halvår:
11.-18.10.2015 1 ad han Hvidbjerg Strand - sydhukket (RS* m.fl.)
Regnes for samme individ som i 2013 og 2014
15.+16.10 og 06.11+26.11.2014 1 ad han R Hvidbjerg Strand - sydhukket (RS, HKn, BEJ, TEO)
Regnes for samme individ som i 2013

Bemærkninger:
 1. Navngivning:
  Fuglen blev godkendt af SU som Sibirisk (Asiatisk) Amerikansk Fløjlsand.
  Navngivningen af fløjsænderne er ikke entydig og de 2 racer ssp. stejnergeri og ssp. deglandi har endnu ikke artsstatus. I en artikel i tidsskriftet Birding World diskuteres dette kort, som indledning til en god artikel om feltbestemmelse (BW, august 2004).

  I DOFbasen er de 2 arter benævnt Asiatisk henholdsvis Amerikansk Fløjlsand.
Links:
Billeder og ID-diskussion

Oplysning om bestemmelsesliteratur samt link til billeder

Taxonomic recommendations for British birds: Third report. I denne rapport fra BOURC er fløjlsandekomplekset beskrevet.

Udarbejdet 3. august 2013, revideret 20. oktober 2015
Til toppen af siden


Sibirisk Amerikansk Fløjlsand   

Melanitta deglandi stejnergeri     (SU-art)
t.o.m. 29/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 18.02-19.03 2 1 1. halvår
2. halvår 12.-18.10 1 1 2. halvår
IALT   3 1 Hele året
1. halvår:
18.02-14.03.2011 1 ad han R Sydhukket (TBR* m.fl.) - samme fugl som tidligere.
19.03.2010 kl. 16.00-16.48 (HKn*) - fuglen fra efteråret.

2. halvår:
12.-18.10.2009 1 3k+ han R sydhukket (THH*, RS + mange) - 1. fund for Danmark

Bemærkninger:
 1. Navngivning:
  Fuglen blev godkendt af SU som Sibirisk (Asiatisk) Amerikansk Fløjlsand.
  Navngivningen af fløjsænderne er ikke entydig og de 2 racer ssp. stejnergeri og ssp. deglandi har endnu ikke artsstatus. I en artikel i tidsskriftet Birding World diskuteres dette kort, som indledning til en god artikel om feltbestemmelse (BW, august 2004).

  I DOFbasen er de 2 arter benævnt Asiatisk henholdsvis Amerikansk Fløjlsand.
Links:
Billeder og ID-diskussion

Oplysning om bestemmelsesliteratur samt link til billeder

Taxonomic recommendations for British birds: Third report. I denne rapport fra BOURC er fløjlsandekomplekset beskrevet.

Udarbejdet 18. oktober 2009, revideret 29. april 2012
Til toppen af siden


Lille Skallesluger   

Mergus albellus
t.o.m. 4/5-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 14.01-09.04 11 12 1. halvår
2. halvår 22.10-29.12 7 10 2. halvår
IALT   17 21 Hele året
1. halvår:
01.02.2012 1 hunfarvet R (HKn)
Det er den kun 2. rastende på hukket. Læs HKn's finderberetning og se foto
09.04.2004 1 ad han SV (PHA)
08.02.1991 1 hun N (BLF)
25.03.1985 1 han S (BLF)
14.01.1985 1 hun S (BLF)
13.04.1977 1 hun N (BLF)
31.01.1977 1 han S (BLF)
28.01.1976 1 han S (BLF)
17.01.1975 1 hun S (BLF)
31.01.1974 2 hun S (BLF)
03.03.1973 1 han S (BLF)

2. halvår:
29.10.2009 1 hun SØ (ALM*)
- kom trækkende sammen med 6 Hvinænder lige henover stationen.
22.10.2007 2 S (Skat*)
18.11.1977 2 han S (BLF)
16.11.1977 1 hun S (BLF)
29.12.1973 1 ad han R (BLF)
25.12.1973 2 han + 1 hun S (BLF)
14.11.1971 1 han S (BLF)

Udarbejdet 8. september 2009, revideret 4. maj 2012
Til toppen af siden


Stor Skallesluger   

Mergus merganser
t.o.m. 26/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-08.06  (1) Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 19.07-31.12  (2) Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Majfund: - majfund i DOFbasen
20.05.1974 1 hun S (BLF)
16.05.1970 2 R (BLF)
02.05.1968 1 S (BLF)
15.05.1966 5 S (AMø)

Junifund: - junifund i DOFbasen
08.06.1999 1 hun S (BLF)

2. halvår:
Julifund: - junifund i DOFbasen
19.07.1989 2 S (BLF)

Augustfund: - augustfund i DOFbasen
Ingen augustfund.

Tidligste septemberfund: - septemberfund i DOFbasen
05.09.1997 27 S (MiC)
10.09.2008 (MiK)

Bemærkninger:
 1. Seneste forårsfund i nyere tid fra april:
  Der er kun et junifund og alle majfund er fra før 1975. Seneste forårsfund i nyere tid er således:
  20.04.1990 5 S (BLF)
  19.04.2011 2 N (JC)
 2. Reel efterårsankomst er medio oktober:
  Julifundet er helt enestående da arten ikke yngler i denne del af landet. Der er da heller ingen observationer i august og arten ses kun enkelte år medio/ultimo september. Reel efterårsankomst er således ofte en gang i oktober.
Udarbejdet 25. juli 2016, revideret 26. juli 2016
Til toppen af siden


Rovfugle


[Kalkungrib]   

Cathartes aura     (Kat. E)
t.o.m. 27/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 06.06. 1 1 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
06.06.1997 1 S (HKn*). Fuglen blev forinden set i Skagen 01.-03.06.

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
Burfugl!

Udarbejdet 7. september 2009, revideret 13. februar 2010
Til toppen af siden


Hvepsevåge   

Pernis apivorus
t.o.m. 29/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 18.05-19.06 14 16 1. halvår
2. halvår 03.07-15.10
Ret fåtallig
Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
27.05.2016 1 NØ (HBØ, DMa, HKn, HeB)
05.06.2015 1 Ø (MSN, BEJ, HKn m.fl.)
30.05.2011 1 SØ ca. kl. 13 (KBF*, HKn)
09.06.2007 1 R (HKn*)
19.05.2006 1 R (HKn*)

Se billedet i stort format...
Hvepsevåge 1k, Fyrvej, 17/9-2006
21.05.1997 1 R (HKn*)
28.05.1976 1 N (BLF)
18.05.1976 1 N (BLF)
04.06.1973 2 R (BLF)
20.05.1973 1 TI (BLF)
27.05.1971 2 N (BLF)
12.05.1971 1 TU (BLF)
19.06.1970 1 S (BLF)
26.05.1968 1 R (BLF)

2. halvår:
Ej Optalt

3 seneste fund: - Oktoberfund i DOFbasen
18.10.1967 1 SØ (AMø)
15.10.1999 2 S (1+1) (BLF)
10.10.1973 1 S (BLF)

Udarbejdet 7. september 2009, revideret 29. august 2016
Til toppen af siden


Sort Glente   

Milvus migrans     (SU-art t.o.m. 1970)
t.o.m. 25/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 17.04-01.06 12 12 1. halvår
2. halvår 27.07 2 2 2. halvår
IALT   14 14 Hele året
1. halvår:
05.05.2016 1 2k+ V kl. 10.15 (MSN*, HKn, MGJ)
22.04.2011 1 TF-VSV (TLP*)
Formentlig samme fugl blev set trække NØ på Nyeng kl. 10.50 (HEB*).
15.05.2009 1 ad SØ (HKC)
09.05.2008 1 S (TWJ)
Fuglen sås meget dårligt på meget lang afstand, så det lykkedes ikke for dem der blev alarmeret at finde fuglen.
28.04.2008 1 2k SØ (TWJ*, BEJ, JOG, SSC)
01.06.2006 1 Ø (HKR*, HKn*)
fuglen opdagedes af såvel HKR som HKn uafhængigt af hinanden, fra 2 forskellige steder
17.04.2005 1 S kl. 10.55-11.10 (CHo*, OZG, PSJ, BEJ, APR)
19.05.1996 1 R (BLF)
29.04.1987 1 S (BLF)
19.05.1974 1 S (SV ifølge dagbogen) kl. 10.00 (BLF)
05.-11.05.1970 1 R (SVR m.fl.)
I DOFbasen er der indtastet observationer fra d. 5., 8., 10. og 11. maj. I 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er der kun angivet fund fra 1.-5. maj samt 10. maj. Dette har vist sig at være en fejl, da tjek af dagbøgerne fra dengang, har vist sig at stemme overens med indtastningerne i DOFbasen. I dagbøgerne står endvidere at fuglen ofte holdt til i mosen og at det således regnes for samme fugl.
27.04.1966 1 N (AMø, Finn Dalberg)

2. halvår:
24.08.2013 1 SØ kl. 16.05 (Skat)
27.07.1973 1 R (BLF)

Udarbejdet 28. august 2009, revideret 25. august 2016
Til toppen af siden


Rød Glente   

Milvus milvus
t.o.m. 25/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-24.05 22 24 1. halvår
2. halvår 27.07-18.11
Ret fåtallig
Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Januarfund: - januarfund i DOFbasen
01.01.2013 1 T (BEJ)
02.01.1986 2 (1 SV + 1 S) (DYR, CHo)
Regnes for 2 fund af 2 fugle. I dagbogen fra dengang står: "den truende kulde og store snefald nordpå (kaos i nordjylland) har jaget en del fugle forbi. "Vinterrøde glenter" er vel ikke hverdagskost. Vi så først en trække ud kl. 10.30, forsvinde mod SV. Ca. en time senere så vi en Rød glente over hukket trække mod S. Senere på dagen sås ved et tilfælde en glente over heden nær hukket. Det kan således have været et og samme individ, men vi regner med 2 fugle, idet vi ikke tror at den første trak ind igen.

Februarfund: - februarfund i DOFbasen
Ingen observationer.

Martsfund: - martsfund i DOFbasen
04.03.2009 1 S (HKn, JRL)
26.03.2003 1 ad R til N (HKn*)
27.03.2001 1 T (JHH*)
13.03.1984 1 ad R (BLF)

Aprilfund: - aprilfund i DOFbasen
08.04.2016 1 R (HKn)
04.04.2014 1 Ø (HKn, BEJ)
19.04.2011 1 TF (JC*, TLP)
08.04.2002 1 N (BLF)
04.04.2009 1 NØ (RS, OZG, BEJ, JOG m.fl.)
02.04.1994 1 N (BLF)
12.04.1976 1 ad NØ (BLF)

Majfund: - majfund i DOFbasen
07.05.2016 1 SV (ThE*, MSN, HKn)
03.05.2002 3 OF (BEJ, HKn, MSN)
21.05.2002 1 N (BLF)
24.05.1991 1 R til N (BLF)
15.05.1986 1 Ø (EO)
07.05.1986 1 SØ (BLF)
06.05.1985 1 Ø (EO)
18.05.1976 1 ad R (BLF)

Junifund: - junifund i DOFbasen
Ingen observationer.

2. halvår:
Arten ses så godt som årligt i august, september og oktober. Fund i juli og november er derimod langt fra årligt.

Julifund: - julifund i DOFbasen
27.07.2011 1 S (KMH, AMBB,HEB, APR)

Novemberfund: - novemberfund i DOFbasen
11.-18.11.2014 1 R (HBØ, DMa, HKN, BEJ m.fl.)
12.-15.11.2009 1 1k R (HBØ*, JRL, ALM, HKn)
02.11.2008 3 FU (MIK*)

Bemærkninger:
 1. Første fugl på hukket:
  26.10.1971 1 S (BLF)
Udarbejdet 4. september 2009, revideret 25. august 2016
Til toppen af siden


Havørn   

Haliaeetus albicilla
t.o.m. 24/5-2013 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 07.01-11.05 8 9 1. halvår
2. halvår 04.09-13.12 26 (1) 26 (1) 2. halvår
IALT   34 35 Hele året
1. halvår:
28.01.2013 1 2k R (BEJ)
regnes for samme fugl som 23.01
23.01.2013 1 imm R (TEO, BEJ, SPN)
Samme dag som den Amerikansk Amerikanske Fløjlsand blev opdaget.
24.04.2012 1 SØ (BEJ*) - ej aldersangivet
21.04.2012 2 imm SØ (HBØ*)
11.05.2011 1 ad S sydhukket (HRM, TBR) (3)
19.+20.02.2011 1 imm R (FA m.fl.)
Der er stor sandsynlighed for at fuglene 17.+19.+20.02 er samme individ hvorfor de her i oversigten tælles som 1 fund af 1 individ.
17.02.2011 1 2k SØ (TBR*)
08.04.2009 1 3-4k R (BEJ, CHo).
07.01.2003 1 2k R (BLF)
29.01.1974 1 3k R (BLF)

2. halvår:

Bemærkninger:
 1. Antal fund + individer 2. halvår er talt og vurderet:
  Det er svært at lave en præcis sammentælling af antal fugle, da der er observationer uden aldersangivelse og da der i perioder er observationer med få dages mellemrum. Det angivne antal i ovenstående tabel beror således på vurderinger ud fra de foreliggende oplysninger om hvert enkelt fund.
 2. 1. fund er fra 1967:
  1. fund: 05.11.1967 (J.B.Bruun)
 3. Kun 1 adult registreret:
  Det er stort set kun observeret 1k og 2k fugle, og der er kun set adult Havørn på hukket en enkelt gang: 11.05.2011.
 4. Hyppigere på hukket siden 1987:
  Næsten årlig siden 1987 - med undtagelse af 1996-98 samt 2000-2002
Udarbejdet 28. august 2009, revideret 25. maj 2013
Til toppen af siden


Blå Kærhøg   

Circus Cyaneus
t.o.m. 25/6-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-20.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-30.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Junifund: - junifund i DOFbasen
20.06.2012 1 2k+ brun R - Ø (MSN*, HKn)
Først set raste om morgenen i nordlige del af mosen. Senere kom sandsynligvis samme fugl forbi stationen og trak Ø. Samme dag blev 1. junifund af Mosehornugle også set i mosen.
04.06.2000 1 ad han (BLF)
Ifølge rapporten for 2000 (Hansen, 2001). Er ej indtaster i DOFbasen.
04.+07.06.1997 1 3k+ hun R (BLF) - regnes for samme fugl de 2 dage.
09.06.1996 1 han R (BLF)
11.06.1995 1 hun N (BLF)

2. halvår:
Julifund: - julifund i DOFbasen
15.07.2015 1 brun R (DMa, HKn)
25.07.1998 1 R (BLF)
20.07.1997 1 hun R (BLF)
04.07.1997 1 3k+ hun S (BLF)
01.07.1996 1 4k+ han R (BLF)

Augustfund: - augustfund i DOFbasen 11 fund af 12 fugle. Kun 3 observationer siden 2000:
22.08.2015 1 2k S (MSN, LTP)
12.08.2015 1 brun S (BEJ, HKn)
22.08.2002 1 brun S (UEM*)

Udarbejdet 25. juni 2012, revideret 23. juli 2016
Til toppen af siden


Steppehøg   

Circus macrourus     (SU-art t.o.m. 2006)
t.o.m. 27/11-2009 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 14.04-30.05 4 4 1. halvår
2. halvår I I 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
30.05.2016 1 2k TF-NØ kl. 6.28 (MBB*, Philip Elbæk, HKn) - foto + video
03.05.2015 1 2k han indtrækkende - NØ (BEJ*, HKn, MSN)
23.05.2008 1 2k S langs klitrækken (HKn*, MSN, BEJ, JOG)
Henrik opdagede fuglen, da vi stod og ledte efter den Rødhovedet Tornskade som Bent få minutter forinden havde fundet ved Sydslugen. Samme dag sås også Natravn på morgenobsen, hvilket er et hit på hukket. Alt i alt en fantastisk dag på hukket med hele 3 sjældenheder inden for få timer.
14.04.2003 1 2k V (OZG*)

2. halvår:
18.08.15 1 1k syd i mosen (MGJ*, HKn)

Links:
Steppehøg 1k - bestemmelsesartikel

Status for Steppehøg i Danmark (DOFT 4:2008)

Netfugls fundoversigt for Steppehøg t.o.m. 2005

Udarbejdet 28. august 2009, revideret 19. august 2015
Til toppen af siden


Hedehøg   

Circus pygargus     
t.o.m. 22/5-2011 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 21.04-24.06 (1+2) maksimum 47 47 1. halvår
2. halvår 01.07-20.09 ej optalt 80-100 2. halvår
IALT   ej optalt ej optalt Hele året
1. halvår:
4 aprilfund - kun 1 siden år 2000:
26.04.2000 1 (BLF)
ifølge observationer 2000 (Hansen, 2002). I rapporten står blot angivet at der i april (fra 26.04) og maj blev gjort 3 observationer af minimum 2 fugle. Der kan således være tale om yderligere aprilfund, hvilket skal undersøges ved tjek af dagbøgerne.
25.04.1974 1 ad han R (BLF)
30.04.1973 1 ad han N (BLF)
21.04.1968 1 ad han R (BLF)

Junifund:
6-9 fund af 9 individer. I 2000 blev der ultimo juni (senest 24.06) set 3 individer (ad han + ad hun + 2k hun). Disse betragtedes som tilhørende et lokalt ynglepar fra den vestlige del af af Kallesmærsk Hede (Hansen, 2002).

2. halvår:
Ej optalt.

Bemærkninger:
 1. Kun 1 aprilfund siden 1978!:
  Det er noget bemærkelsesværdigt at der kun er 1 aprilfund siden 1974 og at de 2 resterende er gjort i henholdsvis 1973 og 1968.
 2. 5 tidligste fund efter 1978:
  02.05.1998 1 R (BLF)
  04.05.1999 1 R (BLF)
  05.05.2008 1 ad hun SV (BLF)
  06.05.2006 2 (hun + han) R (HKn)
  06.05.1986 1 3k han R (BLF)
Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
04.10.1964 1 ad hun S (BLF)
Fundet er ikke med i 30-års rapporten (Jakobsen, 2008). Det vides ikke hvorfor, men sikkert er det, at det er et meget sent fund.

Udarbejdet 11. februar 2011, revideret 22. maj 2011
Til toppen af siden


Steppehøg/Hedehøg (Heppehøg)   

Circus macrourus/pygargus
t.o.m. 6/12-2009 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 18.08-01.10 3 3 2. halvår
IALT   3 3 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
18.08.2006 1 1k S kl. 09.45 (TBR, HBØ, BEJ, SSC, CHo)
28.09.2001 1 hun/1k SØ (BLF)
- ifølge Observationer 2001, er ej indtastet i DOFbasen. Det er interessant at der i tidsrummet 21/9-5/10 blev set 2 forskellige Steppehøge i området omkring Skallingen-Langli-Fanø. Se observationerne her...
01.10.1998 1 1k T (HAG, Martin Poulsen)

Udarbejdet 17. oktober 2009, revideret 13. februar 2010
Til toppen af siden


Ørnevåge   

Buteo rufinus     (SU-art)
t.o.m. 23/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   ingen observationer ingen observationer 1. halvår
2. halvår 12.-15.08 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
12.-15.08.1996 1 R (PNY*, JTL m.fl.) - 6. fund for Danmark OAs foto af Ørnevågen

Bemærkninger:
Fund af Ørnevåge/Fjeldvåge:
10.-16.08.2006 1 2k R (TBR*, CHo, BEJ, MKH, HBØ, SSC m.fl.)
Finderberetning og fotos af fuglen incl. masser af ID-kommentarer. Der var fra start af tvivl om bestemmelsen, og ud fra de billeder der blev lagt på Netfugl var meningerne stadig delte. Fuglen blev forelagt SU, der forkastede fuglen idet de ikke kunne afgøre om det var en Ørne- eller Fjeldvåge! Efterfølgende har SSC haft mulighed for at studere Ørnevåger i Israel, og SSC skriver i denne billedkommentar, hvorfor han er overbevist om, at det er en Fjeldvåge!

Udarbejdet 28. august 2009, revideret 13. februar 2010
Til toppen af siden


Fjeldvåge   

Buteo lagopus
t.o.m. 25/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-21.05 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 06.09-28.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Majfund: - majfund i DOFbasen
14.05.2016 1 2k R (BEJ, HKn)
06.-07.05.2002 1 R (BLF)
21.05.1994 1 N (BLF)
04.-16.05.1994 1 R (BLF)
Regnes for en af de to fugle fra 03.05, da dette vurderes at være mest sandsynligt.
03.05.1994 2 R (BLF)
14.05.1992 1 R (BLF)
20.05.1985 1 R (BLF)
02.05.1971 1 N (BLF)
10.-14.05.1970 1 R (BLF)

Junifund: - junifund i DOFbasen
Der er ingen junifund.

2. halvår:
Langt størstedelen ses i oktober og november samt i mindre grad i december.

Augustfund: - augustfund i DOFbasen
Der ingen augustfund (1).

Septemberfund: - septemberfund i DOFbasen
30.09.2015 1 S (RWR, Skat, HKn m.fl.)
28.09.2010 1 TI (BLF)
17.09.2006 1 S (MGJ)
17.09.2005 1 S (BLF)
13.09.1994 1 S (BLF)
24.09.1993 1 R (BLF)
06.09.1993 1 S (BLF)
30.09.1989 1 R (BLF)
30.09.1983 1 S (BLF)

Bemærkninger:
 1. Fund af Fjeldvåge / Ørnevåge:
  En fugl set d. 10.-16.08.2006 forbliver ubestemt. Læs mere og find links til fotos og kommentarer under bemærkninger for Ørnevåge.
Udarbejdet 25. juli 2016, revideret 25. juli 2016
Til toppen af siden


Lille Skrigeørn   

Aquila pomarina     (SU-art)
t.o.m. 6/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 16.09 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
16.09.2014 1 T (HKn*, BEJ*, Lene Ørskov, Jan Dürinck) - 1. fund for Blåvandshuk
I DOFbasen står følgende om fundet: Fuglen blev opdaget over mammutbunkeren, hvor den kredsede sammen med et par Hvepsevåger. Fuglen sås i første omgang indtil 1145, hvor den lå og fløj rundt over mosen og flere gange tog højde sammen med 7 hvepsevåger. Derefter forsvandt den langsomt mod mod øst - nordøst. kl. 1205 lettede mågerne på stranden og ørnen sås derefter i stor højde trække ud over havet mod vindmøllerne. På et tidspunkt kredsede den over revet sammen med en Fiskeørn. Fuglen sås derefter ikke mere.

Fuglen blev i første omgang bestemt til Stor Skrigeørn men ud fra fotos var og er der uenighed om bestemmelsen. Resultatet er blevet at SU vurderer at det er en Lille Skrigeørn.

Læs den gribende finderberetning i dagbogen, se foto i DOFbasen og læs kommentarer til fotos

Links:
Netfugls fundoversigt for Lille Skrigeørn.

Udarbejdet 6. juli 2016, revideret 6. juli 2016
Til toppen af siden


Kongeørn   

Aquila chrysaetos     (SU-art t.o.m. 1971)
t.o.m. 23/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 18.10-29.11 3 3 2. halvår
IALT   3 3 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
18.10.1999 1 1k S (BEJ*, CHo*)
Fuglen blev set under efterårsfelttræf, og blev ifølge MMJ (pers. ,medd.) set af rigtig mange. Den kredsede blandt andet "rundt om fyret"! Samme dag blev der på hukket også set 2 Havørne, Storpiber, Fuglekongesanger og Rødtoppet Fuglekonge.
27.+30.10.1991 1 1k R-T (BLF)
29.11.1983 1 2k eller 3k?! (BLF)
I 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er fuglen angivet som 2k, men 3k ifølge DOFbasen!

Udarbejdet 28. august 2009, revideret 13. februar 2010
Til toppen af siden


Lille Tårnfalk   

Falco naumanni     (SU-art)
t.o.m. 25/8-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår Ingen observationer Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 23.08 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
23.08.2015 1 2k+ han R-Ø (HKn*) - 10. fund for Danmark
Fuglen blev fundet efter periode med varme og østenvind, og hvor der var influx af Aftenfalk i Danmark. Der var set Lille Tårnfalk i Niedersachsen dagen før og hele 3 Eleonorafalke i Tyskland på få dage. Få timer inden denne observation, blev der set Aftenfalk på selve hukket. Det var i søgen efter denne Aftenfalk, at den Lille Tårnfalk blev opdaget. Læs finderberetningen og se fotos i dagbogen.
Såfremt fundet godkendes af SU, er det 10. fund for Danmark og det første siden 2006. Det er samtidig første fund for hukket.

Netfugls fundoversigt for Lille Tårnfalk.

Udarbejdet 25. august 2015, revideret 25. august 2015
Til toppen af siden


Aftenfalk   

Falco verspertinus     (SU-art t.o.m. 1970)
t.o.m. 27/8-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 10.05-25.06 4 4 1. halvår
2. halvår 11.08-25.09 6 7 2. halvår
IALT   10 11 Hele året
1. halvår:
31.05.1989 1 2k R (?)
10.05.1985 1 3k+ han R (BLF)
14.05.1973 1 ad han NØ (BMS*)
- ifølge DOFbasen, er ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008)
25.06.1976 1 2k han R (BLF)

Se billedet i stort format...
Aftenfalk 1k, mosen, 23/8-2015 - foto: René Rørbæk
2. halvår:
23.08.2015 1 1k R-Ø? (RWR)
På sin første dag som observatør fandt René Rørbæk denne flotte Aftenfalk, som pludselig fløj op foran ham i mosen. Fuglen blev set på en dag, hvor der faktisk var dømt Aftenfalk med et sandt influx i Danmark grundet flere dages vinde fra øst med varmt sensommervejr. Læs dagbog fra dagen der også bød på andre gode observationer.
27.08.2013 1 1k R-N (Skat, John Andersen)
I DOFbasen står der følgende om observationen: Blev opdaget skruende bag det hvide hus, hvorefter den forsvandt bag fyret. Blev dog hurtigt fundet igen, da den sad på mammutbunkeren i lang tid og pudsede sig. Da den igen lettede fouragerede den i luften, bl.a. med korte musninger, og fik åbenbart bytte, da den åd i luften. Forsvandt mod nord, men sås kortvarigt lidt senere, da den igen var nede og vende.
Samme dag sås også Havørn, Høgesanger og Lille Fluesnapper! Læs om dette i dagbog for dagen.
25.09.2006 1 1k S kl. 13.00-02 (HKr*, Skat) - fundinfo
11.08.1997 2 S (BLF)
14.-16.09.1995 1 1k R (BLF)
31.08.1972 1 ad S (BLF)
- Fundet er angivet med forkert dato (13.08) i 30-års bogen (Jakobsen, 2008). Fundet står således i dagbogen fra 31.08.1972.

Bemærkninger:

Udarbejdet 28. august 2009, revideret 27. august 2015
Til toppen af siden


Dværgfalk   

Falco columbarius
t.o.m. 23/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 11.01-30.05 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-24.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
4 januarfund: - januarfund i DOFbasen
11.01.2016 1 R (HKn*)
11.01.1981 1 R (BLF)
17.01.1975 1 S (BLF)
16.01.1967 1 R (BLF)

4 februarfund: - februarfund i DOFbasen
10.02.2016 1 T (HKn*)
17.02.2013 1 S (BEJ, TEO)
28.02.1991 1 N (BLF)
07.02.1976 1 hun N (BLF)

Ingen junifund: - Junifund i DOFbasen
Til d.d. 19/8-2015 er der endnu ikke registreret junifund på hukket.

2. halvår:
Arten er næsten årlig i august, og ses regelmæssigt gennem september og oktober. Arten er ikke årlig i november.

3 julifund: - julifund i DOFbasen
21.07.2016 1 S (DMa, APR)
01.07.1999 1 N (BLF)
19.07.1999 1 N (BLF)

3 decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
04.12.2009 1 SØ (BLF)
14.12.2008 1 TI (KO)
24.12.2005 1 FU Thyge Enevoldsen)

Udarbejdet 19. august 2015, revideret 23. juli 2016
Til toppen af siden


Lærkefalk   

Falco Subbuteo
t.o.m. 18/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 22.04-12.06 44-46 46-48 1. halvår
2. halvår 05.07-16.10 >70 >80 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
7 junifund, resten er majfund: - junifund i DOFbasen
13.06.2015 1 Ø (BEJ, SG, HKn)
08.06.2015 1 SV (HKn*)
06.06.2015 1 S (HKn, HKr)
09.06.2010 1 2k Fou (HKn* + mange Spottesangertwitchere)
03.06.2005 1 2k T (PSJ, HKn m.fl.)
12.06.1997 1 N (BLF)
04.06.1997 1 S (BLF)

2. halvår:
Dage med mere end 2 fugle:
19.09.1999 3 S (BLF)
19.09.1995 10 1k (6 S + 4 R) (BLF)
18.09.1995 10 1k (8 S + 2 R)(BLF)

Julifund: - julifund i DOFbasen
17.07.2016 1 S (HBØ, DMa)
10.07.1992 1 R (BLF)
10.07.1988 1 ad R (BLF)
05.07.1988 1 ad R (BLF)
20.07.1975 1 S (BLF)

Udarbejdet 14. november 2010, revideret 18. juli 2016
Til toppen af siden


Vandrefalk   

Falco peregrinus
t.o.m. 23/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 02.01-21.06 ca. 15 ca. 15 1. halvår
2. halvår 14.07-29.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
2016: 1 ad han set på fire datoer og derudover en nordtrækkende fugl i april.
2015: 3 observationer af 1-3.
2014: 3 observationer af 2-3 individer.
2013: 10 observationer af minimum 2 individer.
2012: 8 observationer af minimum 2 individer.
2011: 12 observationer af vel nok samme adulte fugl.
2010: 1 stationær adult fugl set mange gange, ofte siddende på sandrevlerne.
2009: 1 stationær 2k fugl set mange gange.
2008: 2 observationer.
2007: Ingen observationer.
2006: 2 observationer.
1950-2003: Kun 3!!! observationer.
25.03.1996 1 N (BLF)
19.04.1978 1 Ø (BLF)
30.30.1964 1 N (BLF)

Junifund: - junifund i DOFbasen
21.06.2012 1 2k SØ (BEJ*)
06.06.2010 1 ad OF (TLP*, HKn, MSN, SG)

2. halvår:
Ej optalt.

Julifund: - julifund i DOFbasen
23.07.2015 1 2k S (DMa, APR)
26.07.2009 1 V (HEB)
14.-16.07.2009 1 2k FU (HBØ, TBR)
16.07.2008 1 2k+ han V (HKn, TBR, JOG)

Udarbejdet 14. november 2010, revideret 23. juli 2016
Til toppen af siden


Jagtfalk   

Falco rusticola     (SU-art)
t.o.m. 6/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 21.01 1 1 1. halvår
2. halvår 07.11+06.12+12.12 2 2 1. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
21.01.2013 1 2k R mosen og stranden (BEJ*)
Beretning om fundet. Regnes for samme individ som decemberfuglen. De 3 observationer tælles derfor som 1 fund.

2. halvår:
Se billedet i stort format...
Jagtfalk 1k, Blåvand Fyr, 12/12-2012 - foto: Xenia Salomonsen
12.12.2012 1 1k R (BEJ*, Xenia, JRL, HBØ)
Fuglen rastede på antennen på fyret i flere timer om formiddagen. Regnes som samme individ som 6/12-2012. Beretning om fundet samt dagbog fra dagen
06.12.2012 1k TF (HBØ*)
07.11.1986 1 1k T (JF, JG)

Bemærkninger:
Fund der ikke tælles med i antal fund og individer:
17.10.-27.11.2007 Jagtfalk? med stropper R (SKAT, HKn, BEJ)
Undsluppen fangeskabsfugl. Fuglen blev set mange gange, blandt andet så HKn den tage en Søkonge! Det menes ikke at være en ren Jagtfalk, men en hybridfalk, eventuelt med kryds af Slagfalk!
14.10.2009 1 SSV kl. 11.40-11.55 set fra stationen (HBØ*, RS, BEJ, ALM + 18)
- info fra DOFbasen. Ikke enighed blandt alle der så den, idet tegninger var som Jagtfalk, men proportioner som Vandrefalk. Observationen er forkastet af SU.

Udarbejdet 28. august 2009, revideret 18. oktober 2015
Til toppen af siden


Hønsefugle, vandhøns og Traner


Vagtel   

Coturnix coturnix     (SU-art t.o.m. 1970)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 23.04-13.06 20 20 1. halvår
2. halvår 03.07-27.09 12 12 2. halvår
IALT   28 28 heraf 2 RI Hele året
1. halvår:
21.05.2016 1 SY mosen (HBØ*)
11.06.2012 3 SY (HKn*, HHn, BEJ)
regnes for 3 fund af 3 individer da de blev opdaget af 3 omgange jævnfør følgende kommentar af HKn i DOFbasen:
Der var vel nærmest vagtel-fald her på Hukket i dag. Aldrig tidligere er der set eller hørt mere end en fugl. Alle blev hørt i de meget tidlige morgentimer mens jeg satte nettene op. Den første sad SØ for stationen, den anden mellem stationen og mosen og den 3 sad i den NW-del af mosen. Plyt-plyt.
07.06.2012 1 SY i fyrhaven kl. ca. 11.20 (HKn*)
25.05.2011 1 SY (HKn*, MRH)
06.05.2011 1 trådt op i mosen kl. ca. 16.35 (HKn*) - også Vendehals i mosen.
13.06.2010 1 SY på p-pladsen (HKn*, TLP)
HKn opdagede (hørte) fuglen fra fuglestationens toilet!
01.06.2010 1 SY i fyrhaven (TLP*, TBR)
TLP opdagede fuglen da den startede med at synge, kun få meter fra ham!
23.05.2009 1 SY (HP*, ESE, MSN, HKn, HEL m.fl.) 02.05.2009 1 T (MiJ)
05.06.2007 1 R - trådt op lige syd for havtornekrattet (BEJ*)
23.04.2007 1 RI kl. 8.04 (f3) - 2. mærkede på hukket (HKn*, skat)
22.05.2005 1 TI til R (PSJ*, HKn)
Peter skrev følgende i dagens dagbog: Her på Hukket studsede jeg over en lys "stær" som kom indtrækkende fra havet. Det viste sig at være en Vagtel, som ved førstkommende lejlighed smed sig lige neden for fyrhaven. Da Knudsen kom tilbage fra Turtelduen trådte vi fuglen op og den forsvandt i Vesterled (pist væk).
02.06.2000 1 SY (JHH m.fl.) 11.05.1999 1 R (BLF)
20.05.1996 1 R (BLF)
10.05.1995 1 SY (MIC)
29.05.1981 1 (BLF)
Ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008). Er ej angivet i DOFbasen.
10.-11.05.1977 1 R (BLF)

2. halvår:
30.08.2015 1 trådt op ved de 3 master (RWR*)
05.07.2014 1 SY øst for obsbunkeren (BEJ*)
05.08.2012 1 R (DMa, MBB)
03.07.2012 1 SY i klitterne syd for stationen (HBØ*)
04.07.2009 1 SY (TBR*)
18.07.1999 1 (BLF)
26.08.1993 1 R (OZG)
27.09.1992 1 R (OZG)
12.09.1992 1 1k RI - 1. mærkede på hukket (BLF)
30.08.1990 1 TI (BLF)
21.07.1966 1 N (BLF)
03.09.1949 1 fyrfalden (Gamle SU-observationer)

Udarbejdet 4. september 2009, revideret 5. juli 2016
Til toppen af siden


Vandrikse   

Rallus aquaticus
t.o.m. 17/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 03.01-30.06 12 18
(YP regnet for 2 individer)
1. halvår
2. halvår 01.07-17.12 17 19
(YP regnet for 3 individer)
2. halvår
IALT   29
(YP regnet som 1 fund)
37
(YP regnet som 3 fugle)
Hele året
1. halvår:
24.01.2016 2 R (ThE)
11.01.2016 1 R 06.03.-01.05 2015 op til 2 R (BEJ, HKn m.fl.)
Hørt 8 forskellige dage i denne periode, heraf 2 observationer af 2 fugle. Det vurderes at være de samme individer, hvorfor de 8 observationer regnes som 1 fund af 2 fugle
12.04.2013 2 R (HKn*)
vurderes at være fuglene fra i vinters, der blot har forholdt sig tavse i den utroligt kolde vinter.
14.11.2012-25.01.2013 op til 2 R (BEJ*, HKn* m.fl.)
Frem til 24.11 blev en fugl hørt ved Jordhulevej. 26.11-17.12 hørtes 2 fugle. Herefter blev kun 1 fugl hørt. Fuglene tæller således både som fund i 1. og 2. halvår, men i totalen tælles kun 1 fund af 2 individer.
02.05.2007 1 HØ (HKn, BEJ, PBH)
04.01.2003 1 2k+ RI! (BLF) - 1. ringmærkede på hukket.
03.01.2003 1 indleveret afkræftet (BLF)
01.04-20.05 op til 3 fugle SY i mosen (BLF)
- ifølge Fugleobservationer i 2000 (Hansen, 2001). Er ej indtastet i DOFbasen.
17.05-18.07.1995 1 YP fik minimum 1 unge, set 17.08. (1)
28.04.1974 2 TI (BLF)
30.03.1974 1 TI (BLF)
06.04.1966 1 TI (BLF)

2. halvår:
16.08.2016 1 1k R (HKn*)
Fuglen blev først hørt, og til Henriks store overraskelse fandt han den siddende i toppen af en busk ved branddammen! Højst besynderlig observation, og da Henrik var i gang med at fotografere svaler, fik han også foto af fuglen. Fundet er første augustfund.
02.11.2014 1 R (HKn)
22.11.2013 1 R (BEJ)
14.11.2012-25.01.2013 op til 2 R (BEJ*, HKn* m.fl.)
Frem til 24.11 blev en fugl hørt ved Jordhulevej. 26.11-17.12 hørtes 2 fugle. Herefter blev kun 1 fugl hørt.
29.11.2009 1 R i stationshaven (ALM)
Fuglen opholdt sig hele dagen i stationshaven, og var kun få cm fra at fuglen gik i nettet (ALM pers. medd.)
08.11.1999 1 R (BLF)
04.07.1999 1 1k R (BLF) - der er dog ingen oplysninger om ynglepar.
09.10.1998 1 R (BLF)
24.10.1995 1 R (BLF)
17.05-18.07.1995 1 YP fik fik minimum 1 unge, set 17.08. (1)
14.10.1991 1 R (BLF)
30.09.1984 1 R (BLF)
03.10.1975 1 R (BLF)
01.10.1972 1 R (BLF)
31.10.1971 1 R (BLF)
28.09.1968 1 DØD (BLF)
12.09.1968 1 R (BLF)

Bemærkninger:
 1. I 1995 ynglede et par i mosen. Set i perioden 17.05-18.07, blandt andet sås 1 han 02.06 og 18.07 sås 1 1k.

Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
Der er 3 fund (2009, 2008 og 2007) med stedangivelse Navelsvand/nordligste del af mosen. Disse 3 fund er ikke medtaget, da de ikke er registreret indenfor det geografiske område, der er valgt til denne oversigt. Der er dog arter eksempelvis Rørdrum som er hørt indenfor området, men som vurderes at befinde sig helt ude i Navelsvand.

Udarbejdet 9. september 2009, revideret 17. august 2016
Til toppen af siden


Plettet Rørvagtel   

Porzana porzana
t.o.m. 17/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 02.05 1 1 1. halvår
2. halvår 09.10 1 1 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
02.05.1966 1 hun død (Amø, Finn Dalberg)
Fuglen blev fundet død under en elledning på vejen nær fuglestationen.

2. halvår:
09.10.1975 1 fyrfalden (BLF)

Bemærkninger:
 1. Fund fra Blåvand By:
  03.07.2013 1 trækkende fugl blev hørt ved 4-tiden i Blåvand By (HKn) - fundinfo, må siges at være en overraskende observation og indikerer, at mange fugle trækker over om natten og at vi jo nok kun hører et fåtal af dem.
Udarbejdet 9. september 2009, revideret 17. august 2016
Til toppen af siden


Grønbenet Rørhøne   

Gallinula chloropus
t.o.m. 23/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 24.03-21.05 19 23 1. halvår
2. halvår 24.09-13.11 6 6 2. halvår
IALT   25 29 heraf 4 RI Hele året
1. halvår:
09.04.2013 1 R i stationshaven hvor den blev trådt op (HKn*)
28.04.2008 1 TI (BEJ*)
22.04.2008 1 TI (BEJ*) - Finderberetning...
16.05.2000 1 R i mosen (SKI)
- ifølge Fugleobservationer i 2000 (Hansen, 2001). Er ej indtastet i DOFbasen.
21.04.1992 1 R (BLF)
01.04.1991 1 R (BLF)
24.03.1991 1 S (BLF)
12.05.1990 1 R (BLF)
21.04.1984 1 R (BLF)
30.04.1981 1 R (BLF)
23.04.1978 4 R (BLF)
- ifølge DOFbasen, er ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen. 2008).
27.04.1974 1 R (BLF)
03.04.1974 1 R (BLF)
25.03.1974 1 TI (BLF)
19. + 20. + 27.04.1971 1 R,  26.04.1971 2 R (BLF) - (2)
21.05.1970 1 R (BLF)
19.04.1968 1 R (BLF)
02.04.1966 1 TI (BLF)


2. halvår:
11.-13.11.2009 1 1k (RI V5 d. 13.11) (ALM*)
- 4. ringmærkede på hukket. Billede. Regnes som nyt fund i.f.h.t. fuglen 06.11.
06.11.2009 1 1k R (ALM*) - finderberetning.
04.11.1999 1 RI i V1 (KBF, JEt) - 1. eller 3. ringmærkede på hukket. (3)
08.11.1989 1 RI (BLF)
30.09.1982 1 RI (BOP m.fl.)
24.09.1971 1 (BLF)

Bemærkninger:
 1. Ynglefugl 1-2 km nord for hukket:
  Ifølge 30-årsbogen (Jakobsen, 2008) har arten ynglet med 1-2 par i et mindre vådområde (Navelsvand) 2 km nord for fuglestationen.
 2. Antal fund april 1971:
  I 30-årsbogen (Jakobsen, 2008) regnes observationer fra 19.-27.04.1971 for 5 individer. I denne oversigt regnes de for 2 fund af 3 individer.
Udarbejdet 9. september 2009, revideret 23. juli 2016
Til toppen af siden


Engsnarre   

Crex crex     (SU-art t.o.m. 1970)
t.o.m. 17/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 13.09-15.10 2 2 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
13.09.2008 1 skræmt op i mosen (MMJ*, OZG, MRA)
15.10.2000 1 R i mosens nordlige del (MS*)

Bemærkninger:

Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
Ingen af nedenstående observationer angivet i DOFbasen er nævnt i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).
07.05.1971 1 R (BLF)
14.05.1973 1 R (BLF)
04.05.1973 1 R (BLF)
26.09.1965 1 TI (BLF) - fundet er ikke angivet i SU-rapport 1965-1969

Udarbejdet 16. oktober 2009, revideret 16. februar 2010
Til toppen af siden


Blishøne   

Fulica atra
t.o.m. 23/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   8 20 1. halvår
2. halvår   3 10 2. halvår
IALT   10 24 Hele året
1. halvår:
02.04.2007 1 R i mosen (HKn)
10.03-11.06.2000 5 ad + 2 1k R i mosen (1-2 YP) (BLF)
- ifølge Fugleobservationer i 2000 (Hansen, 2001). Er ej indtastet i DOFbasen.
08.05.1999 1 R (BLF)
24.02.1997 1 S (BLF)
20.03-23.08.1995 max 6 ad (12.05) og 2 1k (BLF) - (1)
24.03.1991 1 HØ på nattræk! (BLF)
07.05.1981 2 R (BLF)
19.03.1964 1 S (BLF)

2. halvår:
20.03-23.08.1995 max 6 ad (12.05) og 2 1k (BLF) - (1)
10.11.1987 1 R ved stranden (BLF)
28.07.1972 1 S

Bemærkninger:
 1. I oversigten over fugleobservationer 1993-1999 (Kjær, 2001) angives at der i 1995 var 2-3 YP og at der blev set 2 1k fugle i august. I DOFbasen er der angivet 4 fund af 1k fugle: 12.06 2 1k, 18.07 1 1k samt 23.08 1 1k.
Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
Følgende observationer angivet i DOFbasen er ej angivet i 30-årsbogen (Jakobsen, 2008): 22.05.1991 2 R (BLF)
31.03.1991 5 R (BLF)
30.03.1991 1 R (BLF)
29.03.1991 4 R (BLF)
27.03.1991 1 R (BLF)
24.03.1991 2 R (BLF)
28.03.1988 1 R (BLF)
03.04.1985 4 R (BLF)
31.03.1985 2 R (BLF)
23.04.1978 4 R (BLF)
22.05.1977 13! (4 ad + 9 pullus)
21.05.1977 1 R (BLF)
17.04.1976 8 R (BLF)

I 30-årsbogen (Jakobsen, 2008) står derimod anført at arten yngler med 2-3 par i nogle små søer, det såkaldte Navelsvand, 2 km nord for fuglestationen, og herfra foreligger adskillige observationer.

Udarbejdet 9. september 2009, revideret 16. februar 2010
Til toppen af siden


Trane   

Grus grus
t.o.m. 27/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 03.04-16.05 16 28 1. halvår
2. halvår 11.09-03.11 4 35 2. halvår
IALT   11 44 Hele året
1. halvår:
08.05.2015 1 NV (HKn, BEJ)
30.04.2015 1 S (HKn*, BEJ, JSP)
16.04.2014 1 R på sandrevle! senere nord (HKn*, AMMB, BEJ, DTM)
Første og hidtil eneste fund af rastende Trane på hukket.
15.05.2013 5 S (BEJ*)
07.05.2013 4 SV kl. ca. 12 (HKn*)
De 4 Traner trak meget målbevidst i høj højde. Det er umuligt at vide hvorvidt de 2 Traner tidligere på dagen var 2 andre fugle. I denne oversigt vurderes det at være nye fugle, og regnes således som 2 fund af 6 fugle.
07.05.2013 2 OF til R på heden kl. ca. 9.30(HKn*, HLæ)
01.05.2013 2 NV (HKn*, MGJ)
19.04.2011 2 TF Sydhukket (JC*, HBO, TLP) - Også Nilgås denne dag.
15.04.2010 2 SØ (BEJ*) i NV-vind!
28.04.2007 1 V 13.30 (HKn*)
Henrik fandt den, da den pludselig dukkede op i kikkertfeltet mens han stod og kiggede på de 2 Rødryggede Svaler, som han havde fundet kort forinden og som rastede på hukket omkring fyrboligen!
25.04.2007 1 HØ (Skat*)
16.05.2004 1 V kl. 6.42-6.57 (MSN*, HKn).
MSN fandt fuglen ved Skurvognen hvor den trak ud mod vindmøllerne på Horns Rev. Han fik ringet til HKn, der gik helt amok, idet Trane er meget sjælden om foråret, hvilket MSN ikke var klar over på det tidspunkt. OZG og HKn ledte febrilske efter fuglen fra sydhukket. Det lykkedes i sidste øjeblik HKn at finde fuglen efter flere telefonopringninger, hvorimod det ikke lykkedes en noget frustreret OZG at finde fuglen.
07.05.2002 1 OF (BLF)
03.04.2002 2 N (BLF)
05.05.1976 1 ad NØ (BLF)
04.04.1969 1 N (BLF)

2. halvår:
16.09.2006 1 S kl. 10.42 (BLF)
16.10.2000 6 S lavt sv om fyret (FF, MS)
11.09.1999 1 S (BLF)
03.11.1997 27 S (SVR*). Flokken kom fra Vejlerne.

Udarbejdet 9. september 2009, revideret 27. juli 2015
Til toppen af siden


Vadefugle


Klyde   

Recurvirostra avosetta
t.o.m. 18/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 13.03-29.06 45-50 Ej optalt 1. halvår
2. halvår 03.07-22.10 60-65 Ej optalt 2. halvår
IALT   105-115 Ej optalt Hele året
1. halvår:
Observationerne er jævnt fordelt over marts,april, maj og juni.

3 største forårsflokke: - Største forekomster i DOFbasen
26.03.1964 31 S (AMø)
25.05.1992 16 S (BLF)
12.04.1991 8 S (BLF)

2. halvår:
Observationerne er jævnt fordelt over juli, august, september og oktober.

3 største efterårsflokke: - Største forekomster i DOFbasen
03.10.1988 47 S (BLF)
22.09.2000 35 S (BLF)
01.10.2004 33 R (MiC)

Udarbejdet 12. juli 2015, revideret 12. juli 2015
Til toppen af siden


Triel   

Burhinus oedicnemus     (SU-art)
t.o.m. 1/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2015
1. halvår 24.04 (1) 1 1 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   Ingen observationer Ingen observationer Hele året
1. halvår:
24.04.2015 1 intrrækkende til rast i mosen (BEJ*, HeB)
Efter at have håbet på denne art i mange år, kom den endelig indtrækkende på sydhukket. Helt utroligt nok blev den genfundet i mosen, hvor den fløj lidt længere nordpå for endnu en gang at blive trådt op, hvorefter den forsvandt mod nord. Dagbog fra dagen med finderberetning og billeder.

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. Helgoland har i alt 38 fund:
  De 26 fund er fra før 1934, hvorefter arten ikke blev igen før 1988. I perioden 1988-2011 var der 12 iagttagelser. (Dierschke et al, 2011).
Links:
Netfugls fundoversigt for Triel.

Udarbejdet 1. juli 2016, revideret 1. juli 2016
Til toppen af siden


Lille Præstekrave   

Charadrius dubius
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 12.04-09.05 (1) 8 10 1. halvår
2. halvår 15.06-12.09 (1) 26 37 2. halvår
IALT   34 47 Hele året
1. halvår:
09.05.2016 1 R på stranden (HKn*)
07.05.2013 1 N (HLæ*, HKn, BEJ)
12.04.2012 3 S (BEJ, HBø)
01.05.2007 1 S (MIJ)
25.04.2007 1 S (HKn, Skat)
14.04.2007 1 Ø (HKN*, MSN*)
24.04.1999 1 R (BLF)
27.04.1997 1 N (BLF)

2. halvår:
Kun 3 junifund: - junifund i DOFbasen
25.06.2009 1 S (TBR)
20.06.1997 1 N (BLF)
15.06.1991 1 R (BLF)

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.

Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
Ifølge Ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er der ringmærket 4 fugle i efteråret 1992. Da disse 4 fugle ikke er angivet under selve artsgennemgangen i bogen og ej heller i DOFbasen, må disse fugle være ringmærket udenfor Blåvandshuk.

Udarbejdet 14. september 2009, revideret 29. juni 2016
Til toppen af siden


Hvidbrystet Præstekrave   

Charadrius alexandrinus
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 10.04-09.06 (1) 3
(yp er regnet som 1 fund)
5 1. halvår
2. halvår 10.06-10.09 (1) 22
(yp er regnet som 1 fund)
32 2. halvår
IALT   23 33 Hele året
1. halvår:
09.06-10.09.1994 1 ynglepar! (BLF) - (2)
13.06.1994 1 hun + 2 han
06.06.1970 1
10.04.1966 1

2. halvår:
10.08.2014 2 1k+ S- R 1 minut - S (HBØ, DMA, APR, MBB)
06.09.2010 3 S - rast i få minutter - S (HBØ*, MBB, JRL) - obsinfo
I obsinfo er der fejlagtig beskrevet at det er seneste observation på hukket. Seneste var 10.09.1994 hvor 1 par ynglede.
17.07.2009 1 1k+ R (HBØ*, TBR, JL)
25.08.2001 1 (SVR)
28.07.1995 1 R (BLF)
09.-12.07.1995 1 R (BLF)
09.06-10.09.1994 1 ynglepar! (BLF) - (2)
28.07.1988 2 T/R (HKn* + Christian Engel-Rohd)
11.08.1969 1 S (BLF)
02.08.1969 1 S (BLF)
28.07.1969 1 R (BLF)
27.07.1969 1 S (BLF)
20.08.1968 1 S (BLF)
02.07.1968 1 R (BLF)
10.08.1966 1 S (BLF)
01.08.1966 1 S (BLF)
29.07.1966 1 S (BLF)
15.08.1965 1 R (BLF)
12.08.1965 1 S (BLF)
23.07.1965 2 R (BLF)
20.07.1965 1 S (BLF)
07.08.1964 3 S (BLF)

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato:
  Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.
 2. Yngleparret:
  1 ynglepar fik 2 unger i 1994, begge unger set første gang 20.07. Ialt set i perioden: 09.06-10.09. De adulte fugle er talt med i såvel 1. som 2. halvår, men er kun talt med 1 gang i totalen.

Udarbejdet 27. august 2009, revideret 27. juli 2015
Til toppen af siden


Ørkenpræstekrave   

Charadrius leschenaultii     (SU-art)
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 04.-06.06 1 1 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer Ingen observationer
IALT Fotos Ingen observationer Ingen observationer Hele året
Se billedet i stort format...
Ørkenpræstekrave, nordhukket, 6/6-2013 - foto: Henrik Knudsen
1. halvår:
04.-06.06.2013 1 R (Lene Ørskov*, HKn m.fl.) - 322. Blåvandshukart - 3. fund for Danmark Billede 1
Følgende er sakset fra Blåvand Fuglestations blog - dagbog 4. juni 2013:
Historien bag den fantastisk fugl er følgende: Undertegnede er lige gået i seng kl 21.40, da jeg modtager følgende SMS fra Lene, “jeg mener jeg har set en Mongolsk Præstekrave på stranden”. Jeg ringer straks og endnu lidt rystet over Lenes melding. Lene siger kort at den er orange på brystet. Jeg vælger at springe i tøjet og løbe ned på stranden, da der ikke er et minut at spilde, da mørket snart falder på. Lige før jeg når Pælerækken høre jeg pludselig fuglen kalde to gange, og er her sikker på at det må dreje sig om en Ørkenpræstkrave. Fuglen er blevet skræmt op af to turister og flyver sandsynligvis syd på og jeg når aldrig at se den. Jeg ringer til Bent og siger han godt kan komme, da jeg er sikker på det drejer sig om en Ørkenpræst. Vi løber rundt på stranden men finder aldrig fuglen. Det er med en hvis spænding Lene dukker op med kameraet ved fuglestationen da det er blevet mørkt , men bag på hendes display kan vi se hendes fremragende billede (se ovenfor) af en meget smuk Ørkenpræst. Det er jo overflødigt at sige, det er endnu en ny art for Blåvand, da det jo blot drejer sig om det 3. fund for DK. Nu bliver det spændende om den ikke kan genfindes hertil morgen. Jeg takker ihvertfald Lene for, at jeg nåede at få lidt glæde af denne eksklusive gæst.
HKn

Læs mere og se billeder i dagbogen 5. juni 2013.

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. Racebestemmelse:
  Aktuelt er der ikke gravet i litteraturen, så det er ikke udmeldt endnu hvilken race det drejer sig om. Med så eminente observationsbetingelser og med de flotte fotos der er taget, er det helt sikkert at fuglen bliver racebestemt.
Links:
- Netfugls fundoversigt for Ørkenpræstekrave

Litteratur:
Bestemmelsesartikel i British Birds, april 2000: Identification, taxonomy and distribution of Greater and Lesser Sand Plovers

Udarbejdet 5. juni 2013, revideret 7. juni 2013
Til toppen af siden


Pomeransfugl   

Charadrius morinellus     (SU-art t.o.m. 1970)
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 10.08-04.10 (1) 20 41 2. halvår
IALT   20 41 heraf 1 RI Hele året
1. halvår:
Ingen observationer!

2. halvår:
28.09.2015 1 S kl. 8.38 (HKn*)
18.09.2014 1 TF (HBr*, BEJ)
03.09.2014 5 1k S lavt kaldende lige over stationen (HKn*)
03.09.2014 5 1k S (BEJ*, HKn*)
På morgenobsen hvor de 5 andre var op af dagen, så i alt 10 fugle denne dag!
29.08.2014 1 1k+ S højt over hukket (Skat*, HKn*)
11.08.2011 1 1k R (HKn*)
Fuglen rastede kortvarigt på nordhukket, mens det regnede massivt og stranden var fuld af småsøer med vadefugle overalt.
27.09.2010 1 ad odr R (TLP*)
Troels fandt fuglen stående sammen med 25 hjejler på ny-"grønthøstet"! hedeareal lige nord for de 3 master.
27.08.2009 8 (7 ad, 1 1k) S kl. 8.55 (HBr*, HBØ, HWM) 20.08.2001 2 S (BLF)
20.09.1999 1 R-S (EØ)
27.08.1986 5 (4 ad, 1 1k) R-S (PBB)
01.09.1983 1 1k S (OTH, MBP)
28.-30.09.1972 1 1k R (EØ m.fl.)
10.08.1966 1 S (EØ)
Fuglen kom flyvende lavt kaldende over stranden kun 10 meter forbi obsposten!
01.10.1965 1 S (EØ)
12.09.1963 2 S (1+1) over stationen (BLF)
31.08.1963 1 S (BLF)
04.10.1955 1 T (EØ)
18.09.1954 1 T RI? (Gamle SU-observationer). 1. fund.
Ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er der ringmærket 1 fugl i efteråret 1954. I første omgang formodedes fundet at være udenfor Blåvandshuk, men 18/3-2010 skrev SSC i en mail at BEJ har fortalt at fuglen blev fanget på p-pladsen ved Ishuset! I bilaget til oversigten: Revideret status for sjældne fugle i Danmark før 1965 er angivet en fugl fra september 1954 uden dato, som er indtastet på datoen 01.09 med note om at det er en dato i september. EØ har indtastet fuglen i DOFbasen som trækkende og angiver at det er via SVr. Der er ingen indtastninger med angivelsen RI.

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.

Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
08.08.2002 2 R Krogsande, Blåvandshuk (BEJ, JHH) - er udenfor denne oversigts geografiske område, og angivelsen Blåvandshuk i årsrapporten Fugle i Danmark 2002 er noget misvisende.

Links:
Pomeransfuglens forekomst i Danmark 1981-1999 (DOFT 1:2001)

Udarbejdet 27. august 2009, revideret 28. september 2015
Til toppen af siden


Islandsk Ryle   

Calidris canutus
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 02.01-30.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-30.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Største forekomster (1): - største forekomster i DOFbasen
08.05.1973 8455 N + 195 S (BLF)
09.05.1973 7854 N (BLF)
13.05.1973 7460 N (BLF)
12.05.2007 2490 (1790NV + 700N) (MSN*, HKn*, BEJ*)
05.10.1973 1550 N (BLF)

2. halvår:
Største forekomster: - største forekomster i DOFbasen
23.07.1998 3566 S (BLF)
04.08.1990 2738 S (BLF)
09.08.1992 2456 S (BLF)
31.07.1986 2043 S (BLF)
07.08.1972 2030 S (BLF)

Bemærkninger:
 1. 1973 året uden sammenligning:
  I 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er der skrevet følgende om det helt fantastiske træk: Den 8.-14. maj 1973 iagttoges et markant træk af ialt 26.080 fugle. Trækket foregik i stor højde i timerne lige før solnedgang, og androg flokke på helt op til 3500. Flokkene kom i stor højde langs med Skallingens vestkyst, og fortsatte derefter forbi Blåvandshuk og ud over havet i nordvestlig retning. Det må formodes, at det var neartiske fugle, idet disse forlader Vadehavet i første halvdel af maj.
  Vejret var i perioden med vinde mellem sydvest og nordvest, 2-5 Beaufort, og ret diset. I Holland sås i samme periode sidst på eftermiddagen store opbrud af Islandske Ryler, som trak mod nordvest.
Udarbejdet 11. juni 2013, revideret 11. juni 2013
Til toppen af siden


Dværgryle   

Calidris minuta
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 13.05-15.05 (1) 2 4 1. halvår
2. halvår 05.07-31.10 (1)fåtallig - ret almindelig Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
15.05.2001 3 R (MIJ)
13.05.1997 1 S (BLF)

2. halvår:
Ej optalt.

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.
 2. Der er ingen junifund.

Udarbejdet 14. september 2009, revideret 27. juli 2015
Til toppen af siden


Temmincksryle   

Calidris temminckii
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 16.-22.05 (1) 4 5 1. halvår
2. halvår 12.07-28.09 (1)
Ret fåtallig
Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
22.05.2010 1 Ø (HKn*, MMJ, SG, MGJ)
19.05.1995 1 R (BLF)
16.05.1995 2 R (BLF)
20.05.1993 1 S (BLF)

2. halvår:
Efterårsfund siden 2000:
17.08.2011 1 R (TLP) - (3)
14.08.2011 1 1k R (HKn) - (3)
11.08.2011 1 R (BLF) - (3)
10.08.2011 1 ad R (HKn*) - (3)
07.08.2011 1 ad R (EVR m.fl.) - (3)
13.07.2011 5 S (AWM*)
12.07.2011 3 S (AWM*)
22.08.2010 1 S (HBØ*, JRL, Kim, MGJ m.fl.)
21.07.2010 2 S (MIJ*)
07.08.2007 1 S (TBR*)
24.08.2005 1 R (APR*)
23.08.2005 6 (3 R + 3 S) (HKn*)
31.07.2004 1 S (BLF)
31.08.2001 1 S (BLF)
- ifølge Observationer 2001, ej indtastet i DOFbasen.

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato 10. juni:
  Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.
 2. Ingen junifund:
  Der er ingen junifund.
 3. Strandsø i 2011 med mange vadere:
  De mange fund i 2011 hang sammen med at der dannedes en stor strandsø i nogle dage med meget regnvejr. Strandsøen producerede højest overraskende også en Pomeransfugl, men ikke den Kærløber som der blev kæmpet for!

Udarbejdet 14. september 2009, revideret 27. juli 2015
Til toppen af siden


Krumnæbbet Ryle   

Calidris ferruginea
t.o.m. 14/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 09.-10.05 (1) 2 2 1. halvår
2. halvår 14.06-02.10 (1) Fåtallig - almindelig Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
09.05.1997 1 S (BLF)
10.05.1970 1 N (BLF)

2. halvår:
Junifund (1): - junifund i DOFbasen
14.06.1999 2 R (BLF)

Største forekomster: - højeste antal i DOFbasen
Bemærk at der er fejl i summeringerne på DOFbasen idet der ved konvertering af gamle data er sket den fejl for nogle af observationerne (eksempelvis de 3 højeste antal), at dagens samlede trækantal er lagt sammen og angivet som rastende og igen lagt sammen med antal trækkende fugle, hvilket giver tal som er dobbelt så høje end det reelt er tilfældet!

Kategori: Antal: Dato: Noter:
Efterår 172 S 24/7 1992 Alle 2k +
139 S 25/7 1992 Alle 2k+
135 S 29/7 1971 -
76 S 9/8 1981 -
74 S 19/7 1999 Alle 3k+
74 S 14/8 1972 -
69 S 18/7 1987 -
63 S 17/7 1987 -
60 S 14/7 1994 -
51 S 21/7 2010 Alle 3k+
Rast 22 14/8 2011 19 AD + 3 1k
20 29/7 1971 -
14 19/8 1988 2 1k + 12 1k
12 7/8 1996 -
11 13/8 1985 -

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni:
  Denne adskilesesdato følger således de årsrapporter der er udarbejdet for Blåvandshuk.
Udarbejdet 14. september 2009, revideret 14. juli 2016
Til toppen af siden


Sortgrå Ryle   

Calidris maritima
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-30.05 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 18.07-31.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Arten er set i april måned i 9 forskellige år, men siden 2006 er der kun 1 aprilfund:
- aprilfund i DOFbasen
12.04.2014 2 S (HBØ, DMA, HKn)

Majfund: - majfund i DOFbasen
05.05.2007 1 R (SAL)
16.05.1994 1 N (BLF)
30.05.1991 1 R (BLF)
04.05.1976 1 T (BLF)
29.05.1973 1 S (BLF)
10.05.1973 2 S (BLF)
06.05.1973 1 N (BLF)
03.05.1973 1 N (BLF)

Ingen junifund: - junifund i DOFbasen
Ingen observationer.

2. halvår:
Julifund: - julifund i DOFbasen
31.07.2013 1 ad S (LTP, DMA)
25.07.2005 1 ad N (PSJ*)
18.07.2000 1 S (BLF)
25.07.1992 2 R (KEB)
31.07.1989 1 S (BLF)

5 augustfund siden 1997: - augustfund i DOFbasen
29.08.2014 1 S (Skat, Tage)
30.08.2013 1 S (Skat*)
22.08.2006 1 ad odr R (BEJ*)
27.08.2002 1 R-S (UEM)
24.08.2000 1 T (BLF)

Septemberfund: - septemberfund i DOFbasen
Arten ses i gennemsnit hvert andet år i september måned.

Decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
Arten blev ikke set i december i årene 2010-2014.

Udarbejdet 25. august 2015, revideret 29. juni 2016
Til toppen af siden


Kærløber   

Limicola falcinellus
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 17.07 (1) 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
17.07.1997 1 ad S (SHN*)

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.

Udarbejdet 14. september 2009, revideret 19. februar 2010
Til toppen af siden


Brushane   

philomachus pugnax
t.o.m. 27/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2010
1. halvår 23.03-24.05 (1) 19 27 1. halvår
2. halvår 11.06-01.11 (1) Fåtallig - ret almindelig Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
15.05.2014 3 S (2 han + hun) (BEJ*)
09.05.2012 1 hun S (BEJ*)
23.03.2008 1 SV nordhukket (TWJ)
14.04.2007 1 R (HKn, MSN, MIJ)
01.05.2000 1 R (BLF)
13.04.1997 2 S (BLF)
21.04.1996 1 S (MIC)
09.04.1994 2 S (BLF)
24.04.1993 1 R (BLF)
03.05.1990 1 R (BLF)
29.03.1987 1 S (BLF)
25.03.1984 5 S (BLF)
18.05.1973 1 TI (BLF)
24.05.1970 1 S (BLF)
10.05.1970 1 N (BLF)
08.05.1970 1 S (BLF)
05.05.1970 1 S (BLF)
29.03.1968 1 S (BLF)
12.05.1966 1 S (BLF)

2. halvår:
Ingen junifund: - junifund i DOFbasen
11.06.1993 1 S (BLF) er enten meget sent eller meget tidligt.
Næstfølgende junifund er:
16.06.1966 15 S (BLF)
21.06.1995 1 S (BLF)
27.06.1971 og 1988 (BLF)

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.

Udarbejdet 14. september 2009, revideret 29. juni 2016
Til toppen af siden


Enkeltbekkasin   

Lymnocryptes minimus
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 11.01-29.04 (1) 21 21 1. halvår
2. halvår 10.09-27.11 (2) <30 <30 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
24.01.2016 1 R (DMa, HBØ)
11.01.2016 1 R i mosen (HKn*, Ole Hansen*)
12.04.2015 2 R i mosen (HKn*)
De 3 observationer på 6 dage regnes for 4 fund af 4 individer, idet Henrik Knudsen vurderer, at det er mest sandsynligt med udskiftning af fuglene.
09.04.2015 1 R i mosen (HKn, BEJ)
07.04.2015 1 R i mosen (HKN*)
28.04.2014 1 R (HKn*)
05.04.2014 2 R (1+1) i mosen (HKn*)
Regnes for 2 fund af 2 fugle.
14.04.2013 2 R (1 + 1) (HKn*)
Begge trådt op i mosen, der er særdeles våd i år. Regnes for 2 fund af 2 fugle.
08.04.2009 1 R i NØ-ligste branddam (BEJ, CHo)
21.04.2008 1 R i nordlige del af mosen (BLF)
04.04.2008 1 R (BLF)
05.04.2007 1 R i mosen (HKn)
29.04.2004 1 R ved branddammen (HKn*)
25.03.2003 1 R (HKn, BEJ)
05.04.1984 1 (BLF)
28.03.1984 1 (BLF)
- ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008), er ej angivet i DOFbasen. Kunne evt. være en fejl?!
24.02.1983 1 R (EO)
01.04.1968 1 R (BLF)

2. halvår:
Ej optalt, men <30 fund.

1 augustfund: - augustfund i DOFbasen
30.08.1990 1 T med Dobbeltbekkasiner (HKn, MiC) - obsinfo

3 novemberfund: - novemberfund i DOFbasen
23.11.2012 2 R (BEJ*)
03.11.2008 1 R (JOG*)
27.11.1985 1 N (BLF)

1 decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
03.12.2015 1 R (HKn*)

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato:
  Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.
 2. 1985 - både tidligste og seneste efterårsfund:
  Pudsigt nok er både tidligste og seneste efterårsfund fra 1985. De 2 fund var endvidere de eneste fund i efteråret 1985.

Udarbejdet 14. september 2009, revideret 29. juni 2016
Til toppen af siden


Tredækker   

Gallinago media     (SU-art t.o.m. 1971)
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 20.05 (1) 1 1 1. halvår
2. halvår 11.09-12.10 (1) 3 3 2. halvår
IALT   4 4 Hele året
1. halvår:
20.05.1996 1 R (MIJ*, PKj, SeK m.fl.)
MIJ: "Jeg sparkede Tredækkeren op efter endt netrunde hvor jeg sluttede ved p9. Det sidste net i posthaven.
Dækkeren lettede på indersiden af klitrækken ved sydhukket og fløj ca 50 meter mod syd og smed sig igen.
Jeg løb tilbage på stationen og kaldte på PKj og et par andre folk. Bl.a. Sebastian Klein.
Det lykkedes os at finde fuglen en gang mere hvorefter den forsvandt."

2. halvår:
29.09.1993 1 R i mosen (OZG*, KO*)
11.09.1990 1 R (BLF)
12.10.1984 1 N (BLF)

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.

Udarbejdet 14. september 2009, revideret 19. februar 2010
Til toppen af siden


Sneppeklire sp.   

Limnodromus sp.     (SU-art)
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 19.08-07.09 (1) 3 3 2. halvår
IALT   3 3 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer

2. halvår:
19.08.2005 1 ad sdr S sammen med Hvidklirer kl. 7.45-7.50 (HKn*, MIB)
23.08.1996 1 ad sdr S (HKn*) - i en stor flok Rødben.
07.09.1995 1 S (RS*)

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato 10. juni:
  Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.
 2. Kortnæbbet Sneppeklire aldrig truffet i Danmark:
  Da Kortnæbbet Sneppeklire endnu ikke er observeret i Danmark, er der overvejende sandsynlighed for at de 3 godkendte fund er Langnæbbede Sneppeklirer.
Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
23.07.1973 1 S (BLF)
er ifølge DOFbasen ikke forelagt SU. Er ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).

Udarbejdet 15. septmber 2009, revideret 12. maj 2013
Til toppen af siden


Stor Kobbersneppe   

Limosa limosa
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 12.03-10.05 (1) 8? (13?) 13? (28?) 1. halvår
2. halvår 08.07- 15.10 (1+2) 33 52 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
15.04.2007 1 S (MSN*, HKn)
26.04.2006 1 han S (HKn*)
30.03.2001 2 S (JHH*)
23.04.1996 2 S (BLF)
27.03.1990 3 S (BLF)
19.03.1990 1 S (BLF)
04.05.1986 1 R (BLF)
19.04.1982 2 (BLF)
- ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).
19.04.1978 2 N (BLF)
- ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).
10.05.1970 6 S (BLF)
- ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).
20.04.1968 3 S (BLF)
- ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).
18.04.1968 1 S (BLF)
- ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).
12.03.1968 3 S (BLF)
- ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).

2. halvår:
1 oktoberfund: - novemberfund i DOFbasen
15.10.1988 1 R (BLF)

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.
 2. Der er kun 1 sikkert fund af Islandsk Stor Kobbersneppe (spp. islandica) på hukket, men flere af fundene har sandsynligvis drejet sig om denne race. I DOFbasen er alle fund af Stor Kobbersneppe indtastet uden raceangivelse, der er således ingen indtastede fund af ssp. limosa.

Udarbejdet 15. september 2009, revideret 29. juni 2016
Til toppen af siden


Islandsk Stor Kobbersneppe   

Limosa limosa islandica     (SU-art t.o.m. 1999)
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 13.05 1 1 1. halvår
2. halvår 26.08 (1) 1 1 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
13.05.2014 1 N (BEJ*).

2. halvår:
26.08.2005 1 S (MIJ, BEJ, NYE)
Fuglen blev også set ved Vejers Strand af JaHC som også havde bestemt den til ssp. islandica.

Bemærkninger:
Se under bemærkninger for Stor Kobbersneppe.

Udarbejdet 17. oktober 2009, revideret 29. juni 2016
Til toppen af siden


Amerikansk Småspove   

Numenius hudsonicus     (SU-race)
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår Ingen observationer      
2. halvår 09.07 1 1 Se link under obsen
IALT   1 1  
1. halvår:
Ingen observationer

2. halvår:
09.07.2015 1 N kl. 6.20 sydhukket (HKn*, DMa)
1. fund for Danmark såfremt fundet godkendes af SU. Denne race er kun truffet meget få gange i Europa og i betragtning af hvor sjælden den er, kunne det være samme individ som sås i England i juni måned.

Læs om fundet i dagbogen fra dagen.

HKn har skrevet følgende i DOFbasen om dette 1. gangs fund for Danmark: Det var fandme godt nok noget af en overraseklse!!!!!. Helt idiotisk havde vi placeret os på Sydhukket...men pga af sandfyning var der ikke rigtig andre steder vi kunne være. Men kl. 06.20 viste det sig at være en ganske fin placering. Da jeg opdager en mørk fugl komme trækkende nede over vandet 500-600 m ude. jeg når lige at sige til DMa, der kommer en mørk kjove, da hele oversiden virker ensfarvet, samt at den giver et mørkt indtryk. DMa siger det er sgu da en vadefugl og ganske rigtig. Nu kan vi straks se det er en spove....Jeg siger med det samme til DMa, der er sgu ingen kile på ryggen og nu kan man se det typiske lille korte krumme næb. Det slår os også med det samme at den har påfaldende mørke undervinger, hvilket i først overraskede mig en del, da jeg ikke kunne huske at undervingerne er mørkere hos den Amerikanske Småspove end hos den Eu. Småspove. Bugen virker lys. Set fra siden kan man se den har den Småspovens lidt mere fyldige og kompakte forbryst. Flyver på typisk Småspove manere med hurtige vingeslag. Vi ser den hele tiden ovenfra da den flyver lavt over vandet og vi sidder højt oppe i Sydklitten og kan derfor hele tiden koncentrer os om at få tjekket ryggen igen og igen og være helt sikre på at den ikke har den hvide kile. Fuglen gav et utrolig mørkt indtryk pga. af den manglende kile. Samlet så vi fuglen i 2 minutter.

Litteratur:
ID-artikel af Keith Vinicombe

Udarbejdet 11. juli 2015, revideret 11. juli 2015
Til toppen af siden


Sortklire   

Tringa erythropus
t.o.m. 29/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 10.04-06.06 (1) 18 30 1. halvår
2. halvår 10.06-27.10 (1) Fåtallig - ret almindelig Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
06.06.2011 1 T (HKn, BEJ)
10.04.2009 1 S (MIJ*)
23.04.2007 1 T (HKn, Skat)
14.04.2004 1 Ø (HKn*)
30.04.2000 1 T (BLF)
21.05.1997 1 S (BLF)
17.05.1997 1 N (BLF)
14.05.1997 1 R (BLF)
04.05.1994 2 R (BLF)
03.05.1986 2 S (BLF)
13.05.1974 3 S (BLF)
05.05.1974 2 N (BLF)
24.05.1973 2 N (BLF)
13.05.1973 2 N (BLF)
29.04.1973 4 N (BLF)
14.05.1970 1 N til R (BLF)
12.05.1966 1 S (BLF)
11.05.1966 3 S (BLF)

2. halvår:
5 tidligste efterårsfund:
10.06.1993 1 S (BLF)
11.06.1993 8 S (BLF)
20.06.1997 5 S (BLF)
23.06.1997 1 S (BLF)
24.06.1996 2 S (BLF)

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.

Udarbejdet 15. september 2009, revideret 29. juni 2016
Til toppen af siden


Tinksmed   

Tringa glareola
t.o.m. 30/6-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 05.05-03.06 (1) 32 40 1. halvår
2. halvår 01.07-28.09 (1) Ret fåtallig - fåtallig Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
13.05.2016 2 R i mosen (HKn*)
10.05.2016 1 OF (HKn*)
08.05.2016 1 S (HKn, MSN)
07.05.2016 1 R i branddam ved jordhulevej-Klitvej (MSN*)
06.05.2016 1 R i mosen (HKn, MSN)
06.05.2016 1 S (MSN, HBr, THe)
18.05.2015 1 NV (HKn, BEJ)
17.05.2013 1 OF (HKn, BEJ)
09.05.2013 3 N (HKn*)
08.05.2013 1 N (HKn*)
18.05.2011 1 N (MSN*) - ej indtastet i DOFbasen
17.05.2010 1 Ø (HKn, TLP)
14.05.2010 1 S (HKn, TLP, BEJ)
23.05.2008 1 N (HKn, MSN, SSC, JOG, BEJ)
05.05.2007.1 R (SAL)
06.05.2006 1 N (BLF)
15.05.2004 1 (MSN, HKn, MIJ)
12.05.2000 1 T (BLF)
06.-11.05.2000(præcis dato uvis) 1 T (BLF)
Er indtastet i DOFbasen med dato 06.05.2000 med kommentar om at datoen er usikker.
05.05.2000 1 T (BLF)
19.05.1999 1 S (BLF)
18.05.1997 1 N (BLF)
14.05.1997 3 S (BLF)
26.05.1995 1 R (BLF)
20.05.1994 2 S (BLF)
09.05.1994 1 R (BLF)
08.05.1994 4 S (BLF)
16.05.1990 1 S (BLF)
25.05.1976 1 TI (BLF)
19.05.1973 1 N (BLF)
12.05.1970 1 TI (BLF)
03.06.1968 1 R (BLF)

2. halvår:
Ej optalt.

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni.
 2. Bemærk at alle observationer på nær 1 fra 1. halvår er fra maj måned.
 3. Maj 2016 bød på mange observationer, hvilket helt sikkert skyldes den høje vandstand i mosen.
Udarbejdet 14. september 2009, revideret 30. juni 2016
Til toppen af siden


Odinshane   

Phalaropus lobatus
t.o.m. 7/9-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår  (1) Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 14.07-22.10 (1+2) 34-47 (3)

Diagram datoforekomst

Diagram årsforekomst
47 2. halvår
IALT   34-47 (3) 47 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

Til sammenligning har Helgoland kun 1 fund til og med 2009, og det er helt tilbage fra 15.05.1870! (Dierschke et al, 2011)

2. halvår:
21.08.2016 1 1k S-R-S kl. 18.55-19.05 (LTP*)
17.09.2012 1 1k S kl. 09.06 (PBH, GJØ, KIP, DMa)
17.08.2012 1 1k S kl. 7.32 (DMa*, HBØ, Gerda Bladt)
05.09.2009 1 1k S kl. 8.15 (HBØ)
29.07.2009 1 sdr S kl. 19.25 (HBØ) - Kun 2. julifund, 1. var i 1973!
13.09.2004 1 1k S Sabinebunkeren, senere ved Ishuset (OZG, BLF)
06.09.2001 2 T-R (RBøl)
16.09.1997 2 1k N (BLF)
15.09.1997 2 N (RDN, BLF)
10.09.1997 1 1k N (BLF)
06.08.1996 1 S (BLF)
22.10.1995 1 S (BLF) - meget sen observation.
08.09.1994 1 S (BLF)
10.09.1993 1 S (OZG)
09.10.1992 1 1k R (BLF)
05.09.1992 1 1k S-R-S (BLF)
18.09.1991 1 S (BLF)
23.08.1989 3 S (BLF)
22.08.1989 1 S (BLF)
17.08.1989 2 1k S (BLF)
12.08.1989 1 S (BLF)
11.08.1989 1 S (BLF)
02.08.1989 1 2k+ S (BLF)
23.08.1988 1 S (BLF)
15.08.1988 2 S (BLF)
13.08.1988 1 S (BLF)
18.09.1987 1 R til S (BLF)
13.08.1987 1 S (BLF)
06.09.1983 2 S (BLF)
05.09.1983 4 S (BLF)
04.08.1973 3 ad hun S (BLF)
14.07.1973 1 ad hun S (BLF)
18.08.1972 1 S-R-S (BLF)
14.08.1972 1 S (BLF)

Bemærkninger:
 1. Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår: Adskillelsesdato mellem 1. og 2. halvår er sat til 10. juni for at følge de udarbejdede rapporter fra Blåvand Fuglestation.
 2. Der er kun 2 oktoberfund - oktoberfund i DOFbasen:
  22.10.1995 1 S (BLF)
  09.10.1992 1 R (BLF)
 3. Sammentælling af antal fund: Der er flere datoer med 2 eller flere fugle, men det er uvist, hvorvidt disse er set sammen eller hver for sig. Af den grund er antallet af fund angivet som minimum-maximum.

Link:
Odinshane/Thorshane:
Observationer i DOFbasen: Blåvands Huk 1950-2012 af Odinshane/Thorshane

Bestemmelse af Odinshane og Thorshane i træktiden

Udarbejdet 6. september 2009, revideret 7. september 2016
Til toppen af siden


Thorshane   

Phalaropus fulicarius     (SU-art t.o.m. 1971)
t.o.m. 7/9-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 17.01-09.04 3 3 1. halvår
2. halvår 19.08-27.12 (1) Ej optalt
2 2k+ sommerdragt
Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
09.04.2014 1 S (HKn*)
20.02.2013 1 N (HKn*)
17.01.2012 1 S (PRA, EEE, MHA)

2. halvår:
Første fund på hukket:
19.09.1955 1 (Gamle SU-observationer)

Danmarks tidligste efterårsfund!: - augustfund i DOFbasen
19.08.1990 1 2k+ R-S (MIC*, HKn*)
HKn og MIC har skrevet følgende om fundet: Den 19.08.1990 i tidsrummet 17.30 til 18.00, obsstedet var sydhukket, lige bag stationen. Thorshane 1 ad i fældning . Afstanden til fuglen er ikke noteret, men afstanden kan ikke have været mere end 50 m måske lidt længere. Vi så den sammen, da den atter(se nederst) dukkede op. Fugle kom flyvende ikke langt fra kysten, vi så den kom flyvende omkring pælerækken, den forsøgte ret hurtigt at lande på en lille sandbanke, som ikke var større end 2 x 2 meter. Her stod allerede en ad Svartbag, som ikke lige brød sig om dens selskab og baskede derfor med venstre vinge og herved skræmte fuglen væk, den fløj syd på og blev aldrig set mere. Fuglen var delvis i sommerdragt, den var orange på flankerne, men lys på bugen. Lyst vingebånd og fløj som en typisk thorshane. Nok den eneste fugl med lidt orange tilbage der nogensinde er set på hukket. Fuglen blev iagttaget med teleskoper.
Fuglen blev muligvis set nogle dage forinden idet MIC har skrevet følgende: D. 14.08.1990 er der noteret følgende, direkte citat fra dagbogen; en ubestemt vader, som mest af alt lignede en Thorshane. Den trak S.

Fugle i sommerdragt: Der er set meget få fugle i fuld eller delvis sommerdragt, og foreløbig (d.d. 5/9-2016) er fundet frem til følgende 4 fund:
19.09.1991 1 ad T (BLF)
I dagbogen står fuglen nævnt under observationer i perioden 15.15-17.30. Der står ingen bemærkninger til denne observtion eller til observationerne generelt for dagen. Ud fra tidspunktet må det forventes at være en fugl i overgangsdragt.
19.08.1990 1 2k+ R-S (MIC*, HKn*)
Fuglen er omtalt ovenfor.
10.09.1986 1 ad odr. S-R-S kl. 16.23 (Jes Gravgaard, John Faldborg, Mikkel Lausten, evt. Hans Meltofte)
I dagbogen denne dag står: Ja dak, jak & ja dak!!! Thorshanen kom, blev bestemt, lagde sig på vandet akkurat ud for bunkeren, og lå der og plirrede lidt rundt i 20-25 sekunder, for siden at flyve videre mod syd, på en sær, til tider let svævende, drejende og krængende stormsvaleagtig måde. Den er stor, mere langvinget og slankvinget end Sandløber.
05.09.1985 1 ad R
I dagbogen står: Igen i dag dukkede en Sabine op. Endda rastende på hukket et stykke tid. Måske samme fugl som i går. Skønt den var lækker blev dagens absolutte clou dog den fouragerende Thorshane på stranden. Den teede sig dog ikke på helt normal svømmesneppemanér. Pga den kraftige vind lykkedes det ikke rigtigt at dreje rundt, men kun svømme frem og tilbage parallelt med vindretningen. Ret tillidsfuld var den så der blev naturligvis knipset nogle billeder. Kræet var sandsynligvis et af de tidligste efterårs-observerede i DK nogensinde. F.Lemse, Henning og Bente, Jes G., Jan B, Torben, Karin. Frits.

4 decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
23.12.2015 1 S (SVr)
11.12.2015 1 S (HKn*)
09.12.2006 1 1k R (SSC*, HKn, BEJ, JHH)
27.12.1959 1 R (Gamle SU-observationer)

Bemærkninger:
 1. Der er kun 1 augustfund og 4 decemberfund - alle er nævnt under 2. halvår.
 2. Indtil 2012 var arten aldrig truffet på hukket i 1. halvår, men 23.04.1997 rastede en fugl i vinterdragt i en lo på Skallingen (OTH) info. Thorshane er næsten årlig på Grenen, Skagen, så hvornår bliver der set en trækkende på hukket en dag sidst i maj?
Link:
Odinshane/Thorshane:
Observationer i DOFbasen: Blåvands Huk 1950-2012 af Odinshane/Thorshane

Bestemmelse af Odinshane og Thorshane i træktiden

Udarbejdet 5. oktober 2009, revideret 7. september 2016
Til toppen af siden


Kjover, måger og terner


Mellemkjove   

Stercorarius pomarinus     (SU-art t.o.m. 1971)
t.o.m. 1/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 03.01-27.06 (1-6)

Diagram datoforekomst

Diagram årsforekomst
32 37 heraf 4 ad mørk fase 1. halvår
2. halvår 11.07-10.12
ret fåtallig - ret almindelig
Mørk fase:
8 ad
Mørk fase:
8 ad
2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
02.05.2016 1 ad m. køller lys fase N (Skat, HKn)
23.04.2016 1 3k+ m. køller lys fase N (MSN*)
24.05.2015 1 ad m. køller lys fase N kl. 8.13 (JahC*)
20.04.2015 1 2k N (BEJ*, HKn) - (2+4)
18.01.2015 1 2k FU på sælkadaver (ASF*) - (1+2)
Er indtastet af ASF i DOFbasen inklusiv 2 fotos under lokaliteten Blåvand-/Hvidbjerg Strand.
03.01.2015 1 2k S (HBØ*) - (1+2)
06.06.2014 1 ad m. køller lys fase (IBJ*) - (6)
05.02.2013 1 2k NV (TEO*)
17.05.2012 1 4k+ m. køller mørk!!! fase N kl. 10.30 (HKn*)
24.05.2011 3 N kl. 7.35 (HKn*, MRH)
2 4k+ m. køller lys fase sammen med 1 mørk!!! fase 3k fugl
16.05.2011 1 4k+ m. køller lys fase N kl. 7.44 (MSN*, MRH)
16.05.2011 1 3k+ m. køller lys fase N kl. 7.08 (MSN*, MRH)
10.05.2011 1 4k+ m. køller lys fase N (MRH*, TBR)
11.05.2010 1 3k+ m. køller lys fase N (BEJ*, TLP, HEB)
21.05.2008 1 3k+ m. køller lys fase N kl. 9.09-9.11 (MSN*, SSC)
11.05.2007 2 3k+ m. køller lys fase N (HKn*, BEJ)
08.05.2007 1 3k+ lys fase N (HKn*)
30.04.2007 2 3k+ m. køller hhv. lys og mørk!!! fase N (MSN*).
30.04.2007 1 3k+ m. køller lys fase N (MSN*)
13.05.2006 1 3k+ lys fase N kl. 05.58 (MSN*, SSL)
12.05.2006 1 3k+ m. køller mørk!!! fase N kl. 7.28-7.31 (MSN*, HKn)
26.05.2005 1 3k+ lys fase N (BLF)
14.05.2005 1 3k+ m. køller lys fase N (MSN*)
28.04.2005 2 3k+ lys fase N kl. 11.00 (BEJ*)
20.05.2004 1 3k lys fase N kl. 7.52-7.58 (UEM*, MSN)
04.05.2001 1 3k+ N (JHH*)
14.05.1997 1 2k N (BLF)
19.06.1995 1 N (BLF) - (6)
15.06.1995 1 N (BLF) - (6)
12.04.1995 1 2k N (BLF) - (4)
16.05.1991 1 3k+ lys fase N (BLF)
27.06.1989 1 (BLF) - (6)

2. halvår:
Forekomsten er bredt fordelt med 4 toppe i månederne august, september, oktober og november.

Første dokumenterede fund på hukket er 07.08.1962 1 adult

Se billedet i stort format...
Mellemkjove, nordhukket, 8/8-2014 - foto: Henrik Knudsen

Fund i 2. halvår af adulte fugle i mørk fase:
10.10.2013 1 ad mørk fase (mellembrun) S (HKn*, DMA SKAT, TMJ)
Note til observationen i DOFbasen: To rigtig fede fugle kom højt sammen med de smukke køller. Den ene var lys mens den anden nærmest var en mellemfasetype, sidstnævnte utrolig smuk.
21.09.2004 1 3k+ m. køller mørk fase S (BEJ + mange på Store Stormsvale dagen)
10.08.1995 1 3k+ mørk fase N (BLF)
14.10.1981 1 ad mørk fase N (BLF)
19.09.1981 1 ad mørk fase S (BLF)
26.09.1980 1 ad mørk fase S (BLF)
15.08.1975 1 ad mørk fase S (BLF)
07.11.1971 1 ad mørk fase N (BLF)

Der er 10-15 julifund, og efter 2000 er der følgende fund: - julifund i DOFbasen
29.07.2015 1 3k lys fase R (ARO*, APR, HKn)
24.07.2011 1 imm N (HBØ, APR, KRA)
14.07.2009 1 ad lys fase m. køller N (HBØ, TBR)

Kun 4 decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
10.12.2011 1 1k S (BEJ*)
10.12.1999 2 1k S (BLF)
09.12.1999 1 1k R/S (BLF)
01.12.1999 2 S (BLF)

Bemærkninger:
 1. 2 januarfund på hukket: - januarfund i DOFbasen
  03.01.2015 1 2k S (HBØ*)
  18.01.2015 1 2k FU på sælkadaver (ASF*) (4)
  Er indtastet i DOFbasen af ASF under lokaliteten Blåvand-/Hvidbjerg Strand inklusiv 2 fotos.
 2. Januar og aprilfugle i 2015 - rester fra invasion i Danmark i efteråret 2014:
  I efteråret 2014 registreredes de største efterårsforekomster af Mellemkjove i Danmark nogensinde, med giganttræk over især det sydøstlige Danmark. De 3 fund af 2k fugle ved Blåvandshuk d. 3. og 18. januar samt 20. april 2015 tilskrives "rester" fra denne invasion.
 3. 1 februarfund på hukket: - februarfund i DOFbasen
  05.02.2013 er hidtil eneste februarfund på hukket. Der er da også kun 12 fund i februar i hele Danmark ifølge DOFbasen pr. 270715.
 4. Ingen martsfund på hukket: - martsfund i DOFbasen
  I hele Danmark er der ifølge DOFbasen pr. 29.07.15 kun 5 martsfund.
 5. Aprilfund er 2k fugle
  Fundene 12.04.1995 og 20.04.2015 er meget tidlige, men er begge 2k fugle. Ifølge DOFbasen er der i Danmark enkelte tidlige aprilfund, hvor det pånær en enkelt adult fugl, også er tale om 2k/imm fugle.
 6. Tidligste forårsankomst for adulte fugle er 23.04.2016:
  De tidligste fund og dermed forårsankomst af 3k+ fugle på hukket er 23.04, 28.04 og 30.04. Ifølge DOFbasen ses de første adulte Mellemkjover i Danmark typisk i de sidste dage af april eller de første dage af maj.
 7. Kun 4 junifund: - junifund i DOFbasen
  Fundet 27.06.1989 er et meget sent fund. Derudover 15.06.1995 + 19.06.1995 samt 06.06.2014
Udarbejdet 15. september 2009, revideret 1. juli 2016
Til toppen af siden


Lille Kjove   

Stercorarius longicaudus     (SU-art t.o.m. 1986)
t.o.m. 3/9-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 28.04-23.06 6 6 1. halvår
2. halvår 07.07-17.11 (1)
Ret fåtallig - fåtallig
Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
28.04.2015 1 2k N (JSP*, MFJ, BEJ, HEB)
I dagbogen har Henrik Knudsen skrevet følgende: Morgenobsen gik hen og blev en af de bedre, da der var rigtig gang i de trækkende lommer. Samlet blev der talt 568 lommer, og som ventet var det næsten udelukkende Rødstrubet Lom, da der blot blev bestemt en enkelt Sortstrubet Lom. Midt i lomstrømmen opdagede Jan Speiermann en trækkende kjove som kom højt oppe i slipstrømmen. Det viste sig noget overraskende, at være en 2k Lille Kjove og det var samtidig første gang arten blev registreret i april her ved Blåvand. Umiddelbart virker det utrolig overraskende, at en immature Lille Kjove skulle dukke op, da man ville forvente, den ville opholde sig endnu et år i overvintringskvarteret. Men tjekker man bogen Helgolands Fugle (red.: Dierscke et al, 2011) og kigger på deres forekomst af Lille Kjove om foråret, så har de 10 fund af 11 fugle. De falder alle i perioden 19.4-18.6 (mediandato 19.05), og alle fund drejer sig om adulte fugle på nær deres to eneste aprilfund som begge var immature fugle, hvilket passer helt perfekt med dagens fugl her på hukket.
31.05.2014 1 ad S (HKn*)
Dagens fugl blev fundet over middag i kraftig NV-vind, og i dagbogen står følgende: Sidste dag i maj var der dømt havobs og ingen ringmærkning. Der var dømt indædt fight igen i dag for at se om den mytiske albatros ikke ville aflægge vores kyst et besøg... Men der var ingen nåde fra guderne. Vi kunne ikke drive den ud af bølgerne, men det var nu ikke helt forgæves alligevel... Det lykkedes os nemlig at se en dejlig adult/3k Lille Kjove som kom ganske tæt på land inde over sandbankerne. Dragten lignede fuldstændig en adult – eneste grund til at vi skriver 3k er, at den ikke havde de forlængede halefjer.
18.06.2007 1 ad N (HKn)
14.06.2004 1 3k N kl. 8.30 (HKn) i frisk til hård vind.
15.05.2001 1 ad R (MIJ) 23.06.1993 1 2k mørk fase N (BLF)

2. halvår:
Ej optalt.

5 julifund: - julifund i DOFbasen
13.07.2009 1 ad FU (HBØ*)
Se foto af fuglen i dagbogen for dagen
11.07.2009 1 ad N (HBØ*)
24.07.1989 1 3k T (BLF)
21.07.1989 1 2k R-N (BLF)
07.07.1989 1 ad S-R (BLF)

Novemberfund: - novemberfund i DOFbasen
17.11.2015 1 N (PPO*)
Et af de seneste fund i Danmark overhovedet jævnfør novemberfund i DOFbasen 1950-2016.

Største forekomster: - højeste antal i DOFbasen
Rekordårene 1988 og 1997 dominerer totalt om efteråret. For også at kunne vise de største antal fra de øvrige årstal, er der oplistet ekstra mange observationer. Der er kun 3 gange observeret mere end 1 rastende fugl på en dag.
Bemærk at tallene i DOFbasen ved første øjekast er meget lavere, men det skyldes at DOFbasen kun summerer observationer der er ens, det vil sige samme aldersangivelse, samme trækretning etc.

Kategori: Antal: Dato: Noter:
Efterår 68 S 8/10 1988 27 1k + 23 ad + 18 uden alder
30 N 9/10 1998 21 1k + 8 ad + 1 uden alder. 1 R
42 S 24/9 1988 11 1k + 30 ad! + 1 uden alder
19 S 20/9 1988 2 1k + 17 ad
14 S 29/9 1988 5 1k + 9 ad
12 T 15/9 1997 8 1k N + 1 ad N + 1 ad S + 2 uden alder S hhv N.
11 S 14/9 1997 10 1k + 1 ad
11 S 28/9 1988 3 1k + 8 ad
11 S 25/9 1988 4 1k + 7 ad
10 T 30/9 1988 5 1k S + 4 ad S + 1 ad N
10 S 7/10 1988 1 1k + 9 ad
9 N 12/9 1997 8 1k + 1 uden alder
8 N 11/9 1997 4 1k + 2 3k + 1 ad + 1 uden alder
7 S 16/9 1998 7 ad
7 S 23/9 1991 1 1k + 6 uden alder
7 S 19/9 1988 7 ad
6 T 10/10 1997 5 1k N + 1 ad S
6 S 19/9 1990 2 1k + 1 imm + 2 ad + 1 uden alder
6 S 10/10 1988 5 1k + 1 ad
5 S 17/9 1997 5 1k
5 S 26/9 1988 3 1k + 2 ad
5 S 28/10 1988 4 1k + 1 ad
4 S 4/9 2006 1 1k + 3 ad
4 S 3/10 1999 1 1k + 3 3k+
4 S 29/8 1994 -
4 S 21/9 1990 1 1k + 2 ad + 1 uden alder
4 S 18/9 1987 4 uden alder
Rast 3 23/8 1992 -
3 13/9 1973 1 + 1 + 1
2 12/9 1973 1 + 1

Bemærkninger:
 1. 2. seneste fund er 29.10:
  Der er kun et fund i november og 2. seneste fund er således fra 29.10
 2. 3 ringmærkede fugle:
  Ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er der ringmærket 1 fugl i efteråret 1985 og 1 fugl i efteråret 1988. Disse observationer er ikke nævnt i DOFbasen, og det er uvist hvorvidt fuglene er ringmærket på selve hukket. Derudover er der følgende fund:
  08.10.1994 1 ad RI (Finn B. Mogensen*, HKn, PBH, FF m.fl.)
  I dagbogen har Finn B. Mogensen skrevet følgende beretning: Efter en af de daglige ture til Vestskoven, hvor jeg blandt andet så Blåstjert og Schwarzi, gik jeg langs vandet hjem. På turen hjem så jeg en gammel Lille Kjove, der stod i vandkanten og fortærede resterne af en Hættemåge. Jeg satte mig på ca. 10 meters afstand og nød denne dejlige fugl. Efter lidt tid kunne jeg dog ikke lade være med at kravle lidt tættere på. Til sidst sad jeg på en meters afstand og strøj den på ryggen mens den uanfægtet åd videre. Efter at have nydt denne så utroligt tillidsfulde fugl i et stykke tid, løftede jeg den lige så roligt op fra jorden, og tog den med hjem til stationen. Her blev den ringmærket og beundret af de øvrige observatører. Til slut fløj den nord.
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 3. september 2016
Til toppen af siden


Storkjove   

Stercorarius skua     
t.o.m. 21/5-2013 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 04.01-25.06 36 39 1. halvår
2. halvår 01.07-29.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Januar: - januarfund i DOFbasen
04.01.1998 2 S (ad + 2k) (KUC, SOP)
30.01.1990 1 R (SVR)
26.01.1974 1 R (BLF)

Februar: - februarfund i DOFbasen
04.02.2013 1 N (TEO*, BEJ)
05.02.2011 1 2k S nordhukket (SG)
Samme dag så Søren også en Stormsvale sp.! (SG pers. medd.) 2 sådanne havfugle i februar må siges at være højst usædvanligt. Er ej indtastet i DOFbasen.

Marts: - martsfund i DOFbasen
19.03.1968 1 N (BLF)
23.03.1966 1 N (AMø)
Den første observerede Storkjove på forårstræk i Danmark.

April: - aprilfund i DOFbasen
25.04.2013 1 V (HeB*)
17.04.1978 1 N (BLF)
16.04.1978 1 N (BLF)
29.04.1973 1 N (BLF)
26.04.1973 1 N (BLF)

Maj: - majfund i DOFbasen
11 fund af 11 individer.

Juni: - junifund i DOFbasen
13 fund af 15 individer.

2. halvår:
December: - decemberfund i DOFbasen
28.12.2011 1 R (BEJ) - samme som 15/12?
15.12.2011 1 R (HKn, BEJ)
29.12.2007 1 1k N (LPa, ABB)
05.12.2006 1 1k N (SSC)
01.12.1999 1 S (BLF)

Udarbejdet 10. februar 2011, revideret 21. maj 2013
Til toppen af siden


Sabinemåge   

Xema sabini     (SU-art t.o.m. 1982)
t.o.m. 16/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen Ingen 1. halvår
2. halvår Adulte:
29.07-05.11 (2+3+4)
1k:
15.08-14.12 (2+3+4)
ret fåtallig - almindelig
ej optalt ej optalt 2. halvår
IALT   ej optalt ej optalt Hele året
1. halvår:
Hvem bliver den første til at finde det første forårsfund? I de senere par år, er der flere forårsfund af adulte fugle fra den nordlige del af Tyskland, så det burde være muligt...

2. halvår:
De første fund er fra 1963, hvor Blåvandshuk noterede sig for den første større invasion. Fundende er publiceret i Møller & Rabøl (1963), og blev godkendt af SU allerede i 1963, men først publiceret i SU-rapporten 1977-78 (Pedersen 1980). SU har godkendt forekomsten ved Blåvandshuk i 1963 som 13 trækkende og 4-18 rastende (Pedersen 1980). (Christensen og Rasmussen, 2015).

Fund af 2k fugle: - 2k fugle i DOFbasen og 2k+ fugle i DOFbasen
18.09.2010 1 2k R med 1 1k nordhukket (BWI*, PBH, TLP, OZG)
Fuglen blev fundet kl. 9.15 liggende på vandet i strandkanten. De drev langsomt sydpå. Fuglen blev udmeldt som adult, men ved nærmere kig på fotos viste det sig at være en 2k! Se foto og læs kommentarer fra bla. KMO. 2k fugle er ekstremt sjældne i Danmark, hvilket der også står mere om under nedenstående fund.
06.08.1990 1 2k S (HKn*)
Ifølge HKn var det kun 2. fund af et 2k-individ i Danmark. 1. fund fandt og fotograferede KNP på Grenen, Skagen 14.08.1982 og fuglen sås blot denne dag (Knud Pedersen pers. medd.). Fotos af fuglen er bl.a. publiceret i P. J. Grant: Gulls - a guide to identification og i Breife, Holmström, Blomquist: Sjöfågelboken - Feltbestämning av sträckande sjöfåglar.
I årsrapporterne er der dog angivet flere 2k-fugle og i DOFbasen er der indtastet yderligere 3 fund af 2k fugle i perioden 1983-1989:
24.08.1989 Blåvandshuk (BLF).
08.10.1988 1 2k S Udsholt Strand (KMN)
18.10.1983 1 2k S (BLF)

Fund af 3k fugle: - 3k fugle i DOFbasen
Hvorvidt det er muligt at bestemme en Sabinemåge til 3k er uvist, men følgende observation er i årsrapport 1993 omtalt som 3k:
11.08.1998 1 3k+ R-N (OZG)
I DOFbasen har OZG skrevet følgende note til observationen: Fuglen var en gammel lækker sag som jeg opdagede ret langt ude. Den kæmpede sig tilsyneladende tær mod vinden og rastede nogle minutter på stranden. Her trippede den lidt rundt hvorefter den blev skræmt op sammen med 50 rider af en tysker, hvorpå hele pakket fløj nordpå. Vi så ikke mere til fuglen. Havde fældet ganske lidt af hætten i nakken.

Julifund: - julifund i DOFbasen
29.07.1990 1 ad S (HKn*, DYR, FRO m.fl)
Fuglen blev opdaget i en flok på ca. 50 Rider der trak S meget tæt på kysten. Ud fra DOFbasen og årsrapporterne er det 2. tidligste for Danmark (2). Tidligste fund er: 08.07.2007 1 2k+ V Gilbjerg Havn (JFA*) henholdsvis Gilbjerg Hoved (ABK*)

Augustfund af 1k fugle: - julifund i DOFbasen
28.08.2008 1 1k S (BoT)
15.08.2016 1 1k N-S (HBø, TBr, Alberto)
28.08.2004 1 1k S (MiJ, OZG)
31.08.2002 1 1k S (BLF)
26.08.1995 1 1k R (BLF)
29.08.1994 1 1k S (BLF)
30.08.1993 1 1k N (OZG)
29.08.1993 1 1k S (OZG)
29.08.1989 1 1k R (BLF)
28.08.1986 1 1k N (BLF)
30.08.1984 1 1k S (BLF)

Novemberfund: - novemberfund i DOFbasen
09.11.2008 2 1k N (TEO*, HKn, MSN)
05.11.2005 1 ad S (OZG*)
20.11.2003 1 1k R kl. 8.30-8.50- (JEt*)
12.11.2000 1 1k hun RI!!! (JHH, TBR)
Fuglen blev fanget med Ketcher og projektør, og samme aften fangedes også en Topskarv! (JHH, JEt). Det var den første Sabinemåge der blev ringmærket i Danmark, Topskarven var den kun 2. ringmærkede af sin art.
04.11.2001 1 1k N (JHH)
05.11.1983 1 1k R (BLF)
02.11.1983 1 1k S (BLF)
04.11.1975 1 1k S (BLF)

Decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
13.-14.12.2000 1 1k R (BLF) - (1)
I årsrapporten Fugle i Danmark 2001 er fundet fejlagtigt angivet til 13.-14.02.2001. Sandsynligvis samme fugl blev set 15.12.2000 ved Henne Strand (MoS), denne observation står også fejlagtigt angivet til februar 2001. At fundet er fra december 2000, er bekræftet af såvel JHH (personlige meddelelse) som Mos (personlig meddelelse).
Fundet er nævnt i rapporten over fugleobservationer i 2000 (Hansen, 2002) hvor det endvidere er anført at der 13.-14.12 også blev set ungfugle på Helgoland (Tyskland).
Bemærkninger:
 1. Ingen forårsfund i Danmark:
  Ifølge DOFbasen er der ingen forårsfund i Danmark.
 2. 5 tidligste efterårsfund i Danmark:
  08.07.2007 1 2k+ V Gilbjerg (ABK*, JFA*)
  29.07.1990 1 ad S Blåvandshuk (HKn*, DYR, FRO m.fl.)
  05.08.1989 1 ad S Blåvandshuk(BLF)
  06.08.1990 1 2k S Blåvandshuk (HKn*)
  07.08.1985 1 ad T Lild Strand (PAFR*) - ifølge SU-rapport 1989.
 3. 6 seneste fund for Blåvandshuk:
  13.-14.12.2000 (BLF)
  20.11.2003 1 1k R(JEt*)
  12.11.2000 1 1k hun RI (JHH, JEt)
  09.11.2008 2 1k N (TEO*, HKn, MSN)
  05.11.2005 1 ad S (OZG*)
  05.11.1983 1 1k R (BLF)
 4. Vinterfund i Danmark: - decemberfund i DOFbasen og januar(1. halvår)-fund i DOFbasen
  Vinterfund er ekstremt sjældne i Danmark. Ifølge årsrapporten Fugle i Danmark 2001 var der et vinterfund i 1998, og derudover foreligger der kun 2 tidligere vinterfund i perioden 1981-1998.
  Ifølge DOFbasen er der følgende fund fra :
  06.12.2013 1 1k NV Vesløs Vejle (Helge Røjle Christensen)
  06.12.2013 1 1k R-NØ Rågeleje Strand (Jørgen Munck)
  01.12.2013 1 NV Helsingør lystbådehavn (Jens Lind)
  14.01.2005 1 2k R Roshage (Anni og Peter Nielsen)
  17.01.1998 1 2K V Stængehus (SU-godkendt) årsrapport 1998
  21.12.1991 1 1k Esbjerg Havn årsrapport 1991
  30.12.1980 1 1k Rubjerg Knude (årsrapport 1980-83)
  05.12.1974 1 1k Hvidbjerg Strand (Bent Møller Sørensen) SU rapport 1977-78
 5. 2k fugle ved Blåvandshuk og i Danmark: - 2k fugle i DOFbasen og 2k+ fugle i DOFbasen
  Ifølge DOFbasen er der i Danmark 1950-2016 kun ca. 11 fund af 2k og 2k+ fugle, hvoraf de 5 fund er fra Blåvandshuk.
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 16. august 2016
Til toppen af siden


Bonaparte Måge   

Larus philadelphia     (SU-art)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår Ingen observationer Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 04.-05.08 1 1 2. halvår
IALT Fotos 1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer

2. halvår:
04.-05.08.2012 1 ad R på nordhukket (KBJ*, MBB, APR m.fl.) Fotos på Netfugl
Fuglen blev fundet kl. 10.40 om lørdagen og blev til manges glæde til om søndagen, hvor den dog forsvandt i løbet af dagen.
Læs om fundet i KBJ's fundinfo i DOFbasen samt i dagbogen fra 04.08.12 og 05.08.12.

Links:
Netfugls fundoversigt for Bonapartes Måge.

Udarbejdet 29. juli 2013, revideret 29. juli 2013
Til toppen af siden


Hvidvinget Måge   

Larus glaucoides     (SU-art t.o.m. 1990 minus 1963 + 1973-76)
t.o.m. 23/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 04.01-18.05 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 17.08-13.12 10 13 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Majfund: - majfund i DOFbasen
03.+18.05.2015 1 2k R (MSN*, HKn*)
Fuglen var kridhvid og gav hovedbrud i forhold til sikker bestemmelse, men blev sikkert bestemt ud fra fotos
18.05.2012 1 2k N-R (BEJ*, SG, HKn)
Bent og Søren så fuglen trække nord på Sydhukket, og senere fandt HKn den rastende langt oppe ad nordhukket. Efter en vinter med den største invasion i Danmark nogensinde, var det nærmest ventet at arten ville blive set trække forbi sent hen på foråret.
01.-03.05.2005 1 2k R (PSJ, APR)
04.-08.05.1997 1 2k R (BLF)
Fuglen var blevet set jævnligt siden 30.03, og i samme periode også en 4k.

2. halvår:
Augustfund: - augustfund i DOFbasen
17.08.1966 1 2k R (AMø*)

Septemberfund: - septemberfund i DOFbasen
10.09.1997 1 2k+ S (JFW*)

Oktoberfund: - oktoberfund i DOFbasen
04.10.1991 1 2k R (BLF)
13.10.1988 1 1k S (BLF)
14.-15.10.1963 3 (1 1k S + 2 1k R) (BLF)

Novemberfund: - novemberfund i DOFbasen
06.11.2013 1 2k R (BEJ*)
Fuglen var ringmærket: JK0P og viste sig at være ringmærket ved Oslo d. 12. april 2013 og blev set i samme område til ultimo april. Blåvandshuk var første sted fuglen blev aflæst uden for dette område.
06.-10.11.2007 1 1k R (BLF, FSH, MMJ)
09.11.1986 1 1k N-R-S (BLF)
04.11.1966 1 3k+ S (BLF)
23.11.1963 1 R (BLF)

Decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
13.12.1974 1 1k R (BLF)

Litteratur:
Feltbestemmelsesartikel på Pandion efter den massive invasion i vinteren 2011/2012. Tryk på linket og log ind på Pandion for at læse den meget omfattende artikel med massevis af fotos.

Udarbejdet 11. februar 2011, revideret 23. juli 2016
Til toppen af siden


Gråmåge   

Larus Hyperboreus     
t.o.m. 23/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-10.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 03.07-30.12 (1) Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Majfund siden 2000: - Majfund i DOFbasen
16.05.2016 1 2k V (LBR, AZ)
15.-20.05.2003 1 2k R (TBR)
03.05.2001 1 2k R (JHH)

Junifund: - junifund i DOFbasen
05.06.2015 1 R 2-3k (BLC, EFH)
09.-10.06.2000 1 3k (BLF)
01.06.2000 1 2k (BLF)
06.06.1993 1 2k R (BLF)
01.-10.06.1973 1-4 2k R med maximum 10.06 4 2k R (BLF)

2. halvår:
Julifund: - julifund i DOFbasen
Der er ingen julifund siden 1977. I årene 1969-1977 blev der set adskillige fugle i juli måned.

Augustfund siden 2000: - augustfund i DOFbasen
28.08.2006 1 ad R (HBØ)
07.08.2006 1 ad N (BLF)
29.08.2002 1 4k+ R (JHH)

Septemberfund siden 2000: - septemberfund i DOFbasen
24.-27.09.2000 1 2k R (BLF, AEC, OZG).
En meget lys fugl, der af enkelte blev bestemt til 3k.

Bemærkninger:
 1. 3 tidligste fund siden 1980:
  01.08.1999 1 2k R (BLF)
  07.08.2006 1 ad N (BLF)
  07.08.1987 1 4k V (BLF)

Udarbejdet 11. februar 2011, revideret 23. juli 2016
Til toppen af siden


Rosenmåge   

Rhodostethia rosea     (SU-art)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   1 1 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
01.02.1994 1 ad R senere N (MIB*, KO, BEJ) - 6. fund for Danmark

2. halvår:
Ingen observationer.

Links:
Netfugls fundoversigt for Rosenmåge

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 19. februar 2010
Til toppen af siden


Lattermåge   

Larus atricilla     (SU-art)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår   1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer

2. halvår:
26.08.2008 1 ad i odr. R på nordhukket 200-300m nf pælerækken (KHL*, MRP m.fl)
- 6. fund for Danmark. Læs Kirsten Lunds finderberetning...

Sandsynligvis samme fugl blev genfundet på Fanø 10.10.2008 af Marco Brodde. Dette fund er endnu ikke forelagt SU

Links:
Netfugls fundoversigt for Lattermåge

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 19. februar 2010
Til toppen af siden


Sorthovedet Måge   

Larus melanocephalus     (SU-art t.o.m. 1990)
t.o.m. 28/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 24.03-27.06 (1) 13 16 1. halvår
2. halvår 1k:
03.07-23.11
2k+:
01.07-31.10
Meget fåtallig
ej optalt ej optalt 2. halvår
IALT   ej optalt ej optalt Hele året

Klik for at se billedet i stort format...
Sorthovedet Måge ad + 3k, nordhukket 26/5-2014 - foto: Henrik Knudsen

1. halvår:
07.04.2015 2 ad R (HKn*)
Første aprilfund for hukket. Den ene farvemærket med grøn ring.
31.05.2014 1 2k R (MSN*, TBR, TOE, SAKKE)
Fuglen var uden ringe men med anderledes hovedtegning end fuglen fra 30.05 og dermed den 4. 2k fugl på 6 dage! Samlet blev der dermed set hele 6 Sorthovedet Måger på 6 dage. Dagene var præget af østlige vinde, hvilket er en gunstig vindretning for Hættemåge, men så mange Sorthovedet Måger er helt uhørt på hukket.
30.05.2014 1 2k R (MSN*, TBR)
Fuglen var uden ringe og dermed den 3. 2k fugl på 5 dage.
29.05-02.06.2014 2 2k R (TBR*, MSN, HKn, BEJ)
Begge fugle var ringmærket, med henholdsvis rød og grøn farvering. Desværre var de for langt væk til aflæsning. Bents mente at den med rød ring, kunne være lig den fugl han så 26.05, men han så den ikke stå den dag, og så derfor ikke om den var ringmærket.
26.05.2014 1 2k R (BEJ*)
26.05.2014 2 (3k + ad) R (BEJ*)
08.05.2011 2 ad S kl. ca. 8 (TBR*, MRH, HKn)
24.03.2007 1 ad R (BEJ)
27.06.1997 1 2k S (BLF)
21.06.1994 1 2k R (BLF)
01.05.1993 1 3k R (BLF)
28.06.1976 1 3k R (BLF)
09.06.1973 1 2k N (BLF)

2. halvår:
Ej optalt

Bemærkninger:
 1. 1 fund i marts og 1 fund i april:
  Der er mærkeligt nok kun 1 aprilfund, hvor det ellers kunne tænkes at arten blev set forbitrække på vej til ynglepladserne! Tidligste majfund er 01.05.
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 28. august 2016
Til toppen af siden


Stor Sorthovedet Måge   

Larus ichthyaetus     (SU-art)
t.o.m. 23/6-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 10.10 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
10.10.1993 1 1k R-V stranden på nordhukket (TEO*, KO, Kasper Quist, OGJ, THH, HEL m.fl.)
Fuglen rastede kun kortvarigt på stranden, og var således ikke mulig at twitche. Kent Olsen tog disse billeder af fuglen. Fundet var dengang 2. fund fra Danmark, men er nu 1. fund for Danmark. Det oprindelige 1. fund for Danmark: 11.10.1987 1 adult Skagen, blev således forkastet under SU's genbehandling af alle arter med 1-3 fund.

Links:
Netfugls fundoversigt for Stor Sorthovedet Måge

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 23. juni 2012
Til toppen af siden


Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) = "Viking Gull"   


Larus argentatus x hyperboreus
t.o.m. 27/11-2009 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 25.01-10.05 3 3 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   3 3 Hele året
1. halvår:
25.01.2007 1 2k R (HKn)
10.05.1997 2 2k R (BLF)- (1)
22.04.1997 2 2k R (BLF)- (1)

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. De 2 fugle fra april og maj 1997 regnes for værende de samme fugle. Det regnes for 2 fund men af samme individer. Da denne hybrid er ret så sjælden, er det nærliggende at tænke at de 2 fugle er søskende?!

Udarbejdet 27. november 2009, revideret 19. februar
Til toppen af siden


Brilleterne   

Onychoprion anaethetus     (SU-art)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 21.-22.07 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer

2. halvår:
21.-22.07.2007 1 ad R på nordhukket (HeM* + mange)

Links:
Netfugls fundoversigt for Brilleterne

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 20. februar 2010
Til toppen af siden


Dværgterne   

Sterna albifrons
t.o.m. 17/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 07.04-30.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-11.10 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Ej optalt.

2. halvår:
5 seneste septemberfund: - septemberfund i DOFbasen
24.09.2014 1 S (BEJ)
28.09.1997 1 R (MiC)
25.09.1989 1 1k S (BLF)
26.09.1988 1 S (BLF)
27.09.1970 2 R (BLF)

Oktoberfund: - oktoberfund i DOFbasen
08.10.1983 1 S (BLF)
09.10.1977 1 ad S (Henrik Boeg)
11.10.1973 1 R (BLF)

Udarbejdet 17. august 2016, revideret 17. august 2016
Til toppen af siden


Sandterne   

Sandterne
t.o.m. 23/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 13.04-11.06 8 15 1. halvår
2. halvår 08.07-16.10 8 9 2. halvår
IALT   16 24 Hele året
1. halvår:
30.05.2004 2 ad Fou i mosen 9.06-9.50 derefter Ø (ABK*, HAG, MSN, HKn)
18.05.1998 1 R (BLF)
11.06.1995 3 S bag det gule posthus (MiJ)
13.04.1982 2 N (BLF)
- ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008)
19.04.1978 2 N (BLF)
- ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008)
18.04.1978 2 N (BLF)
- ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008)
27.05.1977 1 R (BLF)
21.-22.05.1966 2 R (Amø*)

2. halvår:
20.07.2016 1 S kl. ca. 6.30 - hørt fra stationshaven (HKn*, SG)
25.07.2001 1 ad S (HBØ)
16.10.1983 1 3k+ S (BLF)
- ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008)
06.08.1975 2 (ad + 1k) R (JFa, Henrik Boeg)
13.08.1972 1 1k S (BLF)
08.07.1971 1 N (BLF)
03.08.1968 1 1k (TM)
- ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008)
08.08.1964 1 S (BLF)

Bemærkninger:
Arten er gennem 1990erne og 2000erne blevet meget mere sjælden, og i hele Danmark ses der nu kun enkelte individer årligt, oftest på Fanø.

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 23. juli 2016
Til toppen af siden


Rovterne   

Sterna caspia
t.o.m. 28/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 08.04-29.06 (1) 10 12 1. halvår
2. halvår 05.07-28.09

Diagram datoforekomst

Diagram årsforekomst
33 44 2. halvår
IALT   43 56 Hele året
1. halvår:
17.05.2012 1 S kl. 9.20 (HKn*) - samme dag Mellemkjove mørk fase N...
04.06.2011 1 R på sandrevle kl. 8.10-8.30 (AZ*, LBR*, HKn, TLP)
30.05.1998 1 ad S (BLF)
29.06.1997 1 ad S (KMO, ABK, CBN, JES)
12.06.1997 1 N (BLF)
08.04.1994 1 S (BLF) - (1)
22.05.1977 1 S (BLF)
25.05.1973 2 N (BLF)
16.05.1973 1 N (BLF)
08.05.1973 2 N (BLF)

Se billedet i stort format...
Rovterne ad, nordhukket, 22/7-2015 - foto: David Manstrup
2. halvår:
25.08.2016 3 ad S (RWR*, HKn)
Den ene vendte kortvarigt tilbage 10 minutter senere, men forsvandt hurtigt mod syd igen. I dagene forinden rastede der rekordmange Rovterner ved Fiil Sø, og det er meget sandsynligt nogle af fuglene derfra, som har taget vejen forbi hukket.
02.08.2016 2 ad S-R-S kl. (HBø*, DMa)
24.07.2016 1 ad S kl. 7.52 (APR, DMa)
29.08.2015 1 ad S kl. ca. 8.15 (SG*, RWR, HKn)
04.08.2015 1 ad S kl. 12.35 (OlH, BLC)
22.07.2015 1 ad S (DMa*, APR)
28.09.2014 1 SV (Erik Hirschfeld)
05.09.2014 1 1k S (BEJ*)
28.08.2014 1 S (HKn*)
28.07.2014 1 ad S (APR, SBR)
07.08.2010 1 2k+ S (HBØ, PBH)
07.09.2008 1 ad S (Mik*, HKn)
24.07.2008 1 S kl. 10.02 (HBØ, TBR, ThE)
24.07.2008 1 S kl. 9.50 (HBØ, TBR, ThE)
04.08.2007 1 ad S (TBR)
19.07.2007 1 ad S (TBR)
15.08.2006 1 ad R på nordhukket (GGS)
01.08.2002 1 ad S (UEM)
06.08.2000 1 N (BLF)
17.09.1995 2 S (ad + 1k) (BLF)
Regnes for 1 fund af 2 fugle
03.09.1991 2 S (BLF)
Regnes for 1 fund af 2 fugle
10.08.1981 1 3k+ S (BLF)
08.07.1977 1 ad S (BLF)
05.07.1977 1 Ø! (BLF)
28.07.1972 2 S (ad + 1k?) (BLF)
Regnes for 1 fund af 2 fugle
29.07.1971 3 S (2 ad + 1k) (BLF)
Regnes for 1 fund af 3 fugle
26.07.1971 3 T (BLF)
Regnes for 1 fund af 3 fugle
02.08.1970 1 S (BLF)
09.07.1970 1 S (BLF)
14.07.1970 2 S (BLF)
Regnes for 1 fund af 2 fugle
31.07.1968 1 S (BLF)
16.08.1968 1 S (BLF)
19.07.1965 1 S (BLF)

Bemærkninger:
 1. Tidligste forårsfund >1 måned før 2. tidligste:
  Tidligste fund 08.04 er en hel måned tidligere end 2. tidligste fund, som er 08.05
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 28. august 2016
Til toppen af siden


Sortterne   

Chlidonias niger
t.o.m. 23/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 17.04-30.06
Ret fåtallig-fåtallig
<100 Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-28.10 (1)
Ret fåtallig-almindelig
Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Største antal: - største antal i DOFbasen i 1 . halvår
08.05.2011 27 S (20+7) Sydhukket (TBR*, MRH, HKn)
20.05.1970 18 N (BLF)
08.05.2016 17 S (MSN, HKn)
18.05.1973 12 N (BLF)

2. halvår:
Største antal 2000-2016: - største antal i DOFbasen i 2. halvår 2000-2016
28.08.2011 43 S (HKn, Hagermann, APR, AMBB)
21.07.2007 21 S (TBR)
03.08.2013 20 S (14 ad + 6 1k) (HBØ, DMa)
22.08.2015 12 S og R (3 ad + 9 1k) (MSN, LTP, DMa)
30.07.2009 10 S (MMJ)

Største antal 1950-1999: - største antal i DOFbasen i 2. halvår 1950-1999
09.08.1972 216 (BLF)
04.08.1971 197 (BLF)
31.08.1992 145 (BLF)
05.07.1990 129 (BLF)
Alle ovennævnte dage var vinden S-SV 2-5 Beaufort (Jakobsen, 2008).

24.07.1971 109 (BLF)
08.08.1972 104 (BLF)
På de ovennævnte dage var vinden S-SØ 2-4 Beaufort (Jakobsen, 2008).

Oktoberfund siden 1991: (1) - Oktoberfund siden 1991 i DOFbasen
05.10.2014 1 1k+ S (SKAT, DMA m.fl.)
01.10.2003 1 T (BEJ, PRA)

Bemærkninger:
 1. oktoberfund til og med 1991:
  Der er 10 oktoberfund i perioden 1968-1991.
 2. Hvor kommer Sortternerne ved hukket fra?:
  Forekomsterne af Sortterner ved Blåvandshuk er overvejende et resultat af vindafdrift af vesttrækkende fugle over Syddanmark og Østersøområdet (Jakobsen, 2008).
 3. Middeldato for ankomst 1963-1992: 9. maj:
  Ankomstdatoer i perioden 1963-1992: 17/4-6/6 (Jakobsen, 2008).
Udarbejdet 8. maj 2011, revideret 23. juli 2016
Til toppen af siden


Hvidvinget Terne   

Chlidonias leucopterus     (SU-art t.o.m. 2002)
t.o.m. 4/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 03.08 + 05.08 + 26.08 3 3 2. halvår
IALT   3 3 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
03.08.2016 1 1k N kl. 13.10 (HKn*)
26.08.2015 1 1k S nordhukket kl. ca. 08.45 (HKn*, RWR) - fundinfo
05.08.2011 1 1k S kl. 16.25 sydhukket (HKn*) - fundinfo
Som der står anført i Dagbog fra dagen var vinden om morgenen i sydøst, men drejede i sydvest i løbet af dagen. En sådan vinddrejning til sydvest har ofte givet spændende fugle, og bør altid få en ekstra op på dupperne, når du er på hukket.

Bemærkninger:
 1. Fund fra Langli og Grønningen:
  Der er faktisk set Hvidvinget Terne så tæt på hukket som Langli 08.09.1991 1 ad sdr T (OTH) og Grønningen 02.05.2002 1 ad sdr R (PPO*, RDN, KRN)
 2. Skrevet 23/9-2009: Hvornår mon første fund bliver gjort?:
  Med de seneste års invasioner, og især den massive forekomst af trækkende fugle ved Sneum i maj 2009 gør det sandsynligt at Hvidvinget Terne ses som ny art for Blåvands Huk inden for de nærmeste år....... og der kom pudsigt nok kun til at gå små 2 år inden den første blev set.
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 4. august 2016
Til toppen af siden


Alkefugle


Polarlomvie   

Uria lomvia     (SU-art)
t.o.m. 7/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   Ingen observationer Ingen observationer Hele året
1. halvår:
Ingen observationer

2. halvår:
Ingen observationer

Bemærkninger:
Fund der var godkendt frem til september 2010:
29.10.1974 1 1k fundet DØD (BMS) - var! 9. fund for Danmark
Fundet var godkendt af SU frem til september 2010, hvor det ved genbehandling blev forkastet. Genbehandlingen udførtes som et led i SUs genbehandling af alle arter med kun 1 fund i Danmark.
I Revision af den danske fugleliste pr. 2013 står følgende om fundet: "Fundet fra Blåvand (RB) i 1974 er forkastet, da der ikke er sikkerhed for fundomstændighederne".

Links:
Netfugls fundoversigt for Polarlomvie

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 7. juli 2016
Til toppen af siden


Tejst   

Cepphus grylle
t.o.m. 27/8-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 19.01-26.05 9 14 1. halvår
2. halvår 07.07-15.11
Ret fåtallig
Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
06.04.2015 1 N (Henning Schmidt)
24.05.2011 1 ad sdr R sydhukket (HEB*)
25.05.2010 1 N (HHØ*, MSN, Skat, TBR, JRL)
20.05.2007 1 N (MIJ*, MSN)
24.-26.05.2006 1 R på nordhukket (MSN)
27.03.1990 1 S (BLF)
19.01.1984 1 S (BLF)
24.02.1974 4 N (BLF)
08.05.1973 3 S (BLF)

2. halvår:
Ej optalt.

Bemærkninger:
I DOFbasen er alle de indtastede observationer angivet uden racespecifikation ssp. grylle (Østersøtejst) eller ssp. atlantis (Atlantisk Tejst). De 2 racer kan på visse tidspunkter af året adskilles, idet Atlantisk Tejst eksempelvis anlægger sommerdragt noget tidligere end Østersøtejsterne (januar mod feb-april).

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 27. august 2015
Til toppen af siden


Søkonge   

Alle alle
t.o.m. 27/8-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-07.04 ca. 30-35 Ej optalt 1. halvår
2. halvår 02.09-31.12 (1) Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Observationer siden 1998:
02.02.2015 1 R (BEJ*)
17.01.2015 1 N (HBØ, DMa)
16.01.2015 1 død (BEJ*)
06.01.2015 1 død (BEJ*)
06.01.2012 3 N (HBØ*)
15.02.2003 1 død (KBF*)
07.02.2003 1 R (JHH*)

Kun 3 martsfund: - martsfund i DOFbasen
11.03.1998 1 S (BLF)
13.03.1994 1 N (BLF)
25.03.1976 1 R (BLF)

1 aprilfund: - aprilfund i DOFbasen
07.04.1997 1 N (BLF)

2. halvår:
Kun 6 septemberfund:: - septemberfund i DOFbasen
28.09.2008 1 S (FSH + 10)
25.09.2004 1 S (RTj, PBB, BLF)
15.09.2004 1 R (RTj*)
14.09.1996 1 R (KEB)
02.09.1992 1 R/S (BLF)
23.09.1990 1 S (BLF)

Bemærkninger:
 1. Efterårsankomst:
  Normal ankomst er medio-ultimo oktober.
 2. Søkonge i Stæreflok!:
  26.10.2015 gjorde Henrik Knudsen store øjne, da han tjekkede en stæreflok, der kom flyvende henover fuglestationen. Midt i flokken fløj nemlig en Søkonge!!! Det er ikke ukendt at Søkonger bliver presset ind over land, men at se dem i en stæreflok må siges at være helt usædvanligt.
Udarbejdet 8. maj 2011, revideret 27. august 2012
Til toppen af siden


Lunde   

Fratercula arctica     (SU-art t.o.m. 1973)
t.o.m. 1/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 18.04-25.05 5 6 1. halvår
2. halvår 02.07-23.12 (1)
Ret fåtallig
Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
05.05.2011 1 N kl. 6.30 Sydhukket (HKn*, MRH)
25.05.1997 1 N (BLF)
26.04.1997 1 N (BLF)
21.04.1976 1 N (BLF)
18.04.1964 2 ad S (BLF)

2. halvår:
Hovedparten af alle fund er gjort i september og især oktober. Observationer fra de øvrige måneder kan ses herunder.

Første fund på hukket er fra 1904, men første levende fugl er fra 1963:
11.10.1963 1 S (AMø, Hans Krogh)

Julifund: - julifund i DOFbasen
24.-26.07.2002 1 1k RI! (JHH, UEM, BEJ m.fl.) - (1)
Fuglen blev indleveret til stationen af en tysk turist. Den var meget afkræftet, men blev taget i pleje på stationen. Den livede mere og mere op dag for dag med håndfodring af rejer m.m. og blev sluppet fri efter ca. en uge. Læs mere i UEMs dagbog for efteråret 2002, under datoen 24/7.
Billede 1 Billede 1 Billede 1
02.07.1994 1 N (BLF)

Augustfund: - augustfund i DOFbasen
20.08.2011 1 S (RT*)
26.08.1995 1 ad S (BLF,THH)
01.08.1987 1 ad N (BLF)
31.08.1984 1 S (BLF)

Novemberfund siden 1975: - novemberfund i DOFbasen
16.11.2006 1 S (HBØ*)
04.11.2003 1 S (JEt*)
02.11.1999 1 S (BLF)
15.11.1995 1 S (BLF)
12.11.1993 1 N (BLF)
03.11.1993 1 S (BLF)
14.11.1987 1 S (BLF)
05.11.1984 1 S (BLF)
11.11.1982 2 S (BLF)

Decemberfund - kun i 1969 og 2015: - decemberfund i DOFbasen
I forhold til nedenstående er det værd at bemærke, at der i 1969 også var hele 5 fund i november - til sammenligning var der i perioden 2000-2014 kun 2 novemberfund!
12.12.2015 1 S (HKn*)
December 2015 var helt uden sidestykke på havfuglefronten med iaggtagelser af Kuhls Skråpe, Islom samt rekordsene forekomster af Stor Stormsvale for bare at nævne nogle af de bedste arter.
23.12.1969 1 S (BLF)
15.12.1969 1 S-R (BLF)
12.09.1969 1 S (BLF)
08.12.1969 1 S (BLF)

Bemærkninger:
 1. Tidlige 1k fugle:
  25.07.2002 1 1k V Lild Strand og 26.07.2002 1 1k T Hou - begge Nordjylland, er sammen med den ringmærkede fugl fra Blåvand usædvanligt tidligt for 1k fugle.
Litteraturlinks:
Artikel: Sommerforekomster af Lunder i vinterdragt (DOFT 2:1996)

Aldersbestemmelse - Læs herom på disse 3 fotos:
Flyvende fugl
Liggende fugl
Samme liggende fugl

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 5. juli 2016
Til toppen af siden


Sandhøns, duer, gøge og ugler


Steppehøne   

Syrrhaptes paradoxus     (SU-art)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 12.02-15.05 (1) (1) (1) 1. halvår
2. halvår 01.07-01.10 (1) (1) (1) 2. halvår
IALT  (1) (1) (1) Hele året
1. halvår:
12.02.1989 2 R (Gamle SU-observationer)
15.05.1888 300 R (Gamle SU-observationer)

2. halvår:
01.10.1888 3 DØD (Gamle SU-observationer)
15.07.1888 8 YF (Gamle SU-observationer)
01.07.1888 20 R (Gamle SU-observationer)

Bemærkninger:
 1. Antal fund og individer er meget usikkert:
  Selvom arten er anført i flere kilder fra dengang er antal fund og antal individer meget usikkert, hvorfor det er valgt ikke at angive disse i denne artsgennemgang.
Links:
Netfugls fundoversigt for Steppehøne.

Litteratur:
Med udgivelse af 'Revideret status for sjældne fugle i Danmark før 1965' (Christensen og Rasmussen, 2015) blev der for første gang i nyere tid skabt et samlet overblik over denne arts forekomst i Danmark gennem tiderne, hvilket resuleterede i at der nu også er dokumentation for artens forekomst ved Blåvandshuk. Alle fund er således indtastet i DOFbasen.

Udarbejdet 5. juli 2016, revideret 5. juli 2016
Til toppen af siden


Turteldue   

Streptopelia turtur     (SU-art t.o.m. 1970)
t.o.m. 29/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 04.05-29.06 (1)
Ret fåtallig - fåtallig
Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-17.10 24 30 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Observationer siden 2000:
26.05.2005 2 R (BLF)
25.05.2005 1 2k han RI! i f4 (HKn*, PSJ)
Den kun 2. ringmærkede på hukket gennem tiderne.
22.05.2002 1 R (BLF)

2. halvår:
09.09.2011 1 OF (KBF*, HKn*,EVR m.fl.)
17.10.2008 1 TF (JaKi)
04.09.2006 1 R i fyrhaven (BEJ*)
08.10.2003 1 indtrk. (BEJ, SKAT, AR, JEt)
04.10.1999 1 1k (BLF)
28.07.1993 3 (BLF)
06.09.1992 1 R (BLF)
07.10.1988 1 Ø (BLF)
11.10.1986 1 R (HKn*, LAA*, Keld Hansen)
27.09.1976 1 R (BLF)
13.07.1973 1 R (BLF)
01.07.1973 1 R (BLF)
01.08.1972 1 S (BLF)
12.10.1971 3 R (BLF)
12.08.1971 1 R (BLF)
09.08.1971 1 R (BLF)
24.07.1970 1 R (BLF)
23.07.1970 1 R (BLF)
25.09.1969 2 R (BLF)
01.08.1967 1 R (BLF)
22.09.1966 2 N (AMø)
13.08.1966 1 R (AMø)
28.08.1964 1 R (BLF)
15.06.1934 1 par R (Gamle SU-observationer)

Bemærkninger:
 1. Aprilfund der ikke tælles med:
  Der er 3 tidligere fund fra april, se disse i nedenstående under overskriften: fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer.
 2. Markant nedgang i antallet af fund:
  Antallet af observationer er faldet markant såvel forår som efterår. Eksempelvis blev der i perioden august-oktober 1963-1977 set 14 individer mod kun 3 i samme periode 1984-1992 (Jakobsen, 2008).
  Det er samme tendens over hele Europa, hvilket beskrives i denne artikel fra juli 2016: 'BTO Turtle Dove population crashes to new low'
 3. Ringmærkede fugle ved Blåvands Huk:
  25.05.2005 1 2k han RI (PSJ)
  15.05.1985 1 RI (BLF)
  Forår.1973 1 RI (BLF)
  Ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008). Uvist om fuglen er ringmærket ved Blåvandshuk - tælles foreløbig ikke med.
 4. Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
  27.04.1998 2 R (BLF)
  Fundet er ikke med i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001) og her må være tale om en fejl ved DOFbasekonverteringen, skulle nok have været Tyrkerdue?!
  25.04.1998 5 R (BLF)
  Fundet er ikke med i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001) og her må være tale om en fejl ved DOFbasekonverteringen, skulle nok have været Tyrkerdue?!
  24.04.1971 1 R (BLF)
  Er meget tidligt og kunne være en fejlindtastning.
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 7. juli 2016
Til toppen af siden


Gøg   

Cuculus canorus
t.o.m. 19/8-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 27.04-30.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-09.10 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Ankommer primo maj og der er således kun 9 observationer fra april måned, som vurderes at dreje sig om 5 fund.
Aprilfund: - aprilfund i DOFbasen
29.04.2014 1 sy (HKn, BEJ)
28.04.2014 1 SY (HKn, BEJ)
30.04.2000 1 (BLF)
30.04.1998 1 R (BLF)
29.04.1998 1 R (BLF)
27.04.1998 1 R (BLF)
28.04.1993 1 R (BLF)
27.04.1993 1 R (BLF)
30.04.1983 1 R (BLF)

2. halvår:
Arten ses knapt årligt i august og i september er der kun følgende fund:
Septemberfund: - septemberfund i DOFbasen
13.09.2008 1 hun R (OZG)
09.09.2005 1 S (BLF)
03.09.2004 1 S (BLF)
02.09.2002 1 S (BLF)
03.09.1996 1 S (BLF)
14.09.1994 1 R (BLF)
01.09.1994 1 Ø (BLF)
14.09.1993 1 S (OZG)
13.09.1993 1 R (BLF)
03.09.1989 1 R (BLF)
25.09.1980 1 1k R (Henrik Boeg)
08.09.1969 1 R (BLF)
19.09.1966 1 R (AMØ)
02.09.1965 1 R (BLF)

2 oktoberfund: - oktoberfund i DOFbasen
04.+05.+09.10.1998 1 R (Hagerman, BLF)
02.10.2000 1 T (BLF)

Udarbejdet 19. august 2015, revideret 19. august 2015
Til toppen af siden


Slørugle   

Tyto alba guttata/alba     (ssp. alba SU-art undtaget 1990-91)
t.o.m. 30/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 18.07-30.10 (1) 7 7 2. halvår
IALT   7 7 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
30.10.2009 1 OF ved Ishuet (JaHC) - Info om observationen.
13.10.2007 1 R ved Vesterled (MEJ)
14.10.2006 1 R kl. 22.00- (MKH) - MKHs kommentar
19.10.2002 1 R ssp. guttata ved Ishuset (Lars Pedersen*, DN, OZG m.fl.) - Info om observationen.
19.-20.09.2001 1 R (RT + ?)
- kun indtastet i DOFbasen for 19/9, men også 20/9 ifølge Observationer 2001.
18.07.1997 1 R (BLF)
26.09.1996 1 ssp. alba R (BLF)
I rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001) er fundet angivet som ssp. alba, men er i DOFbasen indtastet uden racespecifikation, dog med angivelsen: lys fase. Ssp. alba er SU-race, men fundet er ej godkendt af SU. Det vides ikke om fundet overhovedet er forelagt SU?

Bemærkninger:
 1. Julifund helt uden for øvrige fundmønster:
  Fundet 18.07.1997 er tidsmæssigt helt udenfor de øvrige fund, som ligger i perioden 19.09-30.10.
Links:
Invasion af Slørugle i Danmark i 1990-91 (DOFT 2:1997)

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 24. februar 2010
Til toppen af siden


Kirkeugle   

Athene noctua
t.o.m. 30/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 20.08-23.10 5 5 2. halvår
IALT   5 5
fundene fra 1965 regnes for 2 individer
Hele året
1. halvår:
Ingen observationer

2. halvår:
19.10.1982 1 R ved fuglestationen (BLF)
13.10.1966 1 R ved fyret (BLF)
23.10.1965 1 R på heden nf fyret (BLF) - samme som 20.10?
20.10.1965 1 R ved fyret (BLF)
20.08.1964 1 R på heden nf fyret (BLF)

Bemærkninger:
 1. Udenfor denne oversigts geografiske afgrænsning er der følgende fund:
  14.01.1974 1 R Blåvand By (BLF)
  06.06.1973 1 R Oksby (BLF)
  24.08.1964 1 ved Blåvand Kro (BLF)
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 24. februar 2010
Til toppen af siden


Natugle   

Strix aluco
t.o.m. 1/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   Ingen observationer Ingen observationer Hele året
1. halvår:
Ingen observationer

2. halvår:
Ingen observationer

Bemærkninger:
 1. Et muligt fund fra Blåvand By:
  Natugle er sandt nok aldrig truffet på hukket, og er generelt sjælden i det vestjyske. RS skulle efter sigende have hørt en Natugle inde i Blåvand By, og har efter forespørgsel mailet følgende:
  "Jeg husker tydeligt, at vi dengang var sikre på at vi hørte en natugle. Men jeg har senere hørt skovhornugler sige noget lignende, og vil grundet dette samtidigt med at arten er uhyggeligt sjælden i Blåvand ikke notere den. Fuglen blev hørt i byen om efteråret i 1995."
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 1. september 2015
Til toppen af siden


Skovhornugle   

Asio otus
t.o.m. 31/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 06.01-23.05 22 heraf 3 RI 22 heraf 3 RI 1. halvår
2. halvår 05.07-27.11 Ej optalt, 15 RI Ej optalt, 15 RI 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Januarfund: - januarfund i DOFbasen
06.01.1986 1 R (BLF)
14.+18.+19.01.1974 1 R (BLF)
Regnes for samme fugl.

Februarfund: - februarfund i DOFbasen
18.02.1977 1 R (BLF)

Martsfund: - martsfund i DOFbasen
06.03.2010 1 FU (RS)
20.03.1994 1 R + 1 N (BLF)
20.03.1966 1 TI (AMø)
18.03.1966 1 R (AMø)

Aprilfund: - aprilfund i DOFbasen
13.04.2007 1 R ved branddammen (HKn, BEJ)
10.04.2005 1 R (BLF)
28.04.1997 1 R (BLF)
16.04.1996 1 N (BLF)
21.04.1992 1 R (BLF)
16.+18.04.1990 1 R (BLF)
Regnes for samme fugl.
14.04.1984 1 R (BLF)

Majfund: - majfund i DOFbasen
03.05.2004 1 R (BLF)
23.05.1999 1 R (BLF)
20.05.1997 1 R (BLF)
16.05.1994 1 R (BLF)
17.05.1989 1 R (BLF)
03.05.1981 1 R (BLF)
06.05.1976 1 R (BLF)

Junifund: - junifund i DOFbasen
Ingen junifund.

2. halvår:
Julifund: - julifund i DOFbasen
05.07.1992 1 R (BLF)

Augustfund: - augustfund i DOFbasen
22.08.1994 1 R (BLF)
21.08.1977 1 R (BLF)
20.08.1969 1 R (BLF)
23.08.1962 1 R (AMø)

Bemærkninger:
 1. Ringmærkede Skovhornugler:
  Der er enkelte gange om efteråret forsøgt med aftenringmærkning, hvilket har givet enkelte ringmærkede fugle. Der er således ingen tvivl om, at arten er overset på hukket i træktiden, da den ikke ses om dagen.
Udarbejdet 30. oktober, revideret 31. oktober 2015
Til toppen af siden


Mosehornugle   

Asio flammeus
t.o.m. 7/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 09.01-20.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 19.07-22.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Januarfund: - januarfund i DOFbasen
26.01.1985 1 R (BLF)
09.01.1976 1 R (BLF)

Februarfund: - februarfund i DOFbasen
21.02.2004 1 TI-R i klitterne (HKn*)
18.02.1994 1 R (BLF)

Martsfund: - martsfund i DOFbasen
21.03.2015 1 TI (HKn + Club300)
22.03.2012 1 TI (BEJ*)
25.03.1984 1 N (BLF)
15.03.1973 1 TI (BLF)
23.03.1966 1 R (BLF)

April: - aprilfund i DOFbasen
30+ fund i april.

Maj: - majfund i DOFbasen
16+ fund i maj.

Juni: - junifund i DOFbasen
01.06.2016 1 Ø kl. 5.49 (DMa*, RWR, Philip Elbæk)
20.06.2012 1 FOU i sydlige del af mosen (MSN*)
Samme dag blev der også set Blå Kærhøg, hvilket var kun 5. fund for juni måned. I 2012 blev der iøvrigt set utrolig mange Mosehornugler i stort set hele Danmark gennem juni måned.


2. halvår:
Juli: - julifund i DOFbasen
19.07.2011 1 TI (HBØ, BEJ)

August: - augustfund i DOFbasen
17.08.2012 1 T (DMa)
06.08.2004 1 S (HKn*)
26.08.1990 1 S-R (BLF)

September-november:
September: 25+ observationer.
Oktober: 100+ observationer.
November: 10+ observationer.

December: - decemberfund i DOFbasen
01.12.2009 1 R (BLF)
22.12.1973 1 R (BLF)

Bemærkninger:
 1. 7 Mosehornugler er dagsrekord:
  07.11.2011 7 (5 T + 2 R) (HKn*, APR* m.fl.)
Udarbejdet 8. maj 2011, revideret 7. juli 2016
Til toppen af siden


Natravne, skrigefugle og spætter


Natravn   

Caprimulgus europaeus
t.o.m. 7/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 25.04 (1)
+ 14.05-07.06
9 9 1. halvår
2. halvår 13.07-22.09 5 (2) 5 2. halvår
IALT   13 13 Hele året
1. halvår:
07.06.2012 1 hun R i mosen kl. 05.40(HKn*) - fundinfo
25.04.2011 1 han T - R (JC*, MRH) - fundinfo
Fundet var det tidligste i Danmark i 2011!
23.05.2008 1 han TI kl. 05.43 sydhukket (HKn*, MSN, SSC, JOG)
14.05.2008 1 han TI sydhukket kl. 06.43 (SSC*)
27.05.1997 1 han N (BLF)
24.05.1995 1 hun R (MIJ*)
Michael fortæller: "Ved middagstid skræmte jeg en hun (ingen hvide pletter) Natravn op foran N2 (Det var dengang 6m net). Den var blot 20 cm fra at flyve i nettet Ø1.
14.05.1985 1 (BLF)
19.05.1976 1 han R (BLF)
21.05.1973 1 han R (BLF)

2. halvår:
13.08.2012 1 1k hun RI (ALM*, DMa, HBØ, APR)
Den kun 2. ringmærkede fugl på hukket. Billede 1
13.07.1995 1 han R (BLF)
22.09.1993 1 ad han R i Vestskoven (BLF)
08.08.1989 1 R (BLF)
??.??.1967 1 (BLF)
- der er ingen præcis dato (BLF) - ifølge 30-års bogen, er ej angivet i DOFbasen.

Bemærkninger:
 1. 1 ekstremt tidligt aprilfund:
  Fundet d. 25.04.2011 er tidsmæssigt helt ved siden af de øvrige fund, idet det er næsten 3 uger tidligere. Det tidlige fund kan delvist forklares med en rekordvarm april måned.
 2. Hvorfor så få efterårsfund?:
  Det synes mærkeligt at der ikke er flere fund fra især efteråret, idet arten yngler med adskillige par i plantagerne øst for Blåvand. Det burde således være sandsynligt at træde rastende individer op i mosen, men dette har ikke været tilfældet.
Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
efterår.1967 1 RI (BLF)
Ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er der ringmærket 1 fugl i efteråret 1967. Denne observation er ej angivet under artsgennemgangen i samme bog, men der er derimod angivet en observation fra efteråret 1967 uden præcis dato. Det kunne således være den ringmærkede fugl. Fundet er ej angivet i DOFbasen.

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 22. maj 2013
Til toppen af siden


Mursejler   

Apus apus
t.o.m. 31/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 28.04-30.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-24.10 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Middelankomstdato 1984-2015 er 10. maj.

2. halvår:
Der er i perioden frem til 2015 set Mursejler i oktober i 9 forskellige årstal. Senest i 2009, 2006 og 1998.

5 seneste fund: - oktoberfund i DOFbasen
24.10.2006 1 R (HKn, ARO)
15.10.1976 3 S (BLF)
14.10.1976 1 R (BLF)
13.10.1998 1 N (BLF)
13.10.1984 1 R (BLF)

Litteratur:
Se under Gråsejler.

Udarbejdet 31. oktober 2015, revideret 31. oktober 2015
Til toppen af siden


Gråsejler   

Apus pallidus     (SU-art)
t.o.m. 31/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   Ingen observationer Ingen observationer Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
Ingen observationer trods en del fund på Helgoland.

Bemærkninger:
 1. Fund i Danmark:
  Se indtastede fund fra Danmark i DOFbasen.
Litteratur:
- 'Lär dig skilje på seglarna i fält' - Artikel af Hans Larsson.

- 'First record of Pallid Swift Apus pallidus in Denmark and of ssp. illyricus in northern Europe'

- 'Pallid Swift identification' - Spændende indlæg på Birding Frontiers, bemærk især Jochen Dierschkes indlæg til sidst hvor han påpeger forskelle i flugtform. Meget interessant!

- 'Det store gråsejler-efterår' - Indlæg af ABK på Club300.dk.

Udarbejdet 31. oktober 2015, revideret 31. oktober 2015
Til toppen af siden


Sejler sp.   

Apus sp.
t.o.m. 31/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 11.10-01.11 3 3 2. halvår
IALT   3 3 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
01.11.2014 1 S (MSN*,BEJ)
Fuglen blev opdaget fra observationsposten på nordhukket. Det var en klar Mursejler/Gråsejler og fuglen trak syd et godt stykke inde over land. Den blev desværre kun set meget kortvarigt, da den forsvandt bag en klittop, men kom frem igen i retning mod fyret. Der blev ikke set nogle dragtdetaljer på fuglen, men det er den seneste sejler nogensinde på hukket, og den blev set i en periode, hvor der var Gråsejlere i omløb. Fuglen blev meldt ud øjeblikkeligt til folk på Grønningen og Skallingen, men desværre blev den aldrig genfundet.
16.10.2006 1 R-SØ kl. 16.05 (HKr, Skat)
I DOFbasen står følgende om observationen: Sås småraste over mosen i pænt stor højde i ca 1 min´s tid, for derefter at trække mod sø. Nok Mursejler.
11.10.2006 1 T(BLF)

Udarbejdet 31. oktober 2015, revideret 31. oktober 2015
Til toppen af siden


Alpesejler   

Apus Melba     (SU-art)
t.o.m. 29/7-2013 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 16.-19.09 + 30.09 2 2 2. halvår
IALT Fotos 2 2 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
16.-19.09.1976 1 R ved fyret - DØD (Robert Danneberg, Lise Hafstrøm)
7. fund for Danmark Fuglen fløj mod fyret og døde 19.09. Er ej indtastet i DOFbasen.
30.09.1965 1 1k (BLF)
7. fund for DanmarkI dagbogen 30/9-1965 står følgende skrevet af Erik Kramshøj: "Fyrpasser Skjoldborg bragte dog årets sensation til stationen, idet han samlede en fyrfalden Alpesejler. Mens disse linjer skrives ligger fuglen i dybfryseren, inden den sendes til Zoologisk museum". Ovenstående foranledigede en kontakt til Jan Bolding for at få tjekket om skindet findes. Jan har været hurtig og behjælpelig med at tage foto af skindet som således befinder sig på Zoologisk Museum. D.d. 17/6-2013 har undertegnede sendt fundet og foto til SU. Martin Nielsen. Fundet er 28/7-2013 godkendt af SU.
Se billedet i stort format...
Alpesejler 1k hun, fyrfalden, 30/9-1965 -foto: Jan Bolding

Bemærkninger:
 1. Drømmen om Alpesejler kredsende om fyret...:
  Vel nok den art der flest gange er nævnt som ønskefugl flyvende omkring fyret, når der er blevet kigget op på fyret og snakken er faldet på hvilke fulge der gerne ville ses.... hvornår dukker den op igen.... juni 2010?
 2. 2 fund - begge fyrfaldne:
  Det er ret så bemærkelsesværdigt at begge fund er fyrfaldne, omend fuglen i 1976 formåede at styre udenom fyret i nogle dage inden det gik galt.
Links:
Netfugls fundoversigt for Alpesejler

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 29. juli 2013
Til toppen af siden


Isfugl   

Alcedo Atthis
t.o.m. 13/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.05 1 1 1. halvår
2. halvår 04.08 + 17.09 3 3 2. halvår
IALT   3 3 Hele året
1. halvår:
01.05.2015 1 R i mosen (HKn*, MSN*)
Fuglen blev hørt flere gange i den nordlige del af mosen i et år, hvor der var meget vand i mosen. Et yderst overraskende fund.

2. halvår:
04.08.2003 1 1k RI i V6 (JHH*)
17.09.1967 1 RI (BLF)
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 14. juli 2015
Til toppen af siden


Biæder   

Merops apiaster     (SU-art t.o.m. 1970)
t.o.m. 29/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 04.05-29.06

Diagram datoforekomst

Diagram årsforekomst
26 47 1. halvår
2. halvår 03.07-25.09

Diagram årsforekomst
7 8 2. halvår
IALT   32 54 Hele året
Den var SÅ flot...
Biæder, Vesterled, 27/5-2010 - foto: Martin Søgaard Nielsen
1. halvår:
28.05.2016 1 OF - Ø (RDN*, SSL*, HKn, HBr)
Først hørt af Rasmus Due og Stepfan Skaarup i den nordlige del af mosen, godt en halv time senere sås den fra fuglestationen, hvor den lå på sin karakteristiske måde højt oppe på himlen, inden den forsvandt mod byen. Selvom der var en halv time imellem observationerne vurderer HKn at det er samme individ.
06.06.2015 1 V kl. 9.24 - hørt fra Fyrhaven (HKn*, MSN*)
05.06.2015 2 TI-Ø sydhukket kl. 7.43 (MSN*, HKr, HKn, BEJ, JFr)
27.05.2014 1 R (BEJ*, HKn)
Først set af Bent nede ved Jordhulevej, hvor den trak nord. Ca 2 min senere lå der en fugl henover HKn i fyrhaven og rastede i ti minutter.
24.05.2014 1 NV (HKn*)
21.05.2013 1 N kl. 12.00 over stationshaven (HKn*)
Efter flere dage med vind fra Østlige retninger var der lyttet intenst efter Biæder, så dagens fugl var ventet. Vinden var d.d. drejet i SV og var svag.
12.06.2012 3 NV kl. 9.18 Sydhukket (HKn*) - beretning i dagbogen
08.06.2012 1 OF kl. 13.00 over stationen (HKn*, BEJ)
Et kvarter senere fangedes en Lundsanger hvorefter Henrik skrev: "Vi fik vinddrejningen og.... så bingo. Det hele værd at være gennemblødt hele morgenen." Læs mere i dagbog fra dagen.
29.06.2011 1 RI 2k hun kl. 8.20
31.05.2010 1 N - NV kl. 8.29 lavt ved fyret (HKn*, BEJ)
29.05.2010 1 N kl. 8.53 over Vesterled (TLP*, IHS, EGA m.fl.)
27.05.2010 8 V-SV kl. 17.55 (TBR, TLP)
Jeg (MSN) opdagede kl. 17.40 en flok Biædere der kom lavt over Tirpitzbunkeren. Jeg så med sikkerhed kun 3 fugle, men ringede straks til TLP og TBR i håb om at de måske kom ud til hukket selvom de synedes at trække mere mod nord end nordvest. Men flokken kom heldigvis ud til hukket ca. 15 minutter senere, hvor Troels og Thomas kunne tælle hele 8 Biædere over fuglestationen. En helt igennem fantastisk Biæderdag - ja ren Biæderbonanza som Thomas Hellesen (HEL) skrev til mig.
27.05.2010 1 R-Ø 9.05-22 (MSN*, BEJ*, TLP*, TBR)
Fuglen gik til rast bag Vesterled, hvor BEJ og MSN fandt den siddende på den rustne hegnsledning på kun 5-7 meters afstand!!! Sad der et par minutter inden den fouragerede lidt, for at sætte sig i en busk. Efter endnu en fourageringsrunde trak den langsomt og i lav højde mod øst mens den kaldte ivrigt.
27.05.2010 1 V kl. 7.37-40 (MSN*, TBR, TLP)
21.05.2009 1 N ved fyret og mosen kl. 07.40 (HKn*, MSN, HEL)
Kom trækkende lavt og langsomt, da vi ledte efter den Rødhovedet Tornskade som HEL kort forinden havde fundet i mosen.
09.05.2009 1 T - HØ fra Fyrhaven (HKn*, MSN*)
11.05.2008 1 V kl. 8.40 (HKn, JOG, RYT, BBC, SSC)
04.05.2008 1 SØ ved fyret (MKH*, IBJ, MHP, CAG, JOG, HKn, SSC)
25.05.2007 1 S mosen til V ved fyret (HKn*)
12.06.2006 1 R i mosen - N kl. 08.15 over fyrhaven (HKn*, BEJ)
Det antages at være samme fugl der sås trække N, som tidligere på morgenen rastede i mosen.
10.06.2006 1 (HKn*)
I dagbogen er ikke angivet nogen adfærdskode
01.06.2006 1 V sydhukket i 12 m/s NV!!! kl. 7.06-7.08 (HKn*)
- sig ikke at NV-vind ikke kan gi' sjove fugle!
05.06.2000 12 NØ (KBF*, AWF)
Samme flok sås senere raste ved Vesterlund Kro, Nymindegab, Værneengene. Klaus Bertram Fries der opdagede fuglene spænede tilbage til stationen for at advisere de øvrige birdere, men i hans iver faldt han med et trykket ribben til følge!
22.06.1997 1 R ved de 3 master (Henrik Mouritzen*, THH, JSA, EO)
28.05.1978 1 N (JVS)
19.-27.06.1973 1 R (BLF)
Ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008), i DOFbasen kun for datoen 19.06.

2. halvår:
15.07.2015 1 T (HKn*)
25.09.2011 1 SV (Stefan Pfützke)
01.08.2008 2 R kortvarigt ved Vesterled - S kl. 07.12-17 (JOG*, HBØ, SKI)
03.07.2008 1 SV over fyret kl. 10.51-53 (JOG*)
03.07.1986 1 SV (BLF)
15.07.1973 1 R (BLF)
18.08.1971 1 S kl. 06.45 ved fyret (BLF)
- ifølge DOFbasen, er ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).

Bemærkninger:
 1. Arten ekspanderer mod NV-Europa:
  Bemærk at der kun er 6 fund frem til og med 1999, men siden 2006 har arten været årlig på hukket, hvilket tilskrives fremgangen i centraleuropa mod NV op igennem Tyskland.
 2. Forekomstmønster på Helgoland:
  Ifølge Die Vogelvelt der Insel Helgoland (Dierschke et al, 2011) var de 2 første fund i 1921 og 1929. De næste fund kom først i 1989, hvorefter arten har været så godt som årlig. I 1. halvår er de fleste observationer gjort ultimo maj.
  I 2. halvår er de 4 observationer koncentreret omkring medio juli samt et fund medio august.
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 29. august 2016
Til toppen af siden


Hærfugl   

Upupa epops     (SU-art t.o.m. 1968)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 22.04-18.05 6 6 1. halvår
2. halvår 08.07-02.11 6 6 2. halvår
IALT   12 12 Hele året
1. halvår:
03.05.2002 1 OF ved fyret og senere kort R i mosen (RDN*, KRN*) 06.05.1997 1 R i mosen (PKj*??, SHn, HKn, EO)
Set i den nordlige del af mosen, hvor den optrådte kanon med rejste issefjer.
22.04.1995 1 R (HKn*)
Fuglen er også nævnt i DOFbasen fra d. 21.04. Historien er ifølge HKn, at en turist d. 21.04 havde beskrevet en Hærfugl inde fra byen for det øvrige stationspersonale. Hvor fuglen blev set er uvist, og der er da en vis sandsynlighed for at det er samme fugl der ses på hukket dagen efter.
20.05.1994 1 S (pige med ukendt navn*, Jens Lind, ukendt)
HKn fortæller følgende om fundet: Hærfuglen i 94 glemmer jeg aldrig, da havde Rasmus Andersen overbevist mig om, at vi skulle se håndbold i flimmeren. Først havde en pige som opholdte sig på stationen skræmt den op nede i mosen og herefter tog den kurs mod stationen og fløj direkte henover. Dette så Jens Lind og en kammerat som lige var stået ud af bilen. Jeg løb med 200 km/t gennem klitterne i kamelsutter, men fandt den aldrig. Nu ved folk hvorfor jeg aldrig ser håndbold mere!
03.05.1976 1 R ved radarstationen (BLF)
18.05.1970 1 R (SVR*) - overflyvende

2. halvår:
08.07.1998 1 R (Gaby Dürkop)
12.09.1978 1 R (Flemming Thomasen) 11.08.1975 1 R (BLF)
02.11.1974 1 R (BLF)
15.07.1973 1 R (EO*)
24.10.1970 1 R (BLF)

Bemærkninger:
 1. Fund på Stæhrsvej i 2013:
  17.04.2013 1 R Stæhrsvej
  Havde en tur på Skallingen d. 24/5 2014. En deltager viste mig et foto af en Hærfugl, som han havde taget sidste år på Stæhrsvej i Blåvand ikke langt fra fuglestationen. Han fandt den præcise dato, så jeg kunne taste den i DOFbasen. Observatø iels Rintza. Bent
  Fundet er lige udenfor Blåvandshuks geografiske afgrænsning, hvorfor den ikke er medtaget i antal fund.
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 1. september 2015
Til toppen af siden


Vendehals   

Jynx torquilla
t.o.m. 1/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 12.04-26.06 (1) Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 03.07-15.10 (2) Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Kun 2 år siden 1984 hvor Vendehals ikke er observeret:
Årlig siden 1984 fraset 1992 og 2013.

Sjældent med syngende fugle:
Ifølge DOFbasen er der kun registreret syngende fugle 3 gange:
03.05.2012 1 SY (HKn, BEJ) - videodokumenteret af HKn.
02.06.1995 1 SY (MIJ*)
02.06.1989 1 SY (BLF)

21 fugle på et forår!!!:
Med fantastiske 21 fugle i foråret 2004, er det svært at forestille sig at det nogensinde bliver overgået.

2. halvår:
Kun 1 år siden 1984 hvor Vendehals ikke er observeret:
Årlig siden 1984 fraset 1991.

Kun 3 julifund: - julifund i DOFbasen
27.07.2009 1 (BEJ*)
28.07.2004 1 RI (KRN, KBC)
03.07.1969 1 (BLF)

Kun 2 oktoberfund: - oktoberfund i DOFbasen
09.+14.10.2010 1 R (LBR, LaM, KBF m.fl.)
07.+15.10.1993 (OZG)

Bemærkninger:
 1. Tidligste fund var også tidligste i DK det år:
  12.04.2008 1 R i fyrhaven (BLF) er tidligste fund på hukket og var dette år den første i Danmark. Tidligste fund i Danmark er 31.03.1998 1 RI Tipperne.
 2. 24 dage mellem tidligste og næsttidligste fund:
  Fundet fra 03.07.1969 1 R (BLF) er 24 dage tidligere end næsttidligste som er 27.07.2009 1 (BEJ*).
Udarbejdet 24. maj 2013, revideret 25. maj 2013
Til toppen af siden


Grønspætte   

Picus viridis
t.o.m. 1/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 14.02-17.04 4 4 1. halvår
2. halvår 10.07-14.10 (2) 16 16 2. halvår
IALT   20 20 Hele året
1. halvår:
17.04.2011 1 OF (PP*) - fløj fra Fyrhaven og ned mod sommerhusene
31.03.2001 1 OF (MIJ*, KBF)
24.03.1991 1 N (BLF)
14.02.1974 1 R (BLF)
xx.xx.1974 1 RI (BLF) - samme som 14.02? (1)

2. halvår:
24.-25.07.2013 1 (HBØ, DMa)
Fundet er nævnt i dagbogen både 24. og 25. juli, men er kun indtastet i DOFbasen for den første dag.
25.07.2011 1 1k TF (HBØ*, APR) - beretningen i dagbogen. Sorthovedet Sanger genfangedes samme dag.
02.08.2008 1 1k hun RI kl. 08.00 (JOG) - 3. ringmærkede på hukket.
20.07.2002 1 1k R ved Vesterled (JHH)
29.07.2001 1 N (BLF)
- ifølge Observationer 2001, er ej indtastet i DOFbasen.
14.10.2000 1 (JJE)
28.07.2000 1 OF stationen (HRC)
- set ved Bent Jakobsens 50-års fødselsdagsreception! (Hansen, 2001). Er ej indtastet i DOFbasen.
19.08.1997 1 R (SHn, JHH, KUC, SOP)
22.07.1997 1 R (BLF)
01.08.1996 1 R (BLF)
26.07.1977 1 R (BLF)
xx.xx.1972 1 RI (BLF) - (1)
- ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008). Ej angivet i DOFbasen.
24.08.1969 1 R (BLF)
10.07.1968 1 Ø (BLF)
22.07.1967 1 R-Ø (BLF)
12.08.1963 1 R kl. 19 (Thomas Thelle*)

Bemærkninger:
 1. Ringmærkningsfund uden dato:
  Ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er der ringmærket 1 fugl i hvert af årene 1972 og 1974. Hvorvidt fuglen i 1974 er den fugl der er angivet d. 14.02.1974 er uvist.
 2. Efterårsfund:
  14.10.2000 (JJE) er næsten 2 måneder senere end 2. seneste fund, idet alle fund i 2. halvår på nær dette er fra juli og august i perioden 10.07-24.08.

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 4. august 2013
Til toppen af siden


Stor Flagspætte   

Dendrocopus major
t.o.m. 1/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 02.01-29.06 38 38 1. halvår
2. halvår 10.07-23.11
Ret fåtallig - ret almindelig
Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
27.05.2015 1 V til R (MBH, THH)
13.03.2015 1 RI (HKn*)
06.05.2014 1 RI (HKn*)
08.03.2014 1 TF (TBR, JSH, DMA m.fl.)
02.05.2013 1 N (BLF)
11.06.2012 1 TF (HKn*, HHn, BEJ)
15.04.2011 1 TF (BEJ, JC)
06.04.2010 1 N (BEJ, CHo)
27.03.2010 1 TF (BEJ, JRL, MGJ)
27.06.2009 1 (HKn, TBR)
11.04.2009 1 2k hun RI (MIJ*)
08.04.2009 1 hun R (BEJ, CHo)
01.06.2007 1 han R (HKn)
10.04.2007 1 R (HKn*)
20.06.2000 1 R (BLF)
20.05.2000 1 R (BLF)
25.04.2000 1 R (BLF)
04.05.1999 1 R (BLF)
29.06.1997 1 (KMO, ABK, CBN, JES)
07.06.1996 1 han S (BLF)
27.03.1996 1 2k han RI (BLF)
05.06.1995 1 R (BLF)
10.06.1992 1 hun R (BLF)
03.04.1991 1 R (BLF)
11.02.1991 1 R (BLF)
27.-28.03.1990 1 R (BLF)
04.-06.05.1986 1 R - T (BLF)
16.03.1985 1 R (BLF)
10.03.1981 1 R (BLF)
14.04.1976 1 R (BLF)
01.04.1976 1 R (BLF)
02.01.1976 2 R (BLF)
xx.xx.1974 1 RI (BLF)
- ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008), ej angivet i DOFbasen.
09.05.1973 1 R (BLF) - (1)
07.05.1973 1 R (BLF) - (1)
22.-27.04.1973 1 R (BLF)
05.05.1970 1 N (BLF)
04.05.1970 1 R (BLF)

2. halvår:
Ej optalt.

Bemærkninger:
 1. Ringmærkningsfund uden dato:
  Ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008), er der ringmærket en fugl i 1973. Hvorvidt det er en af de ovenfor angivede er uvist.

Udarbejdet 3. oktober 2009, revideret 1. september 2015
Til toppen af siden


Lille Flagspætte   

Dendrocopus minor     (SU-art t.o.m. 1968)
t.o.m. 1/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 23.10 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen Observationer

2. halvår:
23.10.2003 1 N (BEJ*)
1. fund for hukket og ny art for kommunen. Datoen for fundet var i mange år uvist, men HKn mente at det var i 2003. De indtastede data fra den gamle Blåvandsdatabase var gået tabt, og således ikke kommet med over i DOFbasen. Datoen blev fundet 1/11-2010 ved gennemtjekning af: gamle obs DOFsydvest, hvorefter fundet blev indtastet i DOFbasen.

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 1. september 2015
Til toppen af siden


Lærker til drosler


Korttået Lærke   

Calandrella brachydactyla     (SU-art)
t.o.m. 26/8-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 22.09 + 26.10 2 2 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer

2. halvår:
22.09.2014 1 R i mosen (HKn*, Lene Ørskov, DMa, HBØ) - fundinfo
Fuglen blev fundet ved eftersøgning efter dette efterårs første Storpiber. Læs mere herom i dagbog fra dagen.
26.10.1997 1 S (HHN*, SHN, Jan Rasmussen) - 24. fund for Danmark

Links:
Netfugls fundoversigt for Korttået Lærke

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 26. august 2015
Til toppen af siden


Toplærke   

Galerida cristata
t.o.m. 1/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 15.04-02.05 2 3 1. halvår
2. halvår 09.08-27.10 9 13 2. halvår
IALT   11 16 Hele året
1. halvår:
15.04.1973 1 R (BLF)
30.04-02.05.1971 2 R (1 d. 30.04)(BLF)

2. halvår:
27.10.1986 3 (2 Ø + 1 R-S) (BLF) - i 30-års bogen er datoen 17.10.
16.10.1986 1 S-R-S (BLF)
08.10.1982 1 S (BLF)
11.10.1980 1 R (BLF)
26.10.1971 1 R (BLF)
09.08.1969 1 R (BLF)
18.10.1968 3 (2 R + 1 S) (BLF)
27.09.1966 1 R (BLF)
19.09.1963 1 R (BLF)

Bemærkninger:
Der er ingen observationer efter 1986! og måske er det en af de arter der aldrig mere bliver set på hukket?...

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 4. marts 2010
Til toppen af siden


Hedelærke   

Lullula arborea
t.o.m. 12/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-25.06 <90 <90 1. halvår
2. halvår 03.07-01.12 ej optalt ej optalt 2. halvår
IALT   ej optalt ej optalt  Hele året
1. halvår:
Langt hovedparten af fundene i 1. halvår er fra marts, især april samt maj. Fundene i de øvrige måneder er oplistet herunder:

4 januarfund: - januarfund i DOFbasen
18.01.2006 16 R (BLF)
01.-02.01.2006 3 R (HKN*, BEJ)
26.01.1984 1 R (BLF)
06.01.1981 6 R (BLF)

Kun 1 februarfund: - februarfund i DOFbasen
18.02.1974 1 N (BLF)

Kun 1 junifund: - junifund i DOFbasen
25.06.2009 3 R/N (HKn, BEJ)


2. halvår:
Næsten alle fund er fra september, oktober og november. Der er dog enkelte fund i de øvrige måneder:

2 julifund: - julifund i DOFbasen
04.07.2015 1 R (HKn*)
03.07.2012 1 R (HBØ*)

8 augustfund: - augustfund i DOFbasen
26.08.2013 2 S (Skat, BEJ, JA)
18.08.2001 1 R (MiJ)
17.08.2000 1 R (BLF)
31.08.1998 1 S (BLF)
29.08.1998 2 R (BLF)
18.08.1990 2 R (BLF)
06.08.1989 1 R (BLF)
25.08.1974 1 R (BLF)

1 decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
01.12.1973 1 S (BLF)

Udarbejdet 11. juli 2015, revideret 12. juli 2015
Til toppen af siden


Bjerglærke   

Eremophila alpestris
t.o.m. 1/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 04.01-16.05 (1) 26 73 1. halvår
2. halvår 11.09-30.12
Ret fåtallig - almindelig
Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
14.02.2014 1 R (JJM*, BEJ)
01.05.2013 1 SV (MiJ) - kun 3. majfund
16.05.2006 1 R bag ved fyret (HKn*)
07.02.2001 1 S (JHH)
20.02.1999 3 R (BLF)
07.04.1998 1 N (BLF)
03.05.1995 3 N (BLF)
10.02.1991 2 S (BLF)
26.03.1990 2 N (BLF)
17.03.1990 5 R (BLF)
14.04.1984 1 N (BLF)
27.-28.01.1976 1 R (BLF)
24.01.1976 2 N (BLF)
06.01.1976 1 N (BLF)
04.01.1976 6 R (BLF)
18.04.1974 1 TI (BLF)
09.04.1974 2 N (BLF)
02.04.1974 3 N (BLF)
04.04.1973 12 N (BLF)
22.03.1973 4 R (BLF)
05.03.1973 2 R (BLF)
01.03.1973 1 N (BLF)
04.02.1971 1 N (BLF)
31.01.1971 5 S (BLF)
20.01.1971 6 TI (BLF)
16.02.1969 5 R (Henrik Schøtt)

2. halvår:
Ankommer nogle år i den sidste uge af september, og ellers ind i oktober.

Bemærkninger:
 1. Månedsfordeling:
  6 Januarfund: - januarfund i DOFbasen
  6 februarfund: - februarfund i DOFbasen
  5 martsfund: - martsfund i DOFbasen
  6 aprilfund: - aprilfund i DOFbasen
  3 majfund: - majfund i DOFbasen
  0 junifund: - junifund i DOFbasen
Udarbejdet 17. oktober 2009, revideret 1. september 2015
Til toppen af siden


Digesvale   

Riparia riparia
t.o.m. 24/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 10.04-30.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-18.11  (1) Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Ej optalt.

2. halvår:
Novemberfund: - novemberfund i DOFbasen
18.11.2014 1 R (BEJ*, HKn)
Fuglen blev fundet kl. 9.05 ved pælerækken, hvor den heldigvis rastede indtil i hvert fald kl. 11, så fuglen trods meget gråt vejr kunne bestemmes. Læs beretningen og se dogmefoto i dagbogen for dagen.

Bemærkninger:
 1. De næstseneste fund er fra medio oktober:
  17.10.1981 1 R-S (BLF)
  17.10.1976 1 R (BLF)
  14.10.1976 1 R (BLF)
  12.10.2013 1 OF (Andreas Bennetsen Boe)
Udarbejdet 24. juli 2016, revideret 24. juli 2016
Til toppen af siden


Klippesvale   

ptyonoprogne rupestris     (SU-art)
t.o.m. 1/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 04.05 1 1 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
04.05.2000 1 R - N (KBF* m.fl.) - 4. fund for Danmark.
Fuglen blev fundet kl. 08.25, da den kom flyvende lavt over klitterne langs sydhukket. Her forblev fuglen i ca. 20 minutter, og den blev set på indtil 5m afstand. Fuglen forsvandt men blev genopdaget. Fuglen forsvandt mod nord kl. 10.25. (Hansen, 2001)
Observationen er ej indtastet i DOFbasen.

Dagen efter blev en fugl - vel nok samme - set trækkende på Grenen, Skagen. Læs om fundet her...

2. halvår:
Ingen observationer

Links:
Netfugls fundoversigt for Klippesvale

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 20. marts 2010
Til toppen af siden


Landsvale   

Hirundo rustica
t.o.m. 1/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 25.03-30.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-16.11 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Martsfund: - martsfund i DOFbasen
25.03.2010 1 S (BEJ*) - fundinfo

2. halvår:
7 novemberfund: - novemberfund i DOFbasen
14.11.2014 2 R-S (BEJ*, HKn)
02.11.2013 1 FU ved Sabinebunkeren (HKn*)
01.11.2012 1 S (HKn, DMa)
02.11.1998 1 S (BLF)
01.11.1998 2 S (BLF)
16.11.1989 1 S (BLF)
13.11.1975 1 S (BLF)

Udarbejdet 1. august 2013, revideret 1. september 2015
Til toppen af siden


Landsvale x Bysvale (hybrid)   

Hirundo rustica x Delichon urbicum
t.o.m. 4/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 30.07 + 09.08-27.08 2 2 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
Klik for at se billedet i stort format...
Landsvale x Bysvale, mosen, 30/7-2016 - foto: Henrik Knudsen
30.07.16 1 R i mosen (HKn*)
09.-27.08.1997 1 1k (JWC*, BLF, THH, KUC, SOP)
- er ej angivet i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001). Kan være at de ikke er med i rapporten, fordi den ikke inkluderede hybrider?

Link:
Foto af fugl fra Danmark, med kommentarer om feltbestemmelse samt om hvor sjælden denne hybrid er.

Udarbejdet 27. november 2009, revideret 4. august 2016
Til toppen af siden


Rødrygget Svale   

Hirundo daurica     (SU-art t.o.m. 2003)
t.o.m. 8/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 24.04-08.06 6 7 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   6 7 Hele året
1. halvår:
27.05.2016 1 R- kl. (DMa*, HBØ, HKn)
Klik for at se billedet i stort format...
Rødrygget Svale, Blåvandshuk, 27/5-2016 - foto: Henrik Knudsen

08.06.2011 1 R kl. 9.45-11.10 (HKn*, PPo) - fundinfo og fotos
24.04.2011 1 langsomt N (Per Grøn*, AMBB) - fundinfo.
02.05.2009 1 R - N (MIJ*) MIJs fundberetning...
28.04.2007 2 R 13.10-30 (HKn*) - (1)
- Finderberetning....sad bla og sang på fyrboligens tag! Mens HKn havde svalerne i kikkerten kom en Trane ind i kikkertfeltet! Trane er næsten lige så sjælden på hukket som Rødrygget Svale! Det var således kun 5. forårsfund!
02.-03.05.1995 1 han R (BEJ*, HKn m.fl.)

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. 4. fund i DK af 2 fugle:
  Fundet af de 2 fugle 28.04.1997 er kun 4.danske fund af mere end 1 individ.
 2. Øvrige fund af 2 fugle:
  04.06.1999 2 Bøtø Nor (SEK, KT, MBH)
  28.08.1997 2 Han Vejle, Vejlerne - Skagensfuglene?
  17.05.1997 2 TF Grenen, Skagen.
Links:
Netfugls fundoversigt for Rødrygget Svale t.o.m. 2003

Status for arter udgået af SU-listen - Rødrygget Svale. OBS! artiklen er i bunden af SU-rapporten.

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 8. august 2016
Til toppen af siden


Storpiber   

Anthus richardii     (SU-art t.o.m. 1990)
t.o.m. 28/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 08.09-13.11 (1)
Meget fåtallig
Diagram datoforekomst

Diagram årsforekomst
134-141 145 2. halvår
IALT   134-141 134-141 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.
Helgoland har til og med 2008 observationer af 43 forårsindivider med op til 4 i 1989 og 2006 samt 3 i 1996 (Dierschke et al, 2011). Omend det ikke er sket endnu, synes det således alligevel sandsynligt at Storpiber også vil blive observeret ved Blåvands Huk en skønne forårsdag. Helgolands forårsfund er gjort i perioden 14.4-5.6 med en jævn fordeling fra ultimo april til medio maj.

2. halvår:
De fleste år ses de tidligste fugle omkring ultimo september, middeldato er 5. oktober - se yderligere i datodiagrammet.
Helgolands tidligste fund er 30.08.1880...og fra nyere dato er de tidligste fund fra første uge af september.

Nedenfor er de tidligste fund fra Blåvandshuk angivet. Bemærk at 1993 skiller sig markant ud, og året var i det hele taget et fantastisk "storpiberår" med hele 14 forskellige fugle i perioden 08.09-26.10.1993.

Tidligste fund: - tidligste fund i DOFbasen
08.09.1993 1 S (OZG m.fl.)
08.09.1993 1 S senere på dagen (BLF)
10.09.2011 1 SØ (HKn*)
12.09.1999 1 S (BLF)
13.09.1993 1 S (OZG m.fl.)
18.09.1993 1 S (OZG)
18.09.1994 1 S (BLF)

Novemberfund: - novemberfund i DOFbasen
09.11.2014 1 N (BEJ, HBØ, DMa m.fl.)
12.11.2012 1 N kl. 10.55 (HKn*)
06.11.2010 1 S kl. 9.35 (MSN*, BEJ, TNY, JSA).
13.11.2008 1 TF (TEO, JOG, JaHC).
03.11.2008 2 T (JOG*).

Dage med største antal: - Største antal i DOFbasen
02.10.1994 6 S (BLF)
29.09.2003 3 S (BEJ)
20.09.2003 3 S (TWJ, HHN, MMJ, MBH)
19.09.1993 3 S (OZG m.fl.)

Bemærkninger:
 1. Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
  02.04.1984 1 N (BLF)
  Fundet var tidligere indtastet i DOFbasen, men fundet var ej angivet i 30-årsbogen (Jakobsen, 2008) og fundet var ikke godkendt af SU (Storpiber var SU-art i 1984). Det er uvist om det er forelagt SU, men fundet figurerer nu ikke længere i DOFbasen.
 2. Fund af 2 fugle sammen:
  Der foreligger en del indtastninger med 2 fugle, men hvorvidt fuglene er set hver for sig eller sammen er uvist, men vil blive tjekket i dagbøgerne fra dengang snarest. Usikkerheden afspejles således i angivelsen af antal fund. Nedenstående er de observationer, hvor det med sikkerhed drejer som om 2 individer set sammen.
  07.10.2013 2 OF (MF)
  26.09.1992 2 S (OZG, HKn)
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 28. august 2016
Til toppen af siden


Markpiber   

Anthus campestris
t.o.m. 7/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 04.05-25.05 4 4 1. halvår
2. halvår 02.08-08.10 (1) 7
fra 1995-2015
7
fra 1995-2015
2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
16.05.1973 1 N (BLF)
04.05.1973 1 N (BLF)
25.05.1971 1 R (BLF)
24.05.1968 1 R (BLF)

2. halvår:
Der er >50 fund i perioden 1963-1995, men arten er blevet meget sjælden op gennem 1990erne.

Observationer fra 1995 og frem:
07.09.2015 1 S henover stationen (HKn*)
25.09.2011 1 T kl. 8.26 (BEJ*, RS, APR, PBH m.fl.)
06.09.2006 1 S (HBØ)
13.09.2005 1 S (BEJ)
28.08.1999 1 S (BLF)
28.08.1998 1 S (BLF)
01.09.1997 1 1k S (BLF)

Bemærkninger:
 1. Seneste fund:
  Der er i DOFbasen angivet 2 senere fund end 08.10. Disse fund er dog ikke medtaget i 30-års bogen (Jakobsen, 2008), og regnes således ikke for valide hvorfor de er anført i nedenstående afsnit med fund der ikke tælles med.
Fund der ikke tælles med i antal fund og individer:
28.08.2000 1 (ukendt)
- ifølge årsrapporten Fugle i Danmark 1999 og 2000. Er ej indtastet i DOFbasen. Fundet er ej heller at finde i Fugleobservationer i 2000 (Hansen, 2001).
Da det er præcis samme dato som fuglen i 1999, og da fundet ikke er at finde i årsrapporten fra Blåvand Fuglestation synes det mest sandsynligt, at observationen er skrevet under det forkerte årstal i DOFs årsrapport, idet rapporten netop dækkede såvel 1999 som 2000.
07.04.1997 1 N (BLF)
Fundet er genbehandlet af Blåvand Fuglestation 21/6-2015 og der er ikke fundet yderligere dokumentation i dagbogen fra denne dag. Da fundet er tidligste fund i Danmark nogensinde, findes fundet derfor ikke tilstrækkelig dokumenteret. Tidligste fund i Danmark er 14. april og tidligste fund på Helgoland er 19. april.
28.10.1969 1 S (BLF)
Meget sent fund, der vurderes ikke at være validt, hvorfor fundet ikke medregnes. Fundet er ej heller medtaget i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).
16.10.1977 1 S (BLF)
Sent fund, der vurderes ikke at være validt, hvorfor fundet ikke medregnes. Fundet er ej heller medtaget i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).


Udarbejdet 23. september 2009, revideret 7. september 2015
Til toppen af siden


Tajgapiber   

Anthus hodgsoni     (SU-art)
t.o.m. 30/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 29.09-10.10 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer

2. halvår:
29.09.-10.10.1990 1 R - RI - R (RoC, Niels Hannow, OZG, OGJ m.fl.) - 4. fund for Danmark

Bemærkninger:
 1. Er arten ved at være årlig på hukket?:
  Arten har de sidste par år optrådt mere hyppigt i nordeuropa, og der har været langt større fokus på især dens trækkald. Der høres en del Skovpibere på hukket og i såvel 2014 som 2015 er der hørt flere pibere med kald der er lig Tajgapiberens, men da fuglene er set enten i dårligt lys eller på lang afstand, forbliver de ubestemte.... Lydoptagelser kunne måske være metoden som klincher artsbestemmelsen?!
Links:
Netfugls fundoversigt for Tajgapiber

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 30. oktober 2015
Til toppen af siden


Rødstrubet Piber   

Anthus cervinus
t.o.m. 6/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 04.05 1 (1) 1 (1) 1. halvår
2. halvår 20.08-18.10
Ret fåtallig
69-81 (2) 69-81 (2) 2. halvår
IALT   70-82 70-82 Hele året
1. halvår:
04.05.1995 1 S (RoC, BEJ, SEK, PTK)
- ifølge DOFbasen, er ej angivet i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001).

2. halvår:
Der har ikke været nogle observationer siden 2011.

2 augustfund: - augustfund i DOFbasen
20.08.1997 1 S (SHN*)
25.08.1990 1 R (BLF)

4 tidligste fund i september: - Uge 36 fund i DOFbasen
02.09.1987 1 N (BLF)
06.09.1984 1 R (BLF)
07.09.1999 1 S (BLF)
09.09.1995 2 R (BLF)

Dage med 2 eller flere fugle:
12.09.1969 7 S (BLF)
29.09.1971 5 S (BLF)
24.09.2011 2 S (APR, BEJ, PBH m.fl.)
05.10.2000 2 S (BLF)
29.09.2000 2 S (BLF)
09.09.1995 2 R (BLF)
19.09.1993 2 S (BLF)

Bemærkninger:
 1. Forårsfund på Helgoland:
  Helgoland har mere end 50 forårsfund i perioden 18.04-06.06, heraf hele 47 fund i maj måned. Fundene er primært gjort efter 1986. (Dierschke et al, 2011).
 2. Uvist om der nogensinde er set mere end 1 fugl af gangen:
  Der er flere dage med mere end 1 fugl, men det står ikke angivet i hverken DOFbasen, 30-års bogen eller nogle af rapporterne, hvorvidt det er enkeltfugle, eller om der har været mere end 1 individ af gangen. Dette afspejles således i usikkerheden i antallet af fund og individer.
Udarbejdet 23. september 2009, revideret 6. september 2015
Til toppen af siden


Skærpiber   

Anthus petrosus
t.o.m. 4/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 02.01-16.05 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 16.07-  (1) Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Januarfund: - januarfund i DOFbasen
Der er overraskende nok kun 9 januarfund

Februarfund siden 2000: - februarfund i DOFbasen
27.02.2014 2 S (BEJ)
02.02.2014 1 R (KnP, RSN)
21.02.2012 1 OF (JJM)
25.02.2005 1 OF (Martin R. Jessen)

Majfund siden 2000: - majfund i DOFbasen
01.05.2013 1 N (MiJ, BEJ)

2. halvår:
Julifund: - julifund i DOFbasen
30.07.1985 1 R (BLF)
25.07.1973 1 S (BLF)

Augustfund: - augustfund i DOFbasen
30.08.1969 1 R (BLF)

Decemberfund siden 2000: - decemberfund i DOFbasen
05.12.2012 1 R (HBØ)
17.12.2011 2 SØ (BEJ, HKn)

Bemærkninger:
 1. Ankomst medio september:
  Sommerfund er ekstremt sjældne og reel ankomst er primo-medio september.
Udarbejdet 4. august 2016, revideret 4. august 2016
Til toppen af siden


Bjergpiber   

Anthus spinoletta     (SU-art t.o.m. 1997)
t.o.m. 4/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 27.10 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
27.10.2015 1 S fyrbakken (HKn*) - fundinfo
Endelig blev denne art set på hukket, og som forventet blev det en overtrækkende fugl. Fuglen blev set på en dag, hvor nattefrosten satte ind i Danmark, og arten er kendt for at ankomme i større antal til landet i forbindelse med kuldefremstød. I DOFbasens 'Danmarks fugle' kan du læse om artens forekomst samt se fænologigraf for arten.

Udarbejdet 5. oktober 2009, revideret 27. oktober 2015
Til toppen af siden


Gulhovedet Gul Vipstjert   

Motacilla flava flavissima     (SU-race t.o.m. 1973)
t.o.m. 4/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 28.04-21.06 6 6 1. halvår
2. halvår Ingen
observationer
Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   6 6 Hele året
1. halvår:
10.05.2016 1 S (HKn*)
17.-20.05.2015 1 R (Hkn* m.fl.)
Ny fugl i forhold til fuglen d. 11.05. Læs mere og se foto i dagbog fra dagen.
11.05.2015 1 R (HKn*)
Foto af fuglen ses herunder. Læs mere om fuglen i dagbog fra dagen

Klik for at se billedet i stort format...
Gulhovedet Gul Vipstjert, Blåvandshuk, 11/5-2015 - foto: Henrik Knudsen

28.04.2013 1 N sydhukket kl. 9.05 (MSN*, HKn*, DMa)
Fuglen opdagedes på kaldet og kom lige henover obs.posten på sydhukket i lav højde. Der sås knaldgule kinder og underside. Derudover var det bemærkelsesværdigt at kaldet var meget skarpt og ulig ssp. flava.
21.06.2012 1 han R sydhukket (HKn*).
Fuglen rastede kl. ca. 6.30, men kun i ca. 30 sekunder! Henrik nåede dog at få dogmefoto af dette lokalhit, hvilket du kan læse mere om i dagbogen for dagen.
02.-08.05.1995 1 han R (HKn*, MIC) - (1)
Fuglen blev set d. 02. + 03. og 08. og vurderes at være samme fugl.

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. Fundet fra 1995 ej med i rapport:
  Fundet 02.-08.05.1995 er ikke angivet i rapporten 1993-1999, sandsynligvis fordi rapporten kun omtaler arter og således ikke racer.
 2. Fund der ikke tælles med i antal fund og individer:
  23.08.2001 1 han S (BLF)
  - ifølge Observationer 2001 (udskrift fra den gamle hjemmeside). Fundet er ej indtastet i DOFbasen og ej nævnt i Fugle i Danmark 2001. Efterårsobservationer af Gulhovedet Gul Vipstjert er meget sjældne og knapt årlige i Danmark. Derudover er efterårsfugle svært bestemmelige og da fundet ikke er beskrevet eller dokumenteret på anden vis tælles det ikke med i denne artsgennemgang.
Litteratur:
Artikel om en spændende fugl på Helgoland: British or Yellow-headed Yellow Wagtail?

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 4. august 2016
Til toppen af siden


Citronvipstjert   

Motacilla citreola     (SU-art)
t.o.m. 30/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 03.09 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
03.09.2011 1 SØ (HKn*, ALH, LIE) - dagbog fra dagen.
Stod og snakkede med 2 fuglefolk fra Haderslev ved stationen, da jeg opdagede den på kaldet. Fuglen kom med direkte kurs mod sø og fløj henover os i 20 m´s højde, hvor den var ivrigt kaldende. Lang påsat hale, minder mere om en Bjerg/hvid Vipstjert i formen med den lange hale. Helt hvid underside, intet gult i undergumpen. Oversiden grå. Kaldet blev hørt 7 gange og var meget iørefaldende, et rullende rusten kald zripp zripp. Kroppen mere strømliniet, man tænker slet ikke på de korthalede gule Vipstjerter, som der kommer en del af disse dage. Første citronvipstjert for hukket.

I første omgang blev fundet forkastet af SU da de ikke kunne godkende en trækkende fugl. Fundet (og andre fund af trækkende Citronvipstjerter) blev genbehandlet på SU-møde 16.-17. marts 2013 hvilket førte til at fundet blev godkendt.

Links:
Netfugls fundoversigt for Citronvipstjert

Udarbejdet 3. oktober 2009, revideret 22. maj 2013
Til toppen af siden


Bjergvipstjert   

Motacilla cinerea
t.o.m. 1/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 28.02-20.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 03.07-21.11 (1) Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Ej optalt.

2. halvår:
9 julifund: - julifund i DOFbasen
18.07.2014 1 R (APR)
27.07.2012 3 S (1+1+1) (MBB, APR)
04.07.2012 1 S (HBØ*)
03.07.2012 1 TF (HBØ*)
21.07.2008 1 N (HKn, IBJ, TBR, MKH)
14.07.1994 1 N (BLF)
03.07.1994 1 S (BLF)

2 ringmærkede fugle (1):
15.10.2010 1 RI i V1 stationshaven (TLP*)
28.10.2009 1 1k RI stationshaven (ALM*, HBØ) - 1. ringmærkede på hukket (2)
Bemærkninger:
 1. Ringmærkningsfund:
  I 2008 etableredes et lille drikkebassin i stationshaven, hvilket helt sikkert er årsagen til, at denne art nu også er på listen over ringmærkede arter, idet fuglen uden tvivl er gået ned til rast for at drikke. Bassinet har også haft tiltrækningskraft på andre arter. I efteråret 2009 er der således ringmærket utrolig mange Små Korsnæb, idet disse fugle også er gået ned til rast for at drikke.
Udarbejdet 28. oktober 2009, revideret 1. september 2015
Til toppen af siden


Sortrygget Hvid Vipstjert   

Motacilla alba yarrelli
t.o.m. 30/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 26.02-30.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 17.07-21.10 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
De fleste fund ligger i perioden medio marts-maj.

1 februarfund: - februarfund i DOFbasen
26.02.1997 1 N (BLF)

junifund: - junifund i DOFbasen
13.-28.06.2015 1 han R (HKn* m.fl.)
Set på 7 forskellige datoer og vurderes at være samme individ. Fuglen var meget sky og det lykkedes ikke at komme i ordentlig fotoafstand af fuglen trods gentagne forsøg.
12.-24.06.2005 1 han R (PSJ, BEJ)
Set på 4 forskellige datoer og det er sandsynligvis samme individ
30.06.2003 1 2k han R (BEJ)
13.06.2003 1 2k han R (BEJ)

2. halvår:
2 julifund: - julifund i DOFbasen
17.07.1997 1 han R (BLF)
18.07.1966 1 han R (AMø, Henning Noer)

Ingen augustfund: - augustfund i DOFbasen
Der er ingen augustfund.

1 septemberfund: - septemberfund i DOFbasen
30.09.1974 1 R (BLF)

Oktoberfund: - oktoberfund i DOFbasen
18.10.2009 1 2k+ han R (TBR, Skat, MIK)
21.10.1998 1 S (BLF)
13.10.1998 1 han R (BLF)
07.10.1993 2 R (OZG)
06.10.1993 1 ad han R (OZG)
04.10.1993 1 R (OZG)

Litteratur:
I Dutch Birding 4:2010 er der en meget grundig bestemmelsesartikel.

Udarbejdet 1. juli 2016, revideret 30. juli 2016
Til toppen af siden


Silkehale   

Bombycilla garrulus
t.o.m. 30/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 02.01-27.04 19 41 1. halvår
2. halvår 11.10-31.12
Ret almindelig
Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
13.01.2011 1 OF mosen (HKn*)
22.04.2009 1 R i stationshaven (BEJ*)
23.01.2007 1 TF (BEJ, HKn)
16.01.2007 4 TU (BLF)
02.01.2007 2 R (BLF)
23.04.2006 1 R (MIJ*)
02.01.2006 7 R (HKn, BEJ)
27.04.2005 1 Ø (PSJ, APR) - seneste fund.
19.04.2005 1 Ø (PSJ, BEJ, CHo, APR)
24.02.1999 1 R (BLF)
13.04.1996 1 N (BLF)
10.04.1996 1 S (BLF)
04.01.1996 1 R (BLF)
18.02.1991 3 R - S (BLF)
22.01.1991 8 S (BLF)
04.01.1991 1 S (BLF)
08.01.1986 3 R (BLF)
05.01.1986 1 R (BLF)
16.04.1973 2 R (BLF)
- ifølge DOFbasen, ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).

2. halvår:
Ej optalt.

Bemærkninger:
 1. Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
  I DOFbasen findes 4 observationer fra marts 1973, som ikke er angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008). Der er ingen andre martsfund:
  29.03.1973 13 N (BLF)
  20.03.1973 14 R (BLF)
  19.03.1973 16 N (BLF)
  18.03.1973 324! (318 N + 6 R) (BLF)
 2. Ringmærkningsfund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
  Ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er der ringmærket 1 fugl i efteråret 1971 og 25! fugle i efteråret 1973. Disse observationer er ikke angivet under artsgennemgangen i bogen, og er ej heller angivet i DOFbasen.
Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 9. februar 2011
Til toppen af siden


Vandstær   

Cinclus cinclus
t.o.m. 23/6-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 17.-28.10 7 7 2. halvår
IALT   7 7 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
17.10.1999 1 S (BLF)
19.10.1991 1 V over Ishuset på sydhukket. Hørt kalde. (Mark Desholm*, OZG)
Fundinfo. Er ej angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008).

28.10.1985 1 R (BLF)
21.10.1983 1 N (BLF)
26.10.1974 2 (1 + 1) N (BLF) - regnes som 2 fund.
20.10.1970 1 N (BLF)

Bemærkninger:
Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
14.10.2009 1 R i branddam ved radarmast bag TDC-stationen (JMP*, AP m.fl.)
Lokaliteten ligger udenfor denne oversigts geografiske område.

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 23. juni 2012
Til toppen af siden


Atlantisk Gærdesmutte   


Troglodytes troglodytes ssp. fridariensis/hirtensis/borealis     (SU-race)
t.o.m. 30/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 02.10 + 25.10 2 2 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
02.10.2014 1 RI (HKn*)
Gærdesmutte med karakter af en af de Nordatlantiske racer zetlandicus/borealis. Meget stor og mørk fugl med tyrenakke og vinge på lige knap 54 mm. Læs dagbog for dagen.
Se billedet i stort format...
Atlantisk Gærdesmutte, 2/10-2014 - foto: Henrik Knudsen
25.10.1992 1 RI (HHN, HKn, BEJ, MIC) - 1. og eneste! fund for Danmark!
SU har skrevet følgende om fundet: Målene på fuglen fra Blåvand passer på racerne fridariensis(Fair Isle), hirtensis(St. Kilda) og borealis(Færøerne), og det er meget svært at sige mere om raceforholdet, end at fuglen udviste karakterer svarende til en af disse. De er dog alle ekstreme standfugle, så det er lidt af en gåde, hvordan fuglen er dukket op i Blåvand. En sandsynlig mulighed er skibsassistance. (Kilde: SU-rapport 1993)

Udarbejdet 23. februar 2010, revideret 30. oktober 2015
Til toppen af siden


Alpejernspurv   

Prunella collaris     (SU-art)
t.o.m. 30/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 11.-12.05 1 1 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
11.-12.05.2004 1 RI i f6 (HKn*, BEJ m.fl.) - 10. fund for Danmark
Fundet var den første twitchbare fugl i mange, mange år så rigtig mange fik fuglen at se på såvel første som andendagen. Fuglen blev fotograferet både i hånden og i felten. Se fotooversigten og læs mere om fundet...

2. halvår:
Ingen observationer.

Links:
Netfugls fundoversigt for Alpejernspurv

Udarbejdet 23. september 2009, revideret 15. oktober 2010
Til toppen af siden


Nattergal   

Luscinia luscinia
t.o.m. 1/9-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 09.05-07.06 25 25 1. halvår
2. halvår 02.08-31.10 (3+4) 11 11 2. halvår
IALT   36 36 Hele året
1. halvår:
21.05.2012 1 SY i tjørnekrattet øst for skurvognen (BEJ*, PPO*, HKn)
28.05.2010 1 2k RI (TLP*, MSN, TBR, BEJ)
07.06.2007 1 SY i fyrhaven (HKn*)
04.06.2007 1 2k RI (HKn*)
28.05.2007 1 SY (HKn*)
13.05.2007 1 SY (HKn*)
11.05.2001 1 RI (MIJ)
08.05.2001 1 SY - RI (MIJ)
13.05.1998 1 R (BLF)
17.05.1997 1 R (BLF)
17.-19.05.1996 1 SY (BEJ, KMO, JES)
28.05.1993 1 RI (HKn*)
Fuglen er fejlagtigt angivet som Sydlig Nattergal i såvel rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001) som i DOFbasen. Læs mere under Sydlig Nattergal.
22.05.1989 1 RI (BLF)
15.05.1988 2 RI (BLF)
Regnes for 2 fund af 2 fugle
15.-18.05.1987 1 RI (d. 15.05) (BLF)
Usikkert om det er en eller flere fugle? - foreløbig regnet som 1 fund.
09.05.1987 1 R (BLF)
xx.xx.1985 1 RI (BLF) - (1)
- ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008), ej angivet i DOFbasen.
xx.xx.1985 1 RI (BLF) - (1)
- ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008), ej angivet i DOFbasen.
21.05.1984 1 R (BLF)
17.05.1976 1 R (BLF)
15.05.1974 1 R (BLF)
31.05.1973 1 R (BLF)
29.05.1973 1 R (BLF)
18.05.1973 1 R (BLF)

2. halvår:
30.08.2015 1 1k RI (HKn*, RWR)
Se billedet i stort format...
Nattergal 1k, 30/8-2015 - foto: Henrik Knudsen
08.09.2013 1 RI (HBØ*)
25.08.2013 1 1k RI (HKn*, SKat)
06.10.2010 1 R bag Vesterled (TLP, KLa) - (3+4) - foto og beretning
TLP angiver i pers. medd. at der ikke blev set ringe på fuglen, der var meget skulky. Fuglen blev set i telescop, men ikke særlig godt bla. grundet dårligt lys. Det kan således ikke udelukkes at fuglen havde ring, da observationsforholdene var langt fra optimale. Sandsynligheden for at det er samme fugl som 01. og 04. oktober er meget stor, da det er hidtil eneste oktoberfund af Nattergal i Danmark. Det regnes derfor for samme fugl som 01.+04.10.
01.+04.10.2010 1 1k RI - R (TLP*, AOWN) - (3+4) - foto og beretning
10.08.2007 1 RI (BLF)
28.09.2003 1 RI (JEt*, BEJ)
Der blev ringmærket hele 240! fugle denne dag, hvoraf Rødhals var topscorer med 80 individer og Nattergal var mest sjældne fugl.
02.08.1993 1 R (BLF, OZG)
31.10.1987 1 RI (BLF) - (3, 4)
25.08.1987 1 RI (BLF)
24.08.1987 1 RI (BLF)
15.08.1986 1 RI (BLF)

Bemærkninger:
 1. Dato mangler på de 2 ringmærkede fugle i 1985:
  For denne art mangler der datoer for 2 observationer af ringmærkede fugle i 1985. Disse er angivet med datoen xx.xx.årstal
 2. Divergens i antal fugle 1. halvår:
  I 30-års bogen (Jakobsen, 2008) angives at der i 1. halvår er registreret 14 individer på 7 år. Dette kan jeg ikke få til at stemme med de observationer der er oplistet i denne oversigt.
 3. Periode 2. halvår:
  De 2 fund fra henholdsvis 01.-04.10 og 06.10 i 2010 samt fundet d. 31.10.1987 skiller sig markant ud fra de øvrige efterårsfund der ligger i perioden 02.08-08.09.
 4. 3 seneste fund i Danmark?!:
  De 2 fund fra henholdsvis 01.+04.+06.10 i 2010 samt det ultrasene fund fra 31.10.1987 er de eneste fund fra Danmark i oktober der er indtastet i DOFbasen - er det mon de 3 seneste fund?
 5. Seneste fund på Chr. Ø og Helgoland:
  På Chr. Ø er seneste fund frem til 2001 fra 24/9 (Lausten og Lyngs, 2004). På Helgoland er seneste fund frem til 2001 fra 16/9 (Dierschke et al, 2011).
Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
2 fund henholdsvis 13.05.1997 og 20.05.1997 er i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001) angivet som Nattergal sp., men er i DOFbasen indtastet som Nattergal Luscinia luscinia! I denne oversigt er de placeret under Nattergal sp.

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 1. september 2015
Til toppen af siden


Sydlig Nattergal   

Luscinia megarhynchos     (SU-art t.o.m. 2003)
t.o.m. 23/1-2019 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2019
1. halvår 23.04-04.06

Diagram datoforekomst
Diagram årsforekomst
27 27 1. halvår
2. halvår 13.-17.09 1 1 2. halvår
IALT   28 28 Hele året
1. halvår:
30.04.2017 1 2k han SY - RI (HKn*)
31.05.2016 1 2k RI (HKn*)
30.05.2016 1 3k+ RI (HKn*)
04.06.2015 1 3k+ han SY - RI i F3 kl. 5.50 (HKn*)
1. junifund for hukket.
22.05.2011 1 2k han SY - RI kl. 7.30 (HKn*, MRH)
- Fuglen kom efter flere dages vind fra vest og sydvest, hvor der ingen fugle var overhovedet. Vinden drejede så i SØ med stigende temperaturer, og som så mange gange før gav denne vejrændring bonus. Fuglen blev først hørt subsyngende ved 5-tiden, hvor den ikke lod sig artsbestemme. Heldigvis gik fuglen i nettet, så det ikke forblev en Nattergal sp.
14.05.2008 1 3k+ RI (SSC*, BEJ)
09.05.2008 1 3k+ han SY - RI (SSC, JOG, TWJ)
29.04.2007 1 2k RI (HKn*, MSN, MIJ, PPO)
Se billedet i stort format...
Sydlig Nattergal 2k, 29/4-2007 - foto: MSN
04.05.2005 1 3k+ hun RI (PSJ*)
02.05.2005 1 3k+ han (PSJ*, BEJ, APR)
30.05.2003 1 SY og set lige nord for den grønne militærskurvogn (HKn*)
- ifølge SU-rapport 2005 (Amstrup et al, 2006), på Netfugls fundoversigt angives blot Blåvand, men det er Blåvandshuk.
24.05.2002 1 RI (RDN*, KRN) - foto af fuglen...
04.05.2002 1 RI P2 (KRN*, RDN, ANP) - fotos af fuglen og fundberetning...
07.-08.05.2000 1 2k RI (PKj*)
- ifølge Netfugls fundoversigt, er ej indtastet i DOFbasen. Ringmærket d. 07.05 og genfundet i Fyrhaven dagen efter (Hansen, 2001). Fundet er kun godkendt af SU for 07.05.
07.05.1999 1 RI i Posthaven (KBF*)
11.-12.05.1998 1 RI d. 11.05 (EKr*, HKn m.fl.)
08.05.1998 1 2k RI (MIJ* m.fl.)
01.-03.05.1996 1 2k (BEJ, PKj)
- fuglen var mærket som 1k 02.08.1995 i Holland! (1)
23.04.1996 1 ad RI (HKn, BEJ, PKj)
29.05.1995 1 RI i P8 om eftermiddagen (MIJ*)
- Fundet findes ikke i fundoversigten på Netfugl. Fundet med foto blev d. 16. marst 2010 indsendt til SU af MIJ der ringmærkede fuglen og er nu godkendt.
01.-05.05.1995 1 SY, RI d. 02.05 af MIC (MIC*, HKn m.fl.)
- Fundet blev først indsendt til SU 02.03.2010 af HKn, der blev gjort opmærksom på at fuglen ikke var godkendt. Fundet er nu godkendt.
22.05.1988 1 3k+ RI (ML, BEJ, RoC)
13.05.1987 1 2k RI (Thorkild Michaelsen Ramos)
07.05.1986 1 2k RI (BEJ, JG m.fl)
20.-21.05.1985 1 2k RI (BEJ)
16.05.1985 1 RI (BEJ)
05.05.1981 1 han RI (BEJ, K. Nørgaard)

2. halvår:
13.-17.09.2008 1 1k RI (JOG, CAG, MIK, BEJ)
- Foto. Ifølge kommentaren i DOFbasen er det første efterårsfund nogensinde af arten i Danmark!

Bemærkninger:
 1. Eneste genfangst i Danmark:
  Fuglen som var mærket i Holland som 1k 02.08.1995 og genfanget som 2k 01.05.1996 er eneste genfangst i Danmark af en ringmærket Sydlig Nattergal. Der er ligeledes kun 1 genmelding på en dansk mærket Sydlig Nattergal: En fugl ringmærket 01.05.2002 på Tipperne blev genfanget i Cambridge, England 06.06.2003. (Bønløkke et al, 2006)
 2. Fund der var angivet som Sydlig Nattergal:
  28.05.1993 1 RI (BLF)
  I rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001) står fundet i artsgennemgangen angivet som Sydlig Nattergal, men i ringmærkningsoversigten er det angivet, at der er ringmærket 1 Nattergal og ingen Sydlige Nattergale i foråret 1993. Der er ingen Sydlig Nattergal at finde i SU-rapporten fra 1993, hvilket underbygger, at det er en fejl.
Links:
- Netfugls fundoversigt for Sydlig Nattergal i Danmark
- Status for arter udgået af SU-listen - Sydlig Nattergal. NB! artiklen er i bunden af SU-rapporten.

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 21. juni 2015
Til toppen af siden


Nattergal sp.   

Luscinia luscinia/megarhynchos
t.o.m. 17/10-2009 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 13.05-20.06 3 3 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   3 3 Hele året
1. halvår:
20.06.2006 1 (BLF)
Ifølge Observationer forår 2006. Er ej indtastet i DOFbasen.
20.05.1997 1 R (BLF) - (1)
13.05.1997 1 R (BLF) - (1)

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. Fuglene er i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001) angivet som Nattergal sp., men er i DOFbasen indtastet som Nattergal Luscinia luscinia!
Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 15. oktober 2010
Til toppen af siden


Nordlig Blåhals   

Luscinia svecica svecica
t.o.m. 23/6-2013 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 05.05-17.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår - (1)
1. halvår - (2)
2. halvår 25.08-08.10 24 30 2. halvår - (1)
2. halvår - (2)
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året - (1)
Hele året - (2)
Se billedet i stort format...
Nordlig Blåhals 2k han, 14/5-2005

1. halvår:
Junifund: - junifund i DOFbasen
17.06.2008 1 2k han RI (JOG)
04.06.2008 1 3k+ han RI (JOG, SSC, HKn, BEJ)
01.06.2008 1 2k RI (JOG, SSC, HKn)

2. halvår:
Kun 2 observationer siden 1972!: - observationer siden 1972 i DOFbasen
07.09.1998 1 R (BLF)
08.10.1995 1 R (BLF) - iøvrigt seneste fund.

Bemærkninger:
 1. Link til Nordlig Blåhals:
  Observationerne af Nordlig Blåhals er primært indtast under Blåhals sp., men også korrekt under Nordlig Blåhals.
  (1) er link til Nordlig Blåhals.
 2. Link til Blåhals sp.:
  Observationerne af Nordlig Blåhals er primært indtast under Blåhals sp., men også korrekt under Nordlig Blåhals.
  (2) er link til Blåhals sp.
 3. Sydlig eller Nordlig Blåhals:
  Læseren gøres opmærksom på de 5 forårsfund af Sydlig Blåhals og den tekst der er skrevet dertil.
Links:
Aprilfund af Blåhals Luscinia svecica i Danmark: nordlig eller sydlig race?

Udarbejdet 12. februar 2011, revideret 23. juni 2013
Til toppen af siden


Sydlig Blåhals   

Luscinia svecica cyanecula     (SU-race t.o.m. 1973 + 1983-1999)
t.o.m. 30/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 16.04-04.06 5 5 1. halvår - (1)
2. halvår 30.07 + 06.09 2 2 2. halvår - (1)
IALT   7 7 Hele året - (1)
1. halvår:
04.06.2016 1 SY mosen ved sydlige branddam (MSN*, HKn, DMa, Philip Elbæk)
Fuglen sang kun fra kl. 4.45-5.15 hvorefter den forsvandt.
26.04 1 SY + 01.05.2015 samme fugl RI (HKn*, MSN, JSP, MFJ)
Regnes for at være samme fugl.
25.04.2001 1 2k han RI kl. 09.00 i V5 (JHH*)
Ifølge ringmærkningsnotesbog forår 2001, Blåvand Fuglestation (JHH pers.medd.).
16.04.1968 1 han RI (N. Linnet*)
Godkendt af SU jf. SU-rapport 1965-69
17.-19.04.1964 1 han RI (AMØ*)
Ringmærket d. 17.04 og set de efterfølgende dage. SU blev oprettet i 1965, hvorfor dette fund ikke skulle godkendes, hvorimod fundet fra 1968 og 1973 skulle.

2. halvår:
30.07.2016 1 1k R (HKn*)
Fuglen vurderedes at være af den sydlige race, da det er helt utænkeligt med Nordlig Blåhals på dette tidspunkt. Ifølge DOFbasen er de første Nordlige Blåhalse i Danmark registreret i de sidste dage af august. På Chr. Ø er tidligste fund af Nordlig Blåhals 20. august (Lyngs og Lausten, 2004).
06.09.1954 1 han i sommerdragt (Gamle SU-observationer)

Bemærkninger:
 1. Alle observationer var indtastet som Blåhals:
  Alle observationer af Sydlig Blåhals var indtastet i DOFbasen som Blåhals. De er d.d. 23/6-2013 blevet rettet til Sydlig Blåhals og eventuelle noter er tilskrevet.
 2. Hvorfor ses ingen Sydlige Blåhalse på hukket i april?:
  Det er og bliver en gåde hvorfor Sydlig Blåhals er så ekstrem sjælden på hukket, når den er genindvandret så massivt, og yngler så tæt på Blåvandshuk. At den så ovenikøbet bliver set på træk andre steder såsom Helgoland, gør bare sagen endnu mere mystisk. Eksempelvis sås 13/4-2013 hele 9!!! Sydlige Blåhalse på Helgoland, uden der var så meget som spor af en enkelt på hukket.
Links:
Der er skrevet følgende artikel om ovenstående emne:
Aprilfund af Blåhals Luscinia svecica i Danmark: nordlig eller sydlig race?

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 30. juli 2016
Til toppen af siden


Blåstjert   

Tarsiger cyanurus     (SU-art)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 07.06 1 1 1. halvår
2. halvår 06.-30.10 2 2 2. halvår
IALT   3 2 Hele året
1. halvår:
07.06.2005 1 2k han fundet død (PSJ*, BEJ)
2. halvår:
06.-09.10.1994 1 1k hun-type R Vestskoven (MFJ*, BEJ, HKn, HEL) - (1) 30.10.2008 1 1k RI kl. 07.30 (JOG, MIK, TEO)
Bemærkninger:
 1. Blåstjerten 1994 - en drøm for mange:
  Blåstjert har for mange været en drømmefugl, og fundet fra 1994 blev et af de første rigtig store massetwitch. Det medførte dels malurt i bægeret i form af massiv nedtrampning af området men også en ekstra bonus i form af opdagelsen af en Schwarz Løvsanger, der ligeledes var en drøm for de fleste.
  Fundet er beskrevet i en artikel i DOF-nyt 4/94
Links:
Netfugls fundoversigt for Blåstjert

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 7. maj 2011
Til toppen af siden


Husrødstjert   

Phoenicurus ochrurus
t.o.m. 13/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 07.03-30.06  (1) Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 02.07-07.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
1 januarfund: - januarfund i DOFbasen
14.01.2014 1 R i sommerhusområdet (BEJ*)

2. halvår:
Observationerne er jævnt fordelt på alle måneder undtagen december:
2 decemberfund: - decemberfund i DOFbasen
07.12.2009 1 R ved bunker bag Sabinebunkeren (JRL)
Det kunne meget vel være samme fugl som d. 02.12.
02.12.2009 1 han R (BLF)

Bemærkninger:
 1. 1 vinterfund:
  Januarfundet er helt udenfor artens forekomstmønster idet de tidligste fund oftest er fra ultimo marts.
 2. Første sikre fund af formen 'paradoxus':
  20.05.2015 1 2k han RI (HKn*)
  I dagbogen har Henrik skrevet følgende om fundet: En syngende Husrødstjert som røg i N2 i Stationshaven gik hen og blev dagens mest spændende fugl, da det drejede sig om en 2k han af formen “Paradoxus”….. En form som jeg rigtig længe gerne har villet prøve at fange, da den er ganske fåtallig. Man regner med at de udgør 10-12 procent af Husrødstjerterne. Da min begejstring havde lagt sig lidt over, at dagens første fugl var utrolig smuk, dykkede jeg lidt ned i Blåvand arkiverne, for at se hvordan forekomsten var herude. Jeg kiggede vores materiale igennem for perioden 2002-2015, og fandt ud af at vi i denne periode har fanget 39 Husrødstjerter i første halvår, altså 2,8 fugle pr. forår. I de 39 fugle, var der 10 hanner, men desværre var der ingen bemærkninger om der var “Paradoxus” mellem de fugle. Men efter at have kigget alle de gamle notesbøger igennem for denne periode kom jeg frem til, at der kun var 4 mulige imellem af denne form, hvilket svarede godt til 10 procent, hvilket helt var i overensstemmelse med den tidligere omtalte procentdel. Men da der ikke findes nogen bemærkninger omkring de 4 fugle, at det har drejet sig om “Paradoxus”, må dagens fund være det første sikre fund af denne form i perioden 2002-2015. Vil dog antage der må være flere fund herude, hvis man graver længere tilbage i tiden, dog er der den mulighed, at det ikke tidligere har været noget folk har gjort så meget ud af og det derfor vil være svært at gennemskue hvor mange fund der foreligger for Blåvand.

  Husrødstjert 2k han paradoxus
  Husrødstjert 2k han af formen 'paradoxus', 20/5-2015 - foto: Henrik Knudsen
Litteratur:
- 40 siders artikel fra Limicola om Husrødstjert
- Indlæg på Birding Frontiers med kommentar fra Magnus Hellström om aldersbestemmelse
- Beskrivelse af racer samt former af Husrødstjert
- Kønsbestemmelse af Husrødstjert, af Ottenby fågelstation

Udarbejdet 13. juli 2015, revideret 13. juli 2015
Til toppen af siden


Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl   

Saxicola torquata mauras/stejnergeri
    (SU-art. Ophøjet fra SU-race i 2012)
t.o.m. 7/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   2 2 maurus

maurus/stejnegeri
2. halvår   7 7 maurus

maurus/stejnegeri
IALT   9 9 maurus

maurus/stejnegeri
1. halvår:
16.-17.04.2007 1 hun R i mosen (BEJ*, HKn)
29.05.1991 1 hun/2k RI (HHN* m.fl.)
- ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008) og SU-rapport 1991 (Frich et al, 1993), er ej angivet i DOFbasen.

2. halvår:
24.-25.09.2011 1 1k han R omkring stationen (HKn*, APR m.fl.) Billede 1
01.-02.11.2009 1 1k han R Jordhulevej-Klitvej (HBØ*, MSN, JaHC, ALM, JBR)
- Finderberetning. Fundet ca. kl. 12.30.
14.-17.10.2007 1 1k R i mosen (HKr*, Skat m.fl.)
24.-26.09.1996 1 hun/1k (HKn*, BEJ, JRP)
Ifølge rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001) samt SU-rapporten 1995 og 1996 (Rasmussen 1997), ej indtastet i DOFbasen.
09.-10.10.1993 1 1k R (KO*, OZG*, LSt*)
05.-07.10.1991 1 1k han RI d. 05.10 (MFJ, JS, JFA)
- ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008) og SU-rapport 1991 (Frich et al, 1993), er ej angivet i DOFbasen.
28.09.1955 1 han (Gamle SU-observationer)
Fundet blev i 2012 forelagt SU, og blev godkendt som det første fund for Danmark!!!

Bemærkninger:
 1. Maurus vs. stejnergeri:
  Ingen af fundene er racebestemt, men alle fund på nær fundet 14.-14.10.2007 er fejlagtigt indtastet racespecifikt! Linksene til DOFbasen er således til samtlige fund.
 2. Status på racebestemmelse:
  I forhold til racebestemmelse kan du i denne tråd på Netfugl læse at dette aktuelt regnes meget vanskeligt...umuligt uden DNA? TEO har 7/4-2012 skrevet om SU's aktuelle holdning der er at alle fund karakteriseres ssp. maurus/stejnergeri.
 3. Artstatus fra 2012:
  Sibirisk Bynkefugl fik artsstatus fra 2012.
  I Nyhedsbrev fra sjældenhedsudvalget, febuar 2012 står således følgende: Derudover opfattes Sibirisk Bynkefugl nu af BOU som en selvstændig art og regnes således ikke mere som race af Sortstrubet Bynkefugl. Da SU følger BOU i taksonomiske spørgsmål og Sibirisk Bynkefugl er truffet i Danmark tilføjes denne således også den Danske fugleartsliste.
 4. Fund forkastet af SU:
  06.06.2015 1 han R i mosen (EFH*, HKn m.fl.)
  Fuglen var meget sky og derfor utrolig svær at fotografere. Læs mere og se foto i dagbog fra dagen.
Links:
Netfugls fundoversigt for Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl

Litteratur:
Feltbestemmelsesartikel i 'Fugle i Felten' 3:2001 skrevet af Henrik Haaning Nielsen (HHN).

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 7. august 2016
Til toppen af siden


Grønlandsk Stenpikker   

Oenanthe oenanthe leucorhoa     (SU-race t.o.m. 1973)
t.o.m. 6/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 20.04-27.05 6 7 1. halvår
2. halvår 26.08-09.10 7 9 2. halvår
IALT   13 16 Hele året
Se billedet i stort format...
Grønlandsk Stenpikker hun, 27. maj 2006
1. halvår:
27.05.2006 1 hun RI (HKn*, MSN, PBH) - Fotos.
09.05.2005 1 2k+ hun RI (PSJ)
10.05.2000 1 R (BLF) - (1 + 3).
Regnet for ny fugl i forhold til fuglen 07.-08.05.
07.-08.05.2000 1 R (BLF) - (1 + 3)
28.04.2000 2 R (BLF) - (1 + 3)
20.04.1996 1 R (MIC) - (2)

2. halvår:
09.10.2015 1 RI (HKn*, RWR)
08.09.2009 1 1k han RI (BEJ)
07.10.2006 1 R (BLF)
01.10.2005 1 R (BLF)
06.09.2002 1 RI (BLF)
26.08.2002 2 R (JHH)
22.09.1991 2 R (OZG) - (2)

Bemærkninger:
 1. Racebestemmelse:
  Denne race er svært bestemmelig og er mest sikkert racebestemt i hånden, primært ud fra vingelængden. Arten formodes således at være langt mere almindelig end tallene indikerer. Fra og med 2007 er racen genoptaget som rapportgruppeart i DOFs årsrapporter, kun fugle bestemt i hånden medtages (Christensen et al, 2008).
 2. Racen ej omtalt i tidligere rapporter:
  Observationerne fra 1991 og 1996 er ikke angivet i 30-års bogen (Jakobsen, 2008) henholdvis rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001) hvilket formodentlig skyldes, at rapporterne primært omtaler arter og ikke racer.
 3. Observationerne fra år 2000:
  Disse er ifølge rapporten Fugleobservationer i 2000 (Hansen, 2001). Er ej indtastet i DOFbasen.
Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
Efteråret 1967 1 RI (BLF)
Efteråret 1973 1 RI (BLF)
Ovenstående ringmærkninger er angivet i rapporten Ringmærkning ved Blåvand 1954-83 (Jakobsen, 1984). Fundene er dog ikke angivet i DOFbasen, og er ej heller at finde i SU-rapporter selvom racen var SU-race til og med 1973. Hvorvidt fundene nogensinde er forelagt SU er uvist.

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 6. juli 2016
Til toppen af siden


Ørkenstenpikker   

Oenanthe deserti     (SU-art)
t.o.m. 7/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår Ingen observationer Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 15.10-21.10 + 17.11 + 22.12 3 3 2. halvår
IALT   2 2 IALT
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
Se billedet i stort format...
Ørkenstenpikker han, nordhukket, 18/10-2013 - foto: Henrik Knudsen

22.12.2015 1 1k/hun R ved Sabinebunkeren (Henrik Rask)
Fuglen blev fundet i regnvejr og var i første omgang svær at bestemme, men blev fotodokumenteret og endeligt bestemt. Se foto på Blåvand Fuglestations facebookside.
15.-21.10.2013 1 han R nordhukket (Niels Bahl Andersen* og et helt felttræf)
18. fund for Danmark. Fundet er det tidligste i Danmark idet hidtil tidligste var fra 24/10. I nordeuropæisk sammenhæng er der dog væsentlig tidligere fund. Eksempelvis blev en fugl set så tidligt som 24/9-2005 i Holland (Netfugl.dk) og Helgolands tidligste fund er fra 4/10 (Dierschke et al, 2011). Læs mere om fundet i Dagbog fra dagen samt i denne artikel med video af fuglen. Og se endnu en video af fuglen.
17.11.2011 1 1k+ han R-SV kl. 8.35-8.36 (HKn*) - finderberetning og foto
Efter mange års intensiv jagt efter denne art, i form af utallige gåture på stranden lykkedes det endelig for Henrik Knudsen at finde targetarten Ørkenstenpikker. Henrik flushede fuglen der fløj længere ud på stranden, men desværre var det en meget kort fornøjelse, idet fuglen efter kun ca. 1 minuts rast trak sydvest og forsvandt. Henrik nåede dog at tage et billede.
Efteråret 2011 bød iøvrigt på rigtig mange Ørkenstenpikkere i landet hvoraf alle fugle på nær Blåvandsfuglen var stationære i flere dage.

Links:
Netfugls fundoversigt for Ørkenstenpikker

Udarbejdet 29. april 2012, revideret 7. august 2016
Til toppen af siden


Ringdrossel   

Turdus torquatus
t.o.m. 27/8-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 24.03-16.06  (1) Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 27.08-12.11  (2) Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt IALT
1. halvår:
2 martsfund: - junifund i DOFbasen
24.03.2014 1 han R (HKn, BEJ)
31.03.1976 1 (BLF)

2 junifund: - junifund i DOFbasen
04.-06.06 2015 1 han R i mosen (HKn, BEJ m.fl.)
16.06.1989 1 R (BLF)

2. halvår:
Augustfund: - augustfund i DOFbasen
28.08.1973 1 R (BLF)

Novemberfund er langt fra årlige - herunder novemberfund siden 1998: - novemberfund i DOFbasen
12.11.2012 1 R ved ishuset (BEJ*)
Ny fugl i forhold til fuglen d. 09.11. Læs mere i fundinfo i DOFbassen.

09.11.2012 1 han R i mosen (BEJ*)
04.11.2012 1 R (HKn*)
06.11.2010 1 R (MMJ*)

Bemærkninger:
 1. 17 dage mellem seneste og 2. seneste forårsfund:
  30.05.1991 1 R (BLF) er 2. seneste forårsfund. Til sammenligning har Helgoland enkelte junifund samt et oversomrende individ i 2002 (Dierschke et al, 2011).
 2. Tidligste efterårsfund 25/8 eller 7/9?:
  Ifølge Blåvand Fuglestations dagbøger er der set Ringdrossel 25.08.1968 I 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er tidligste observation angivet til 25.08.1968. De efterfølgende tidligste fund er i uge 36: 07.09 i såvel 1965 som 1968 og uge 37.
  Der er ifølge DOFbasen ingen øvrige augustfund i hele Danmark, og det tidligste fund ifølge DOFbasen er 01.09.1993 1 han R Holstebro (Egon Østergaard). Derefter er der få spredte fund i starten af september og arten ankommer som oftest omkring 20. september.
 3. Fænologi for Ringdrossel - Helgoland:
  På Helgoland er tidligste forårsfund 10/3 og middelankomstdato 1/4. De sidste fugle ses som regel i juni med middelslutdato 7/6. I 2002 oversomrede et individ indtil den blev spist af en Spurvehøg d. 3/9!
  Tidligste efterårsfund fraset det oversomrende individ er 15/8 og middelankomstdato er 14/9. Middeldato for sidste efterårsobservation er 7/11. Der er enkelte fund i december og januar. Dierschke et al, 2011)
Udarbejdet 15. maj 2013, revideret 27. august 2015
Til toppen af siden


Sjagger   

Turdus pilaris
t.o.m. 26/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.01-07.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 09.07-31.12 Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Majfund: - majfund i DOFbasen
Arten er så godt som årlig i maj måned.

Junifund: - junifund i DOFbasen
07.06.1994 2 N (BLF)
02.06.1988 1 R (BLF)

2. halvår:
Arten ses enkelte år i august eller september, men den egentlige reelle ankomst er først medio oktober.

Julifund: - julifund i DOFbasen
27.07.1991 2 R (BLF)
19.07.1974 1 R (BLF)
09.-10.07.1973 1 R (BLF)

5 augustfund siden 2000: - augustfund i DOFbasen
23.08.2015 1 1k hun RI (HKN*)
Regnes for samme fugl som dagen før.
22.08.2015 1 S (DMa*, HKn, MSN, LTP)
21.08.2010 1 TF (TLP*)
23.08.2007 1 S (BEJ*)
17.08.2005 1 R (BEJ*)
23.-24.08.2004 1 R (MIJ*)

5 septemberfund siden 2000: - septemberfund i DOFbasen
30.09.2014 4 OF (PPO, BLF)
29.09.2014 2 S (BLF)
11.09.2013 1 R (BLF)
28.09.2004 1 S (RTj)
05.09.2004 1 S (RTj)

Novemberfund: - novemberfund i DOFbasen
Arten har været årlig i november siden 1980 fraset 2002. MEN arten er mystisk nok ikke set i november i 2012, 2013 og 2014!

4 højeste antal: - højeste antal i DOFbasen
28.10.1984 40640 T (BLF)
28.10.2008 16327 T (TEO, JOG)
26.10.2015 15441 S (RWR, BEJ, HKn)
12.01.1967 10000 S (BLF)

Udarbejdet 25. august 2015, revideret 26. oktober 2015
Til toppen af siden


Islandsk Vindrossel   

Turdus iliacus coburni     (SU-art)
t.o.m. 16/10-2010 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 11.05 1 1 1. halvår
2. halvår 24.10 + 01.11 2 2 2. halvår
IALT   3 3 Hele året
1. halvår:
11.05.2005 1 2k+ RI (PSJ) - læs beskrivelse i Dagbog 2005 under 11.05

2. halvår:
01.11.1995 1 RI (RS*, LSt, BEJ, HKn)- 3. fund for Danmark (1).
24.10.1995 1 RI (RS, LSt, BEJ) - 2. fund for Danmark (1)
RS' beretning fra DOFbasen: Fuglen var den første der blev sikkert bestemt i landet. Vi ringede til tipperne og fortalte om vores fangst, de kunne oplyse at de havde fanget en lignende fugl ca. 30 min før vores men denne var sluppet uden at der var taget mål af den. Vi fortalte dem om hvilke mål der skulle tages, hvis de nu skulle fange en ny fugl, og fanden tage mig om de ikke genfanger deres fugl. Deres fugl bliver derfor landest første. Begge fund er godkendt af SU.

Bemærkninger:
 1. Danmarks 1. fund af denne race blev gjort KUN 30 minutter forinden fundet på hukket d.24.10.1995, idet en 1k ringmærkedes på Tipperne (KO*) - se SU-rapport 1998 (Rasmussen, 1998). De 2 fund fra Blåvandshuk er nævnt i SU-rapport 1997 (Rasmussen, 1997)
 2. Denne race kan kun bestemmes i hånden (Blandt andet ud fra vingelængde samt længden på midterste tå!), hvorfor de angivne fund ikke formodes at repræsentere den egentlige forekomst.
Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
27.03.2004 1 RI (OZG) kunne være af denne race 09.10.2002 1 RI (CJM)
- Fundet er antageligt aldrig forelagt SU, men der er taget følgende billeder: Billede 1 og Billede 1

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 7. maj 2011
Til toppen af siden


Sangere


Stribet Græshoppesanger   

Locustella lanceolata     (SU-art)
t.o.m. 30/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår   1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
07.10.1991 1 1k fyrfalden (overfyrpasser Lauridsen, JFA, MFJ, PHK) - 4. fund for Danmark.

Bemærkninger:
Landets første twitchbare fugl blev ringmærket af Jonas Gadgaard (JOG) fra Blåvand Fuglestation, da Thorbjørn Eriksen d. 17.10.2008 fandt en fugl på Grønningen syd for Blåvandshuk.

Links:
Feltbestemmelse af Stribet Græshoppesanger og Græshoppesanger - artikel fra Fugle i Felten 4:2009.

Netfugls fundoversigt for Stribet Græshoppesanger

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 16. oktober 2010
Til toppen af siden


Græshoppesanger   

Locustella naevia
t.o.m. 30/10-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 14.04-24.06 (1) Ej optalt Ej optalt 1. halvår
2. halvår 16.07-09.10 (2) Ej optalt Ej optalt 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Første forårsfund:
10.05.1970 1 R (BLF)
Arten har siden 1981 været næsten årlig om foråret.

Junifund: - junifund i DOFbasen
24.06.1994 1 R (BLF)
22.06.1993 1 R (BLf)
08.06.1989 1 SY (BLF)
19.06.1970 1 R (BLF)

2. halvår:
Julifund: - julifund i DOFbasen
31.07.2002 1 1k RI (JHH*) - samme som 16.07?
16.07.2002 1 SY (JHH*)

Første 3 efterårsfund:
xx.xx.1967 1 (BLF)
Ifølge 30-års bogen (Jakobsen, 2008). Fundet er ikke indtastet i DOFbasen.
18.08.1971 1 R (BLF)
05.10.1982 1 R (BLF)
Fra og med 1985 har arten også næsten været årlig om efteråret.

Bemærkninger:
 1. Tidligste fund med anderledes sang:
  14.04.2012 1 SY (HBØ*)
  Fuglen sang afvigende, hvorfor Henrik optog sangen. Læs beretningen og hør lydoptagelsen.
 2. Efterårsfund - primært i august måned:
  De fleste fund er fra august, spredt ud over hele måneden.
Links:
Feltbestemmelse af Stribet Græshoppesanger og Græshoppesanger - artikel fra Fugle i Felten 4:2009.

Udarbejdet 26. juni 2012, revideret 26. juni 2012
Til toppen af siden


Flodsanger   

Locustella naevia     (SU-art t.o.m. 1988)
t.o.m. 18/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer Ingen observationer
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer
IALT   Ingen observationer Ingen observationer
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. Hvad ses først: Pallas Græshoppesanger eller Flodsanger?:
  Denne art er aldrig truffet på hukket, og sandsynligheden er nok meget lille for at den dukker op..... og mon ikke der ses Pallas Græshoppesanger inden da ;-)
 2. Kun 3 fund på Helgoland til og med 2009:
  17.05.19988 1 SY
  05.06.1995 1 RI
  07.10.1934 1 RI
Udarbejdet 5. oktober 2009, revideret 18. juli 2015
Til toppen af siden


Savisanger   

Locustella luscinioides     (SU-art t.o.m. 1971)
t.o.m. 18/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 11.05 1 1 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
11.05.2013 1 RI (HKn*, BEJ, ThE) i V5 kl. 9.15.
Fuglen blev fanget i 10 m/s SV, på en dag hvor vejret ikke gav forhåbning om noget som helst.
Se billedet i stort format...
Savisanger, 1. fund for hukket, 11/5-2013 - foto: Henrik Knudsen

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. MEGA overraskelsen indtraf 11.05.2013:
  16.10.2010 skrev jeg: Denne art er aldrig truffet på hukket, og sandsynligheden for at den dukker op vurderes som ekstremt lille. Det var således en MEGA overraskelse, da Knudsen kunne hive den ud af nettet. Hverken han eller jeg havde troet den ville dukke op, så glæden var helt enorm, især for Henrik der så inderligt gerne ville fange den på hukket, men også på sidelinjen, da det er SÅ fedt, når Blåvandshuk overrasker.
 2. Den kun 23. ringmærkede i hele Danmark:
  Ifølge Dansk Trækfugleatlas (Bønlykke et al, 2006) er der til og med 2002 kun ringmærket 15 fugle i Danmark, og det er en af de få arter hvor der således ingen genmeldinger er. I DOFbasen er der siden 2002 indtastet 7 forskellige ringmærkede fugle, hvilket giver 22 ringmærkede alt i alt. Dette tal bekræftes af Ringmærkningscentralen, Zoologisk Museum (Jesper Johannes Madsen pers. medd.).
  Det lave antal må helt klart tilskrives, at der stort set ikke ringmærkes i rørskove, som jo er artens biotop.
 3. Kun 5 fund på Helgoland:
  Der er til og med 2008 kun 5 fund på Helgoland (Dierschke et al, 2011)
Udarbejdet 5. oktober 2009, revideret 18. juli 2013
Til toppen af siden


Vandsanger   

Acrocephalus paludicola     (SU-art)
t.o.m. 5/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 13.08-17.09 3 3 2. halvår
IALT   3 3 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
17.09.1976 1 (Robert Danneberg) - 13. fund for Danmark.
29.-30.08.1970 1 (JOB) - 12. fund for Danmark.
13.08.1948 1 1k hun fyrfalden (Finder ukendt) - 9. fund for Danmark.

Links:
- Movements of Aquatic Warbler through Britain, artikel af Ian Lewis.

- IRBC - artikel, grundig gennemgang af status og forekomst.

- Netfugls fundoversigt for Vandsanger.

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 25. august 2015
Til toppen af siden


Lille Rørsanger   

Acrocephalus agricola     (SU-art)
t.o.m. 19/10-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   1 1 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
27.05.2002 1 RI (RDN, KRN m.fl.)- 5. fund for Danmark.
- Billede 1 og Billede 2 incl. ID-kommentarer..
- Beretning om fundet...

2. halvår:
Ingen observationer.

Links:
Netfugls fundoversigt for Lille Rørsanger.

Lille Rørsanger fundet i Thy - artikel med fotos der afgør alderen

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 19. oktober 2016
Til toppen af siden


Buskrørsanger   

Acrocephalus dumetorum     (SU-art)
t.o.m. 21/6-2013 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 28.05 1 1 1. halvår
2. halvår 30.09 1 1 2. halvår
IALT Fotos 2 2 Hele året
1. halvår:
28.05.12 1 2k+ RI i Ø1 kl. 07.50(HKn*, BEJ, BJFR, MSN, MMJ m.fl.)
Læs om fundet og se yderligere fotos i dagbogen

Se billedet i stort format...
Buskrørsanger, 28/5-2012 - foto: Martin Søgaard Nielsen

2. halvår:
30.09.2003 1 RI (JET*, BEJ, PPO) - Foto af fuglen...(1)

Bemærkninger:
 1. Fuglen er 1. efterårsfund i Danmark!
Links:
Netfugls fundoversigt for Buskrørsanger.

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 21. juni 2013
Til toppen af siden


Kærsanger   

Acrocephalus palustris
t.o.m. 18/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 19.05-30.06 Meget fåtallig Ej optalt 1. halvår
2. halvår 01.07-27.08 21 21 2. halvår
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året
1. halvår:
Ej optalt.

2. halvår:
06.08.2013 1 R (HBØ*)
14.08.2012 1 R (BLF) - regnes for ny fugl.
12.08.2012 2 (1+1) RI (ALM*)
03.07.2012 1 SY (HBØ*)
02.08.2011 1 RI (HKn*, FSH)
01.07.2010 1 SY (BEJ*)
10.08.2009 1 R (BLF)
08.08.2009 1 RI (ALM, HBØ)
05.08.2009 2 (1+1) RI (MIJ) - regnes som 2 fund af 2 fugle.
26.07.2008 1 RI (JOG)
12.08.2006 1 SY (HBØ, MKH, SSC)
18.08.1998 1 R (BLF)
02.08.1997 1 R (BLF)
27.08.1988 1 RI (BLF) - (*1)
13.07.1988 1 RI (BLF) - (*1)
22.08.1985 1 RI (BLF) - (*2)
19.08.1985 1 RI (BLF) - (*2)
13.07.1973 1 R (BLF)
12.08.1966 1 RI (BLF) - (*1)

Bemærkninger:
 1. Ringmærkede fugle i 1966 og 1988:
  Ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er der ringmærket 1 fugl i efteråret 1966 og 2 fugle i efteråret 1988. Observationerne er derfor anført RI selvom de i DOFbasen kun er anført som R for rastende.
 2. Ringmærkede fugle i 1985:
  Ifølge ringmærkningsoversigten i 30-års bogen (Jakobsen, 2008) er der kun 1 ringmærket fugl fra efteråret 1985, men begge fugle blev faktisk ringmærket ifølge Blåvand Fuglestation 1985: 'Årsrapport over observationer og ringmærkning'
Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 23. maj 2013
Til toppen af siden


Drosselrørsanger   

Acrocephalus arundinaceus
t.o.m. 18/5-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 08.-24.05 5 5 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   5 5 Hele året
Se flere billeder... Drosselrørsanger, 20/5-2007
1. halvår:
24.05.2014 1 SY (HKn*)
Fuglen blev vurderet til at være et nyt individ grundet den meget anderledes adfærd jævnfør noten i DOFbasen. Samme dag sås iøvrigt Biæder.
20.-21.05.2014 1 SY i de vestlige klitter (HKn*)
20.-21.05.2007 1 SY - RI i V6 (MSN*, HKn, MIJ, UEM)
- MSNs finderberetning og billeder.... Er kun indtastet for d. 20.05 i DOFbasen.
08.05.2002 1 RI (KRN, RDN)
- Foto af fuglen. Er ej indtastet i DOFbasen.
13.-14.05.2000 1 SY p-pladsen og Posthaven (PKj* m.fl.)
- ifølge årsrapporten Fugle i Danmark 1999 og 2000. Er ej indtastet i DOFbasen. Fuglen var iøvrigt tæt på at gå i nettene. Den blev således set flyve kun 20 cm udenom P8! (Hansen, 2001).

2. halvår:
Ingen observationer.

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 12. maj 2013
Til toppen af siden


Lille Gulbug   

Hippolais caligata caligata     (SU-art)
t.o.m. 27/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 16.-27.09 2 2 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
27.09.1989 1 uden ring videofilmet! (JMP) - 3. fund for Danmark.
16.-21.09.1989 1 RI (SJ) - 2. fund for Danmark. Billede 1 og billede 2.

Bemærkninger:
Helt utroligt at samme ekstremt sjældne art dukker op på samme lokalitet med blot 6 dages mellemrum. Fuglene var i første omgang ikke racebestemt, men i forbindelse med genbehandling jf. nedenstående blev begge fugle godkendt som Lille Gulbug ssp. caligata, hvilket er beskrevet i Nyhedsbrev fra sjældenhedsudvalget, august 2011.

Artsbestemmelse rama/caligata er uhyre svært og i Fugle i Felten 4:2010 er der en feltbestemmelsesartikel af Lille Gulbug (ssp. caligata) og Steppegulbug (ssp. rama).

SU besluttede i 2010? at genbehandle alle fund af Lille Gulbug, da det ikke længere blot handler om racer, men 2 selvstændige arter: Lille Gulbug og Steppegulbug. MBHs kommentarer om opsplitningen

Links:
Netfugls fundoversigt for Lille Gulbug.

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 27. april 2012
Til toppen af siden


Spottesanger   

Hippolais polyglotta     (SU-art)
t.o.m. 18/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 01.-18.06 3 3 1. halvår
2. halvår 02.09 1 1 2. halvår
IALT   4 4 Hele året
1. halvår:
18.06.2012 1 RI i N1 på lukkerunden (HKn*)
Fuglen blev fanget lige inden et massivt regnvejr på flere timer i træk. Fuglen blev straks efter opklaring eftersøgt grundigt af en flok håbefulde twitchere, men var som sunket i jorden. Fundinfo DOFbasen samt beretning i dagbogen.
06.-08.06.2010 1 RI kl. 19.15, fanget i V5 i stationshaven (TLP*, HKn m.fl.)
5. fund for Danmark.
TLPs glade finderberetning...
Efterfølgende viste det sig, at Søren Gjaldbæk (SG) faktisk allerede havde fotograferet fuglen om morgenen, samme sted som den sad og sang da den blev genfundet d. 08.06. Søren havde fotograferet fuglen som en Gulbug!!! Fuglen sås eller hørtes ikke d. 07.06, men blev genfundet af Az og LBR d. 08.06 kl. 06.25 i toppen af en fyr på nordsiden af fyret. Fuglen sang ivrigt frem til 16.45 hvor den stoppede brat og pludeslig forsvandt, for ikke at blive set mere!

Se billedet i stort format...
Spottesanger, 7/6-2010 - foto: Henrik Knudsen

01.06.1990 1 RI (Lennart Pedersen*, BEJ, TEO) - 2. fund for Danmark.

2. halvår:
02.09.2011 1 RI i F2 (HKn*, JHH m.fl.) - Beretning fra fuglestationsbloggen.

Bemærkninger:
 1. Hul på bylden...
  Efter rigtig mange års fravær, er der nu set Spottesanger 3 år i træk. Der har de seneste år været mange observationer i Holland, så de 2 sidste fugle var længe ventede. Nu bliver det så spændende at se om der også ses Spottesanger igen i 2012...og det gjorde der minsandten, mens der ingen sås i 2013 eller 2014.
Links:
Netfugls fundoversigt for Spottesanger.

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 18. juli 2015
Til toppen af siden


Hvidskægget Sanger   

Sylvia cantillans     (SU-art)
t.o.m. 2/5-2013 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 20.04-07.06 (1)

Diagram datoforekomst

Diagram årsforekomst
19 19 1. halvår
2. halvår   Ingen obs. Ingen obs. 2. halvår
IALT   19 19 Hele året
Se billedet i stort format...
Hvidskægget Sanger 2k han, 11. maj 2007
1. halvår:
02.05.2013 1 2k han RI (HKn*)
i nettet fx i fyrhaven kl. 13.55
18.05.2012 1 RI i F1 ca. kl. 9.50 (HKn*) - beretning i dagbogen
20.04.2011 1 2k han R (TLP*, JC m.fl.)
- Fuglen rastede i tidsrummet 13.40-19.30 og blev racebestemt til ssp. cantillans. Finderberetning + fotos samt Foto + beskrivelse af racetilhørigheden.
07.06.2007 1 han SY (HKn* m.fl.)
- Ssp. cantillans. Set synge ved fyret kl. 05.50-08.30. Billede 1 Billede 2.
11.05.2007 1 2k han RI i f4 (HKn*)
- Ssp. cantillans. Fanget i frisk vestenvind! Umiddelbart før sås 2 ad lyse Mellemkjover m. køller trække nord.
12.05.2003 1 2k han RI (BEJ*, SJ*)
- Fotos af fuglen. Ej indtastet i DOFbasen.
03.05.2003 1 2k han SY overfor ishuset (MFJ*, MJB*). Ssp. cantillans. Foto af fuglen.
27.05.2002 1 hun RI (RDN*, KRN m.fl.). 18.05.2002 1 han (SEK*, TEO). Ssp cantillans. Ej indtastet i DOFbasen.
04.05.2002 1 hun feltobset + RI (MFJ*, ANP). 10.05.1999 1 2k han R i stationshaven (KBF). Ssp cantillans.
20.-22.05.1997 1 han SY (SHN*, HKn, BEJ m.fl.)
14.-19.05.1995 1 han R (MIC*, OTH, BLF m.fl.)
- fundet er kun godkendt i perioden 14.-19.05, men står i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001) angivet til 14.-21.05.
19.05.1995 1 hun R (BEJ*, HKn, MIJ)
Bemærk at der således både sås en han og hun denne dato!
12.05.1994 1 hun RI (HKn*, BEJ, Rasmus Andersen)
- samtidigt med Rødhovedet Tornskade! Læs HKn's beretning...
10.05.1989 1 hunfarvet RI (BEJ)
- indsendt og godkendt af SU i 2009!
27.05.1988 1 2k+ hun RI i V4 i stationshaven (ML, BEJ, RoC)
Finderberetning og beskrivelse på side 197 i Sjældne Fugle i Ribe Amt.
01.05.1988 1 2k+ han fyrfalden, død 1-2 dage forinden. (DYR)
Finderberetning og beskrivelse på side 197 i Sjældne Fugle i Ribe Amt.
09.05.1986 1 han RI i V4 (BEJ*, EO)
Finderberetning og beskrivelse på side 196 i Sjældne Fugle i Ribe Amt.

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
 1. Næsttidligste fund 01.05.1988:
  Fundet d. 20.04.2011 er ekstremt tidligt og kom i en meget varm april der satte varmerekord og med masser af østenvind. Der var det første fund for Nordeuropa dette forår. Fundet er hele 10 dage tidligere end hidtil tidligste fund.
 2. Tangering af tidligste fund i Danmark 20.04.1993:
  Fundet d. 20.04.2011 er en tangering af det hidtil tidligste fund i Danmark: 20.04.1993 1 han Skallingen. Dette fund er iøvrigt meget bemærkelsesværdigt, da fuglen hoppede rundt på jorden på "det flade" Skallingen! Til fundet hører også den historie at finderne HHN og FF sammen drønede ud til fuglestationen for at hente blandt andet Henrik Knudsen. Helt uforståeligt - men vel grundet total hitfeber? - blev den ene ikke tilbage og holdt øje med fuglen, og fuglen var da også pist væk, da Henrik Knudsen m.fl. nåede frem! At de så under eftersøgningen så en Hedehøg han (iøvrigt også et tidligt fund) havde de overordentlig svært ved at glæde sig over.
 3. 4 øvrige aprilfund i Danmark:
  28.04.1997 1 2k han RI Langli
  24.04.1996 1 han Sønderho
  20.04.1993 1 han Skallingen
  29.04.1987 1 han RI Klitmøller
 4. Middeldato 13. maj:
  Middeldatoen for de 17 fund er 13. maj.
 5. Efterlysning af fotos af Hvidskægget Sanger:
  I Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, September 2009 står følgende: SU har digitaliseret gamle beskrivelser af Hvidskægget Sanger (Sylvia cantillans) mhp. racebestemmelse. I den forbindelse efterlyser udvalget kvalitetsfotos af gamle fund. Der er indgået en aftale med Netfugl (www.netfugl.dk), som meget gerne ser fotos af ældre danske fund af arten i galleriet, hvorfor SU appellerer til evt. fotografer om at oploade ældre fotos her. SU håber dermed på, at det ved en fremtidig genbehandling af Hvidskægget Sanger bliver muligt at racebestemme så mange af de ældre fund som overhovedet muligt.
Links:
Netfugls fundoversigt for Hvidskægget Sanger.

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 2. maj 2013
Til toppen af siden


Sorthovedet Sanger   

Sylvia melanocephala     (SU-art)
t.o.m. 27/4-2012 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 15.06 + 20.06 2 2 1. halvår
2. halvår 01.07-01.10 1 1 2. halvår
IALT   2 2 Hele året
1.+2. halvår:
15.06 + 25.07-01.10.2011 1 3k+ han (HKn* m.fl.)
Fuglen blev til kæmpe overraskelse genfanget 25.07, ca. halvanden måned efter. Hvor fulgen har været i mellemtiden er uvist. Fuglen sank dog igen i jorden, men blev endnu en gang genfanget 01.08 og forsvandt så igen. 5 dage senere blev fuglen for første gang hørt og set, da Lars Paaby (LPa) og Sakke (SKa) fik fuglen til at svare på afspilning af kald kl. ca. 10.35. Herefter blev fuglen massetwitchet omend den kun blev hørt godt og set flygtig frem til 01.10. At der ikke blev taget et eneste feltfoto siger alt om hvor skulky den var.
Fuglen blev yderligere genfanget 19.08 og 04.09.
Se billedet i stort format...
Sorthovedet Sanger, 20/6-2007
20.06.2007 1 3k+ hun RI (HKn*, PPO, BEJ m.fl.)
- HKns beretning
- 6. fund for Danmark
- Fotos af fuglen

Links:
- Netfugls fundoversigt for Sorthovedet Sanger

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 27. april 2012
Til toppen af siden


Høgesanger   

Sylvia nisoria
t.o.m. 5/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   (1) Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 01.08-27.10 (2+3)

Diagram datoforekomst

Diagram årsforekomst
152 152 2. halvår
IALT   152 152 Hele året
Se billedet i stort format...
Høgesanger 1k, 17/8-2007 - foto: HKn
1. halvår:
Ingen observationer.... endnu, men drømmen om en forårs-Høgs lever i bedste velgående.

2. halvår:
29.08.1963 1 1k R (AMø)
1. fund for hukket.


Bemærkninger:
 1. Fund der ikke tælles med i antal fund og individer:
  19.05.1973 1 R (BLF)
  -efter Blåvand Fuglestations genbehandling af fundet anerkendes det ikke længere.
  22.07.1964 1 1k R (BLF)
  -efter Blåvand Fuglestations genbehandling af fundet anerkendes det ikke længere.
 2. Beretning om det tidligste fund:
  01.08.2002 1 1k RI (BEJ*, UEM).
  I 'Et efterår med fugle - Blåvand 2002' skriver UEM følgende: Da morgenobsen var slut blev jeg ringet op af Jens Hjerrild, at der var gået en Høgesanger i "garnet", så vi ilede hjem for at se kræet. Høgesangeren er den største af sylvia sangerne, og forekommer kun sparsomt herhjemme, idet hovedudbredelsen er mere østlig (dog enkelte ynglepar herhjemme i Østdanmark nogle år). Det individ der blev mærket er den tidligste ringmærkede i Blåvands historie, og den blev da også starten på en mindre "invasion" (alle 1k fugle). I alt ringmærkedes 6 Høgesangere, 1 individ blev aflæst (fra det østlige Tyskland), og 2 blev set i felten, så det må siges at have været et forrygende år for denne art.
  02.08.2008 1 1k RI (JOG*)
 3. Seneste fund:
  27.10.2008 1 1k RI (JOG*).
  Der er iøvrigt kun 7 oktoberfund på hukket gennem tiderne.
Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 5. august 2016
Til toppen af siden


Ørkengærdesanger   

Sylvia curruca minula/jaxartica     (SU-art)
t.o.m. 17/10-2009 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår 20.10 1 1 2. halvår
IALT   1 1 Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
20.10.1992 1 RI (HHN* m.fl.) - 1. fund for Europa!!!
Bemærkninger:
Som om ovenstående ikke var nok, så fangedes der samtidigt også en Brun Løvsanger! Begge fugle blev således fotograferet sammen, hvilket der er billede af i ovennævnte artikel.

Links:
Desert Lesser Whitethroat - artikel fra Surfbirds.com om identifikation og taxonomi.

Udarbejdet 1. oktober 2009, revideret 2. marts 2010
Til toppen af siden


Sibirisk Gærdesanger   

Sylvia curruca blythii - se bemærkninger!     (SU-art)
t.o.m. 6/7-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 1. halvår
2. halvår   Ingen observationer Ingen observationer 2. halvår
IALT   Ingen observationer Ingen observationer Hele året
1. halvår:
Ingen observationer.

2. halvår:
Ingen observationer.

Bemærkninger:
Der er ingen sikre fund, men der er ringmærket 2 fugle med karakterer svarende til ssp. Blythi. Racerne af Gærdesanger er meget vanskelige at adskille, og kræver da også SU-godkendelse.

Fund der foreløbig ikke tælles med i antal fund og individer:
10.11.2006 1 RI (BEJ, SSC) 14.10.1997 1 RI (KUC, SOP, JGT)
Uvist om fundet er tilsendt SU og om der findes billeder af fuglen.
16.10.1984 1 RI (BLF)
Finderberetning og beskrivelse på side 195 i Sjældne Fugle i Ribe Amt. Det tog SU nogle år at behandle fundet der endte med forkastelse jf. SU-rapport 1999.
22.09.1954 1 RI (uvist?)
Ifølge Ringmærkning ved Blåvand 1954-83 (Jakobsen, 1984). Fundet er ikke angivet i DOFbasen. Fundet blev genbehandlet af SU og forkastet jævnfør SU-rapport 2012.

Simon Sigaard Christiansens (SSC) kommentar til fundet 10.11.2006:
Mht. gærdesangeren er den ikke forelagt SU. Det er ikke helt rigtigt længere at benævne den som ssp. blythii eftersom blythii ikke rigtig er en race, men navnet bruges om østlige gærdesangere af nominatracen. Når man benævner en fugl blythii er spørgsmålet egentlig om det er en østlig form af curruca eller om fuglen er ssp. halimondendri. Man kan sammenligne det med benævnelserne tristis-type eller fulvescens indenfor gransangerkomplekset.

Ja, det er ikke så nemt det med de gærdesangere... det har jeg især fået øjnene op efter at have været i Eilat :) Jeg kan prøve at kigge på lidt billeder af fuglen fra dengang, husker at jeg bl.a. snakkede med Lars Svensson om fuglen i sin tid. Men jeg er næsten sikker på at jeg vil nå til følgende konklusion: Fuglen ser østlig ud, men om det er en østlig curruca eller en halimondendri er ikke til at sige.
Kilde: Simon Sigaard Christiansen (SSC) pr. mail d. 27/10-2009

Links:
Desert Lesser Whitethroat - artikel fra Surfbirds.com om identifikation og taxonomi.

Udarbejdet 17. oktober 2009, revideret 6. juli 2016
Til toppen af siden


Tornsanger   

Sylvia communis
t.o.m. 14/7-2015 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 20.04-30.06 Ej optalt Ej optalt 1. halvår (2)
2. halvår 01.07.-23.10 Ej optalt Ej optalt 2. halvår (2)
IALT   Ej optalt Ej optalt Hele året (2)
1. halvår:
Ankommer til hukket ultimo april - se ankomstdatoer i oversigten på siden med forårsankomster

Første fund af Østlig Tornsanger ssp. icterops/rubicola:
04.06.2014 1 RI (HKn*)
Fuglen blev fanget på en varm dag med SØ-vind, hvor der også blev mærket en Lundsanger.
I dagbogen skriver Henrik: Om eftermiddagen gik jeg forsat og ringmærkede og selv om der ikke længere var meget at fange, dukkede denne her noget kølige grå Tornsanger op i Stationshaven i Ø1. Den kunne godt minde noget om den mere østlige race, icterops. Hvordan man ser på muligheden for, at denne race dukker op i Vesteuropa er jeg ikke helt bekendt med, men mener den er truffet på Helgoland (1) (hvor ellers).

Se billedet i stort format...
ssp. icterops/rubicol, 4/6-2014 - foto: Henrik Knudsen

Lars Svensson har kommenteret fuglen i dagbogen 05.06.2014 står følgende: Har i dag modtaget svar fra Lars Svensson angående denne Tornsanger som jeg fangede i går d. 4. juni 2014. Han mener det drejer sig om en af de to racer, som dog er meget svære at skelne fra hinanden.

2. halvår:
De seneste fugle ses typisk i de sidste 2 uger af september, men enkelte år ses der Tornsanger i oktober.

Bemærkninger:
 1. Fund på Helgoland:
  22.05.2002 1 2k ssp. icterops/volgensis RI (Dierschke et al, 2011)
 2. Racen icterops/rubicola findes ikke i DOFbasen:
  Racen er (endnu?) ikke oprettet i DOFbasen.
Litteratur:
Foto med kommentarer til en fugl ringmærket i Israel

Udarbejdet 14. juli 2015, revideret 14. juli 2015
Til toppen af siden


Lundsanger   

Phylloscopus throchiloides     (SU-art t.o.m. 1992)
t.o.m. 25/8-2016 Periode / Status Fund Individer DOFbasen 1950-2016
1. halvår 26.05-20.06

Diagram datoforekomst

Diagram årsforekomst
17 17 1. halvår
2. halvår 06.07-09.10 (3+4)

Diagram datoforekomst

Diagram årsforekomst
17 17 2. halvår
IALT   34 34 Hele året
1. halvår:
27.05.2015 1 RI i V7 ca. kl. 13 (HKn*)
Fuglen var helt afvigende i dragten der minder uhyggeligt meget om dragten for GRØN SANGER!!! Fundet er beskrevet i dagbogen, på Netfugl, på Club300.dk hvor der også er yderligere links samt debateret på Birding Frontiers...
04.06.2014 1 RI i F8 (HKn*)
12.-14.06.2012 1 SY - RI i F7 12.06 kl. 11.50 (HKn*, HHn, PPO, HEB)
Fuglen blev opdaget da den sang kl. 6.20 ovre i Vesterled. Det regnes for samme fugl som blev ringmærket senere. Dagen bød også på Biæder 3 NV(5) - Læs mere i dagbog fra dagen. Foto..
08.06.2012 1 RI i V3 kl. 13.15 (BEJ*, HKn)
Bent opdagede fuglen hængende i nettet og råbte til Henrik at den så spændende ud, og da Henrik kom frem til fuglen, lyste øjenbrynsstriben langt væk og sagen var klar. 15 minutter forinden trak en Biæder(5) over stationen. Som Henrik udtrykte det: "Vi fik vinddrejningen og.... så bingo. Det hele værd at være gennemblødt hele morgenen." Læs mere i dagbog fra dagen. Foto..
06.06.2011 1 RI kl. 15.30 (HKn*)
02.06.2011 1 2k+ RI kl. ca. 14.15 i V4 (HKn*, MGJ, TLP, BEJ)
11.06.2006 1 RI i f5? (HKn*, MSN)
- Fuglen var en ny fugl i forhold til dagens tidligere, grundet forskelligt tegnede vingebånd. I DOFs årsrapport er der fejlagtigt kun angivet 1 fugl.
11.06.2006 1 SY ved Vesterled - herefter langsomt S (HKn*, UEM, MSN, SG)
31.05.2004 1 RI (HKn*, MSN, ABK, HAG, OZG)
20.06.2002 1 RI (BEJ)
27.05.1999 1 han R (MiB) - (1)
26.05.1999 1 hun RI (MiB) - (1)
10.06.1997 1 RI (SHN*, MiB)
06.06.1996 1 SY og kaldende kl. 9.30 (PKj*, MiJ)
Fuglen sad oppe omkring fyret og fyrhaven og sang samt kaldte. Den blev opdaget af Per kjær og Michael Johansen fik den også at se lige efter, men den var hurtigt væk, så der var ikke andre der så den.
Datoen er ved en fejl angivet til 04.06 i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001). Datoen er bekræftet til 06.06 (MiJ pers. medd.).
27.05.1993 1 RI (HKn*)
12.-15.06.1991 2 RI (12.06) (BEJ* fugl 1, HKn* fugl 2, HHn)
- Fuglene blev ringmærket umiddelbart efter hinanden i 2 forskellige net i piv dårligt vejr - læs finderberetningen. Regnes derfor som 2 fund. Den ene blev set i perioden 12.-15.06.

syngende...
Lundsanger, Vesterled 11/6-2006

2. halvår:
25.08.2016 1 R (HKn*)
Fuglen rastede i ahornen i stationshaven kl. 06.50-06.51 hvor den kaldte ivrigt.
30.08.2013 1 1k R overfor stationen (BEJ, Skat)
17.-19.07.2010 1 RI ssp. viridianus (HKn*, MIJ, BEJ, HeB)
- Fuglen var meget afvigende - se fotos, og der var mistanke om en Grøn Sanger, hvilket i så fald ville være Danmarks 1. fund! Fuglen er ud fra billeder og beskrivelse debateret meget såvel inden- som udenlands, men der var ingen entydig konklusion på race- eller artstilhørigheden. En fjer blev tilsendt zoologisk museum (ZM) med henblik på DNA-analyse. HKn fik 19. november 2010 svaret..... Det var en helt almindelig Lundsanger.... men den så nu meget afvigende ud.
16.08.2004 1 R fyrhaven (MIJ)
28.08.2002 1 1k hun RI - opdaget på kaldet (MIJ, DN, PPO) 01.08.2000 1 ad! RI (JHH, BEJ m.fl.)
1. fund af en adult fugl på hukket.
30.08.1998 1 1k RI (BLF)
27.-28.08.1998 1 R (BLF)
09.10.1996 1 R øst for stationen (DN*, HKn, BEJ)
06.07.1996 1 han R (MBH, BLF) - (3)
25.08.1989 1 R (BLF)
25.08.1988 1 R Vestskoven (FRO)
Finderberetning og beskrivelse på side 200 i Sjældne Fugle i Ribe Amt.
22.+25.08.1988 1 RI i fyrhaven (ML)
Finderberetning og beskrivelse på side 201 i Sjældne Fugle i Ribe Amt. Fuglen blev genfanget d. 25.08.
18.08.1987 1 1k RI (Thorkild Michaelsen Ramos)
Finderberetning og beskrivelse på side 200 i Sjældne Fugle i Ribe Amt.
18.08.1984 1 1k RI (OHG*, BEJ)
Finderberetning og beskrivelse på side 200 i Sjældne Fugle i Ribe Amt.
24.08.1982 1 1k RI (BEJ*, OHG, Tina Søndergaard)
Finderberetning og beskrivelse på side 199 i Sjældne Fugle i Ribe Amt.
26.08.1967 1 R (Jørgen Rabøl)

Bemærkninger:
 1. Uklarhed om de 2? fugle 26.-27.05.1999:
  I ovennævnte oversigt er anført at der i 1. halvår 1999 er ringmærket 1 fugl. Det må formodes, at fuglen d. 26.05. må være ringmærket, i og med den er bestemt til værende en hun! Dette er således kun muligt med fuglen i hånden. Fuglen d. 27.05 må så nødvendigvis have sunget for at den kunne bestemmes til en han! I årsrapporten Fugle i Danmark 1999 og 2000 er der dog kun nævnt 1 fugl 26-27/5, men foreløbig anses der at have været 2 forskellige fugle. KBF der var på stationen dette forår, husker tydeligt fuglen d. 26/5 fordi han netop var bortrejst den 26-27/5, og således missede den som ny art!
  Update 14/7-2012: Kjeld Pedersen fra ZM har været behjælpelig med at afklare at der er ringmærket en fugl d. 26/5, en hun. Det antages at fuglen den 27/5 må have sunget, da den er bestemt til en han!
 2. Ingen genmeldingsfund trods 170+ ringmærkede i Danmark:
  Ifølge Dansk Trækfugleatlas (Bønlykke et al, 2006) er der ingen genmeldinger på Lundsangere ringmærket i Danmark! Af de ringmærkede arter i Danmark hvor der ingen genmeldinger er, er det faktisk den art der er ringmærket flest af: 170 til og med 2002. De seneste år må den dog være overhalet af nr. 2 på listen: Hvidbrynet Løvsanger med 165 ringmærkede fugle til og med 2002. Der er således mindst ringmærket 25 Hvidbrynede Løvsangere i perioden 2003-2009 mod ca. 5-10 Lundsangere.